Cesto v Vel. Brusnicah bodo prenovili

Cesto v Vel. Brusnicah bodo prenovili

-
0 246

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je medije na novomeškem rotovžu obvestil, da intenzivno potekajo priprave na energetsko sanacijo Športne dvorane Marof, prestavitev zakristije kot začetek del prenove ceste v Velikih Brusnicah, rekonstrukcijo priključka Kettejevega drevoreda, menjavo oken na OŠ Center in prestavitev plinovoda na območju velodroma.

Stekle so tudi predpriprave na druge najavljene investicije – sanacijo Smrečnikove ulice in mosta preko Težke vode ter ureditev kolesarske steze in pločnika ob Straški cesti. Župan je v sklopu novinarske konference spregovoril tudi o reševanju sporov iz preteklih let. Zaključena je tožba nekdanjega direktorja Javnega zavoda za Turizem Novo mesto, ki je naprvi stopnji v celoti zavrnjena. Na pravno-premoženjskem področju je občina prejela informacijo glede neustrezne najemne pogodbe za objekte v Drgančevju – zadeva je v postopku na sodišču. Koncesijska pogodba z Zasebnim vrtcem Jana se zaključuje z novim šolskim letom, tožba glede izplačila sredstev za investicijsko vzdrževanje še poteka. Mediji so se seznanili še z informacijami glede pridobivanja sredstev za sofinanciranje investicij. Mestna občina Novo mesto je skupaj s partnerji prijavila prvi projekt na Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška. V pripravi so še tri prijave za naslednji razpisni rok.

 

Energetska sanacija Športne dvorane Marof

Danes se je zaključila elektronska dražba za izbiro izvajalca. Izbrana je bila najnižja ponudba v znesku 267.000 EUR brez DDV in nepredvidenih del oz. 358.883,59 EUR z DDV, vključno z nepredvidenimi deli, ki znašajo do 10 odstotkov vrednosti (v kolikor jih ne bo, se znesek odšteje). Gradbeno-obrtniška dela se začenjajo v času šolskih počitnic, ko bo objekt najmanj v uporabi. Potekala bodo do sredine avgusta. Obnovila se bo streha, zamenjalo zunanje stavbno pohištvo, izolirala fasada, menjala notranja svetila in bojler za toplo vodo. Vgrajeni bodo tudi ventilatorji za enakomernejšo porazdelitev toplote.

Prestavitev zakristije in rekonstrukcija regionalne ceste v Velikih Brusnicah

Predvidena je obnova dela državne ceste skozi naselje Velike Brusnice z rekonstrukcijo ceste, prestavitvijo zakristije ob brusniški cerkvi, ureditvijo pločnikov, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture in regulacijo potoka. Na mestu zdajšnje zakristije bo speljan pločnik, zakristija pa bo na novo zgrajena na drugi strani cerkve. Občina bo financirala prestavitev zakristije, gradnjo površin za pešce, postavitev javne razsvetljave in del premostitve čez strugo potoka. Celotna naložba bo znašala približno 1,2 milijona EUR, delež občine znaša približno 450.000 EUR. Javno naročilo za izvajalca prestavitve zakristije je bilo objavljeno. Za obnovo državne ceste skozi naselje Velike Brusnice je potreben še dokončni dogovor med Direkcijo RS za infrastrukturo in novoustanovljeno Direkcijo RS za vode o medsebojnem deležu. Izvedba bo potekala v treh fazah. Prva (prestavitev zakristije in del rekonstrukcije ceste), za katero ima Direkcija RS za infrastrukturo v proračunu za leto 2016 že predvidena sredstva, se bo predvidoma izvedla letos.

Priključek Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto

Nadaljujejo se postopki za pridobitev vseh potrebnih soglasij na pripravljeno projektno dokumentacijo PZI (Projekt za izvedbo). Če bo pridobivanje soglasij potekalo po načrtih, bo javno naročilo objavljeno v začetku aprila.

Menjava oken na OŠ Center

Gre za investicijo, ki teče četrto leto zapored. Izvajalec je že izbran, letos bo v času šolskih počitnic predvidoma zamenjanih okrog 70 oken, menjava še preostalih oken bo v celoti izvedena prihodnje leto.

Prestavitev plinovoda na območju velodroma

Mestna občina Novo mesto redno dela na projektu velodroma v Češči vasi. Pred vsakršno investicijo je na velodromu najprej potrebno prestaviti primarni plinovod. Odločitev o izbiri izvajalca je že pravnomočna, vrednost prestavitve znaša 56.000 EUR brez DDV. Pričetek izvedbe je predviden v začetku aprila.

Vrtec Bršljin

Izveden je idejni projekt, ki bo podlaga za javno naročilo za izbiro izvajalca. 6-oddelčni vrtec bo umeščen med OŠ Bršljin in enoto Ostržek. Objekt bo urejen na otrokom prijazni lokaciji, z minimalnimi posegi v teren. Projekt se bo predvidoma začel še v letošnjem letu. Za to investicijo bo občina zagotovila denar v proračunih za leti 2016 in 2017, poskusila pa bo pridobiti tudi sofinanciranje iz razpisnih sredstev za energetsko učinkovitost.

