FOTO: Matoz o Šentjerneju, bodo ‘koga’ naznanili?

FOTO: Matoz o Šentjerneju, bodo ‘koga’ naznanili?

-
0 854

Občinski svet Občine Šentjernej je pred prazniki ‘sejal’ na 12. redni seji, kjer so obravnavali deset točk in se med drugim seznanili s poročilom odvetnika Francija Matoza.

Pri prvi točki so občinski svetniki obravnavali in sprejeli Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015. Predstavnica Komunale je med drugim izpostavila, da so znašali prihodki od najemnin za infrastrukturo v višini 157.290 €, ki so namenjena obnovi in vzdrževanju infrastrukture na območju občine Šentjernej.

Poslovni rezultat občine, dosežen v letu 2015 v višini 151.363 €, je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 23.503 €. Čisti poslovni izid v občini po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju
terjatev za odloženi davek v višini 377 €, znaša 128.238 €.

V drugi točki so se svetniki seznanili z Letnim poročilom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2015 in s Programom dela in finančnim načrtom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2016. Občina Šentjernej mora v proračunu za leto 2016 za delovanje knjižnice zagotoviti 126.153 € (knjige, skupni stroški, plače krajevne knjižnice in nakup bibliobusa). V nadaljevanju seje so se svetniki s strani predsednice nadzornega odbora Damjane Stopar seznanili z dopolnitvijo letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2016.

4. točka dnevnega reda, kjer je Nadzorni odbor predstavil 4. in 5. dokončno poročilo, je bila zaprta za javnost. V sejni sobi so v času te točke ostali le občinski svetniki z županom ter direktorjem občinske uprave. Na podlagi poročil so svetniki sprejeli šest sklepov in naložili občinski upravi, da v čim krajšem času odpravi ugotovljene nepravilnosti.

V nadaljevanju seje so se svetniki seznanili tudi z 6. dokončnim poročilom Nadzornega odbora Občine Šentjernej. Neodvisni zunanji strokovnjak, odvetnik Franci Matoz je svetnike seznanil z dvema poročiloma, in sicer Poročilom o pregledu postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Šentjernej in s Poročilom o pregledu postopka sklepanja najemne pogodbe za poslovne prostore občine. Pri slednjem je strokovnjak podal mnenje, na podlagi ugotovljenih dejstev v zvezi s pregledom predložene dokumentacije, da obstaja v prejšnjem mandatu pri sklepanju najemne pogodbe sum nespoštovanja načel učinkovite in gospodarne porabe proračunskih sredstev, saj izdatek ni bil predhodno načrtovan in predviden v občinskem proračunu.

Pojasnil je, da se pred sklenitvijo najemne pogodbe ni preverilo ponudb na internem trgu. Strokovnjak je iz poročila zatrdil, da ravnanje ni bilo skladno z načeli gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev predvsem zato, ker je bila dogovorjena višina mesečne najemnine za poslovne prostore za kar polovico višja od ocenjene tržne najemnine. Odvetnik je dejal, da je nespoštovanje veljavne zakonodaje, predvsem nespoštovanje temeljnih načel za porabo javnih sredstev, lahko podlaga za odškodninsko kot tudi kazensko
odgovornost.

V nadaljevanju je predstavil tudi ugotovitve pregleda postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Šentjernej. Podal je ugotovitve, da je za sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, kamor sodi podelitev stavbne pravice, pristojen občinski svet, in da župan sam ne more sklepati zavezujočih pravnih poslov. Dejal je, da je bila stavbna pravica podeljena v nasprotju s sklepom občinskega sveta, namesto za dobo 25 let, za dobo 30 let, in da je občina neupravičeno zavezana za plačilo stroškov obratovanja čistilne naprave. Podal je mnenje, da so bili v prejšnjem mandatu storjene nepravilnosti pri sklepanju poslov in
prevzemanju obveznosti, ki nakazujejo na obstoj razlogov za sum storitve kaznivega dejanja Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Občinski svetniki so se seznanili, da sedanjega župana zavezuje 145. člen ZKP: naznanitev kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in da se vsa nastala premoženjska škoda, ki je bila morebitno povzročena Občini Šentjernej povrne. Zunanji strokovnjak je zato občinskemu svetu predlagal, da obe poročili občina odstopi državnemu tožilstvu v nadaljnjo obravnavo.

Sledila je obrazložitev 6. točke dnevnega reda Predlog 1. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2016. Med obrazložitvijo toče sta sejo zapustila predstavnika Stranke modernega centra, po končani obrazložitvi so zapustili sejno sobo še člani svetniške skupine SLS. Zaradi nesklepčnosti se je seja prekinila.