FOTO: Otvoritev komunalne infrastrukture v Vrtači

FOTO: Otvoritev komunalne infrastrukture v Vrtači

-
0 40

Občina Semič je, ob uspešno zaključenem investicijskem letu 2017, danes uradno
namenu predala še zadnjo investicijo v tem letu, in sicer 3. fazo komunalne infrastrukture v
novem delu Proizvodno servisne cone Vrtača.

Zanimiv in pester kulturni program je pripravila Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič.  Zbrane je nagovorila županja, Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da je
ideja o o izgradnji lastne industrijske cone začela rasti sočasno z ustanovitvijo samostojne
občine Semič takoj po letu 1995. Občina je pridobila zemljišča in tudi gradbeno
dovoljenje za izgradnjo prvega kompleksa poslovnih površin, ki so sčasoma dobile
svoje lastnike, danes pa cono tvorijo pomembna podjetja, ki zaposlujejo preko 300
delavcev. Postopoma je občina urejala nove površine, da bi omogočila razvoj novih
podjetij in delovnih mest.

V lanskem letu je bila z ureditvijo cestne infrastrukture, pločnikov in zelenic urejena
podoba najstarejšega dela cone. Sočasno je občina pridobivala nova zemljišča, ki so
bila že v lanskem letu prodana zainteresiranim podjetnikom, hkrati pa so bile
zagotovljene tudi javne površine za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture v delu
cone, ki je bil danes predan svojemu namenu. 3. faza komunalne infrastrukture zajema
ureditev komunalne opreme JZ in SZ  dela cone v površini okoli 2,1 ha. Izvajalec del je
bilo podjetje MENSEL d.o.o. iz Ljubljane, vrednost izvedenih del pa je znašala
288.190,52 € z DDV.

Nadzor gradnje je vršilo podjetje 3DD statika, Živko Franko s.p., varstvo pri delu pa podjetje  Renova d.o.o. Skupaj znaša vrednost investicije danes predane namenu 293.192,52 €.
Občina je za navedeno investicijo izkoristila povratna kreditna sredstva po 23. členu
ZFO v višini 151.478,00 €, razliko v višini 141.714,52 € pa je zagotovila iz lastnega
proračuna.

Z investicijo je bilo pridobljenega: 470 m cestnega omrežja, od česar 280 m popolnoma
nove ceste, 390 m pločnika in zelenic, 70 m fekalne kanalizacije, 120 m vodovodne
infrastrukture, 400 m javne razsvetljave, 285 m elektro kanalizacije in 322 m
telekomunikacijskih vodov.

Županja je ob tej priložnosti prisotne seznanila tudi z aktivnostmi, ki jih Občina pelje za
odkup 11.000 m2 novih zemljišč v severnem delu cone. Zemljišča bodo novim
investitorjem na voljo predvidoma v naslednjem letu. Poudarila pa je tudi, da se Občina
v celoti odpoveduje znatnim sredstvom komunalnega prispevka ob novogradnjah
poslovnih površin, saj želi na ta način pomagati pri začetnem zagonu novim
investitorjem. Kaj podobnega se težko najde tudi v slovenskem merilu.