FOTO: Most pri ‘vrtnariji’ odprt

FOTO: Most pri ‘vrtnariji’ odprt

-
4 593

Po nekajmesečnih delih so izvajalci v petek, 16. decembra 2016, sprostili promet čez nov most na Smrečnikovi ulici. Do predaje v uporabo, ki je predvidena februarja 2017, bodo potekala še nekatera zaključna dela, zato bo promet občasno potekal izmenično. Delne zapore ceste bodo ustrezno prometno signalizirane.

Mestna občina Novo mesto je z izgradnjo 18-metrskega armiranobetonskega mostu preko potoka Težka voda na Smrečnikovi ulici v Šmihelu pričela julija 2016. Nov most bo odpravil ozko grlo na Smrečnikovi ulici in povečal prometno varnost udeležencev v prometu. Obenem bo z obnovljenimi brežinami zagotovljena večja pretočnost potoka Težka voda. Širina novega mostu skupaj s pločniki znaša 8,4 metra.

V sklopu izgradnje mostu je bila rekonstruirana tudi cesta, in sicer od priključka na ulico Nad mlini do navezave na že obnovljeno vozišče pri priključku do vrtnarije Gozdnega gospodarstva Novo mesto. Skupna dolžina rekonstruirane ceste vključno z mostom znaša 260 metrov. V sklopu projekta sta bila obnovljena tudi vodovod in kanalizacija ter zgrajena javna razsvetljava in pločnik. Znančev mlin se v skladu z zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine ohranja.

Projekt je dodatno obsegal ureditev struge in brežin potoka Težka voda v dolžini približno100 m. Obstoječi jez je bil odstranjen in nadomeščen z novo drčo z ribjim prehodom. Leva brežina je od začetka drče do priključitve na obstoječo brežino (dolvodna stran obstoječega mostu) zavarovana s kamnito zložbo, desna brežina (dolvodno od mostu) pa z lomljencem do višine pol metra.

Vrednost investicije znaša 895.000 evrov. Izvajalec del je podjetje CGP, projektno dokumentacijo je izdelala Dolenjska projektiva.