59% naših rek v dobrem stanju

59% naših rek v dobrem stanju

-
0 33

Na Agencij RS za okolje je ob Svetovnem dnevu voda potekala predstavitev novosti na področju monitoringa kakovosti rek. Vodna direktiva je leta 2006 na novo določila način spremljanja in ocenjevanja rečnega ekološkega stanja. Doseganje dobrega ekološkega stanja ni omejeno na kemijsko kakovost vode, ampak so to razmere, kjer ekosistemi v vodnem okolju le malo odstopajo od razmer brez človekovega vpliva oz. brez motenj.

Agencija RS za okolje (ARSO) je pripravila oceno ekološkega stanja rek za drugi Načrt upravljanja voda. Dobro ali boljše ekološko stanje v Sloveniji dosega 59 % rek. Največji vpliv predstavljajo hidromorfološke obremenitve (pregrade, kanalizirane struge, …), obremenjenost s hranili in posebnimi onesnaževali se bistveno ne spreminja, še naprej pa se zmanjšuje obremenjenost rek z organskimi snovmi.

Monitoring kakovosti slovenskih rek, ocenjevanje njihovega ekološkega stanja, poteka na podlagi:
– bioloških indikatorjev (rastline, živali),
– splošnih fizikalno-kemijskih parametrov, ki omogočajo življenje v in ob vodi,
– hidro-morfoloških elementov kakovosti in
– posebnih onesnaževal.

Ribe so primerni kazalniki splošne degradiranosti rek, saj združba rib odraža motnje v rekah zaradi prekinitve vodnega toka, zaradi dolge življenjske dobe pa so pokazatelj dolgotrajnih sprememb rek. Vodne rastline pokažejo obremenjenosti rek s hranili in hidromorfološke sprememb rek. Hidromorfološke značilnosti, kot so količina in dinamika vodnega toka, globina in širina reke, struktura struge in obrežnega pasu, kontinuiteta toka pa pogojujejo razmere v rekah in s tem tudi močno vplivajo na ekološko stanje. Posebna onesnaževala so snovi, za katere je na nacionalnem nivoju ugotovljeno, da zaradi njihove razširjenosti predstavljajo tveganje za okolje in človeka (pesticidi, kovine, …).

Organizacija Združenih narodov je prvič razglasila Svetovni dan voda leta 1993. Od takrat dalje obeležujemo 22. marec kot Svetovni dan voda, z namenom ozaveščanja o pomenu pitne vode in nujnosti dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami. Tema letošnjega dneva voda je »Voda in delovna mesta«. OZN tokrat skupaj z Mednarodno organizacijo za delo poudarja pomen pitne vode in hkrati tudi njen pomen pri ustvarjanju možnosti za nove zaposlitve.

(arso)