 

Most preko Težke vode in rekonstrukcija dela Smrečnikove ulice

V prihodnjih tednih bo objavljeno javno naročilo za sanacijo Smrečnikove ulice skupaj z mostom. Občina si bo prizadevala, da bo izvajanje sanacije v večjem delu časovno umeščeno v leto 2016.
Kolesarska steza in pločnik ob Straški cest

Izkazalo se je, da bo v sklopu investicije problematičen priklop na meteorno kanalizacijo zaradi manjkajočega dela le-te v razdalji zadnjega, neprenovljenega dela Bršljinske ceste ob Straški cesti, kjer ni izgrajene povezave meteorne kanalizacije. Potrebno bo najti ustrezno rešitev za vmesni čas, dokler ne bo celovite rešitve tega križišča. Križišče Straške in Bršljinske ceste je pomembno, da se zaključi oziroma v celoti poveže mreža kolesarskih stez na tem delu mesta. Pri projektu je aktivno sodelovala krajevna skupnost, ki je pomagala pri pridobivanju zemljišč. Vključuje se tudi Slovenska vojska, ki bo s svojo inženirsko enoto predvidoma izvedla del projekta (ob svojih zemljiščih in infrastrukturi).

 

Reševanje sporov iz preteklih let

Župan je v nadaljevanju spregovoril tudi o reševanju sporov iz preteklih let. Po ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto je občina prejela tožbo nekdanjega direktorja za znesek plač do izteka mandata direktorja.Sodišče je na prvi stopnji ta zahtevek v celoti zavrnilo, prav tako po dosedanjih podatkih ni bila vložena pritožba, s čimer je zgodba zaključena.

 

Na pravno-premoženjskem področju je bila Mestna občina med sodnim sporom za izpraznitev občinske nepremičnine soočena s predložitvijo neustrezne najemne pogodbe, ki naj bi jo Mestna občina sklenila s podjetjem D&DD za objekt v Drgančevju v preteklem mandatu. Izkazalo se je, da naj bi pogodba podjetju D&DD omogočala brezplačen najem, čeprav za to ne obstaja ustrezna pravna podlaga. Občina podjetje D&DD toži za izpraznitev prostorov in povzročeno materialno škodo, sedaj bo v tožbi zahtevala še ničnost pogodbe in sprožila ustrezne postopke proti odgovorni osebi, ki je v imenu Mestne občine podpisala pogodbo.

 

Koncesijska pogodba z Zasebnim vrtcem Jana se v skladu s pobudo zasebnika in sklepom o prenehanju koncesije zaključuje z naslednjim šolskim letom. Pogodba o koncesiji za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva na območju Mestne občine Novo mesto je bila sklenjena 14. septembra 2010. Koncesija je bila podeljena za pet let, investicijsko vzdrževanje pa ob tem ni bilo predmet razpisnih pogojev in pogodbe. K pogodbi je bil 17. januarja 2013 sklenjen aneks, ki je koncesijo podaljšal na 20 let, kar je v nasprotju z Odlokom o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, ki določa zgolj petletno obdobje. Poleg tega je bilo v aneksu dogovorjeno zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme, kar je edinstvena pogodba, saj jih preostali koncesionarji za predšolsko vzgojo v Novem mestu ne prejemajo. Mestna občina Novo mesto je decembra 2014 ustavila izplačila sredstev za investicijsko vzdrževanje, ker koncesionar kljub pozivom ni izkazal namenske porabe prejetih sredstev. Julija lansko leto je občina prejela tožbeni zahtevek koncesionarja, s katerim zahteva izplačilo sredstev, tožba pa je še v teku. Koncesijske pogodbe s preostalimi novomeškimi vrtci Mestna občina Novo mesto izpolnjuje in plačilo storitev redno izplačuje in tudi zasebni vrtec Jana redno prejema plačilo za izvedbo programa predšolske vzgoje v višini kot občinski javni zavodi in ostali zasebni koncesionarji.

 

Pridobivanje sredstev za sofinanciranje investicij

Župan Gregor Macedoni je ob koncu novinarske konference podal informacije glede pridobivanja sredstev za sofinanciranje investicij. Mestna občina Novo mesto je uspešno pridobila evropska kohezijska sredstva v višini 80.000 EUR za izvedbo priprave dokumenta Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto. Ta je osnova za črpanje sredstev na področju mobilnosti iz perspektive 2014-2020. Pred nekaj dnevi je bilo objavljeno naročilo za izvajalca, ki bo pripravil dokument. 15. marca se je iztekel tudi prvi prijavni rokPrograma sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška, ki je glavni dokument za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014 do 2020. Mestna občina Novo mesto je na prvi razpisni rok skupaj s hrvaškimi partnerji, v okviru sodelovanja z Razvojnim centrom Novo mesto, oddalaprijavo za celovito urejanje področja Gorjancev. Prijavila je izvedbo vstopne točke, parkirišča nad Gabrjem, v vrednosti 280.000 EUR brez DDV. Ob uspešni prijavi bi lahko z realizacijo projekta začeli že letos. Pri projektu sicer sodeluje šest partnerjev iz Hrvaške in Slovenije.

V pripravi so še tri prijave za naslednji razpisni rok. To so: prijava za izvedbo Arheološkega parka Marof(prijava za del infrastrukture), ki poteka v sodelovanju s hrvaškimi partnerji iz Pule, Josipdola in Zagreba; projekt prireditev na osnovi kulturne dediščine, ki se pripravlja v okviru Združenja Zgodovinskih mest(Mestna občina Novo mesto prijavlja prireditev povezano z novomeško kulturno dediščino in arheološko preteklostjo, tj. Praznik situl, ki bo prvič izveden letos 18. junija); projekt urejanja postajališč za avtodome (poteka na pobudo občine Radenci v širši skupini občin).