FOTO: Subvencioniranje malih čistilnih naprav

FOTO: Subvencioniranje malih čistilnih naprav

-
0 85

Občinski svet Občine Šentrupert se je včeraj sešel na 11. redni seji, na kateri je med drugim sprejel Pravilnik o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert ter se seznanil s poročilom o uresničevanju proračuna v preteklem letu.

Na območju Občine Šentrupert sta po kriterijih Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode evidentirani dve aglomeraciji, kjer mora občina poskrbeti za ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in sicer Šentrupert in Slovenska vas. Za ostala območja pa občina z včeraj sprejetim pravilnikom uvaja subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. “Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe izven aglomeracij, stojijo na območju občine Šentrueprt in imajo hkrati stalno prebivališče v občini Šentrupert.

Bolj podrobni pogoji za pridobitev subvencije so opredeljeni v pravilniku,” pojasnjuje novi strokovni sodelavec občinske uprave Občine Šentrupert Janko Zakrajšek.

Javni poziv bo objavljen aprila. Občina za subvencijo letos namenja osem tisoč evrov, pri čemer posamezni stanovanjski ali večstanovanjski objekt lahko pridobi 800 evrov subvencije, skupni znesek pri več stavbah, ki bi skupaj poskrbele za izgradnjo male čistilne naprave, pa ne more presegati nabavne vrednosti male čistilne naprave brez DDV. Na občini ob tem poudarjajo, da bodo imeli upravičenci, ki bodo vlogo oddali letos, pa zaradi porabe za to namenjenih sredstev subvencije ne bodo prejeli, ob ponovni prijavi na poziv v Prihodnjem letu prednost v vrstnem redu.

Sicer pa se je občinski svet v Šentrupertu včeraj seznanil, da je bila realizacija proračuna na prihodkovni strani 65,58-odstotna (2,5 milijona evrov od načrtovanih 3,9 milijona evrov), na odhodkovni pa 72,38-odstotna (3 milijone od načrtovanih 4,2 milijona evrov). Za kandidata za svet trebanjske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je predlagal Jožeta Zupana, določili so tudi honorar za sodelavce občinskega glasila Šentrupert ter sprejeli s spremembami zakonodaje usklajen pravilnik o prejemkih funkcionarjev.

Seznanili so se še s končnimi poročili o opravljenih nadzorih nadzornega odbora v letu 2015, s poročilom Komunale Trebnje o upravljanju pokopališča v lanskem letu, z letnim poročilom o delu Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina v letu 2015, svoje poslovne rezultate za preteklo leto pa sta predstavila tudi Dežela kozolcev in Energetika Šentrupert.

(foto: LAPEGO)