Dražja vrtec, komunala in 140 ukrepov prometne strategije

Dražja vrtec, komunala in 140 ukrepov prometne strategije

-
2 744

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je včeraj na 22. redni seji potrdil Celostno prometno strategijo in se seznanil s predlogoma Odloka o načrtu za kakovost zraka in programa ukrepov na območju Mestne občine Novo mesto. Svetniki so potrdili nove cene programov v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo, poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2016 in poslovni plan za leto 2017 ter soglašali s spremembo cen s področja oskrbe s pitno vodo, čiščenja odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov. Potrjen je bil tudi izstop Mestne občine Novo mesto iz članstva v Skupnosti občin Slovenije.

Svetniki so sprejeli Celostno prometno strategijo Mestne občine Novo mesto, ki je krovni strateški dokument za izvajanje konkretnih ukrepov v smeri trajnostne mobilnosti in podlaga za pridobivanje evropskih in državnih sredstev. Na podlagi ciljev, ki bodo zasledovali vzpostavljanje živahne občine po meri ljudi, omogočanje kakovostne dostopnosti vseh ciljnih točk v občini, zagotavljanje mobilnosti vsem prebivalcem in obiskovalcem ter prometne varnosti in zmanjšanje negativnih posledic prometa na okolje in zdravje prebivalcev, je bilo določenih šest stebrov ukrepanja. Prvi steber je celostno načrtovanje mobilnosti, drugi vrnitev hoje med najbolj zaželene načine premikanja, tretji uveljavitev višje kulture kolesarjenja, četrti optimizacija javnega prevoza, peti racionalna raba osebnih avtomobilov in šesti optimizacija tovornega prometa. Strategijo sestavlja tudi akcijsko-finančni načrt, ki podrobneje predstavlja konkretne aktivnosti in ukrepe do leta 2022. Opredeljenih je 140 ukrepov, največ jih je namenjenih hoji in kolesarjenju.

Svetniki so se seznanili s predlogom Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto in predlogom Podrobnejšega programa ukrepov, ki ju je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor ter soglašali z nalogami občine, vključno z opredelitvijo sredstev za njihovo izvedbo. Mestna občina Novo mesto spada med območja s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka z delci PM10, za katere država sprejema program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti. Občinski svet je k predvidenim ukrepom predlagal še dve točke – Agencijo RS za okolje poziva, da zagotovi najmanj dve merilni mesti na območju Novega mesta do konca leta 2017 in vzpostavi direkten spletni prikaz merjenja podatkov ter predlaga, da se izbriše ukrep omejevanja hitrosti na avtocestah in hitrih cestah na območjih s slabo kakovostjo zraka v času, ko agencija razglasi čezmerno onesnaženost. Svetniki so občinski upravi naložili, da občinske strokovne službe pri pripravi prostorskih aktov več pozornosti namenijo varovanju okolja in preverijo, katere analize vplivov kakovosti zraka na zdravje občanov se že izvajajo in po potrebi izdelajo dodatne analize. Podrobnejši program ukrepov zmanjševanja onesnaženosti z delci PM10 se za leta 2017, 2018 in 2019 sprejme v treh mesecih po sprejetju Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto.

Svetniki so potrdili predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo v Mestni občini Novo mesto, s katerim se cene programov v vrtcih Ciciban, Pedenjped in koncesijskem, Zasebnem družinskem vrtcu Ringaraja zvišujejo za tri odstotke. Na novo oblikovanje cene so vplivali stroški dela, ki so se v letu 2017 povišali zaradi odprave nekaterih varčevalnih ukrepov s strani države (povišanje plačne lestvice, sproščena napredovanja zaposlenih v plačne razrede in nazive, povišanje stroška regresa za letni dopust, višji strošek premij za kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence) in s tem povečali tudi cene programov vrtcev. Pri obšolskih vrtcih ostane cena programa vrtca nespremenjena, saj povišani stroški dela niso imeli velikega vpliva.

Svetniki so potrdili poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2016 ter poslovni plan za leto 2017. Komunala je med ključnimi projekti za leto 2017 izpostavila koordinacijo projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, prevzem čiščenja javnih površin, izvajanje projekta »Voda iz pipe«, iskanje rešitev za končni produkt pri sušenju blata in certificiranje laboratorija na CČN Novo mesto. Poleg tega si bodo v tem letu prizadevali doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,2 milijona evrov, na področju drugih dejavnosti doseči pozitiven finančni izid v višini 376.093 evrov, izdelati 180 novih in obnoviti 250 vodovodnih priključkov, zamenjati 3.300 vložkov vodomerov, očistiti 1.200 greznic in malih čistilnih naprav na območjih, priključiti 300 objektov na kanalizacijsko omrežje, zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 3.000 ton in povečati količine ločeno zbranih frakcij na 8.200 ton. Občinski svet je soglašal tudi s spremembo cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto. Cena oskrbe s pitno vodo se nekoliko znižuje, povečuje pa se cena čiščenja odpadnih voda ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov, ki je na območju vseh občin, ki jih oskrbuje Komunala Novo mesto, še vedno najnižja v Sloveniji. Za gospodinjstvo s štirimi člani, ki uporablja vse storitve, bo položnica višja za okrog 0,85 evra. Glede na predvideno pozitivno poslovanje v planu za 2017 bodo nove cene začele veljati šele s 1 januarjem 2018.

V prvi obravnavi sta bila sprejeta predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskem omrežjem za območje naselja Šentjošt in dela naselja Verdun ter naselja Potov Vrh, v katerih poteka gradnja kanalizacijskega omrežja.

Potrjen je bil izstop Mestne občine Novo mesto iz članstva v Skupnosti občin Slovenije. Mestna občina Novo mesto je trenutno članica dveh interesnih združenj lokalnih skupnosti, in sicer Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). Obe organizaciji povezujeta in zastopata članice pri uresničevanju njihovih nalog in interesov, vendar SOS združuje večji del slovenskih občin, ki so si po številnih parametrih različne, medtem ko ZMOS sledi potrebam mestnih občin in jih zastopa tudi v projektih evropske kohezijske politike. Na zadnji skupščini ZMOS-a se je razpravljalo o predlogu za združitev vseh treh združenj lokalnih skupnosti, in sicer SOS, ZMOS in Združenja občin Slovenije – ZOS. Zaradi nasprotovanja ZOS še niso izpolnjeni vsi pogoji za združitev v eno organizacijo, zato so se mestne občine odločile, da bodo izstopile iz preostalih dveh združenj in delovale le v okviru ZMOS. Ne glede na to si bodo še naprej prizadevale za tesno sodelovanje s preostalima združenjema, kakor tudi za končno združitev v enotno združenje občin. Članstvo preneha konec leta 2017.

V sklopu seje so svetnice in svetniki odločali tudi o kadrovskih zadevah. Članom Sveta Dolenjske lekarne Novo mesto je 7. maja 2017 potekel dvoletni mandat. Občinski svet je za predstavnika Mestne občine Novo mesto v svet zavoda za naslednje mandatno obdobje imenoval Vido Čadonič Špelič. Petim kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Grm pa je podal pozitivno mnenje.

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto. Zakon o lokalni samoupravi je v zadnji spremembi ohranil možnost občin, da ohranijo pravno subjektiviteto ožjih delov občine in da je statut občine tudi statut ožjega dela občine. Za delovanje svetov ožjih delov občine se tako uporabljajo določbe statuta občine in poslovnika občinskega sveta. To pomeni, da krajevne skupnosti ne morejo imeti svojih statutov. Zaradi navedenega je bil pripravljen odlok, ki podrobneje opredeljuje naloge in pristojnosti krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto in njihovo financiranje.

V poročilu o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema je župan svetnike obvestil, da sta bila izdani uporabni dovoljenji za vodarni Stopiče in Jezero. Na vseh osmih odsekih cevovodov in štirih vodohranih se dela nadaljujejo. Glede na projekcije nepredvidenih del bo projekt ostal v okviru že odobrenih sredstev, se pa predvideva nekoliko podaljšan rok izvedbe projekta.