FOTO: Uspešnih 10 let pokala belokranjske regije

FOTO: Uspešnih 10 let pokala belokranjske regije

-
0 120
????????????????????????????????????

V soboto, 13. avgusta je v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Lokvica potekalo tekmovanje
za 12. pokal Lokvice, ki že deset let šteje tudi za pokal belokranjske regije. Gasilska regija Bela krajina,
najmlajša regija pri Gasilski zvezi Slovenije, združuje 54 prostovoljnih gasilskih društev gasilskih zvez
Črnomelj, Metlika in Semič. Aktivnosti na nivoju regije koordinirajo Regijsko poveljstvo z regijskim
poveljnikom tovarišem Antonom Planincem, Regijski svet ter strokovne komisije regijskega sveta in
regijskega poveljstva. Poleg izobraževanja članov in usposabljanje operativnih enot za učinkovito
posredovanje ob večjih intervencijah na območju Bele krajine ali za pomoč regijske enote na drugih
področjih Republike Slovenije, so za razvoj gasilske organizacije, tovarištva ter bodočih operativcev
pomembna tudi gasilska tekmovanja.

Tako že deset let v organizaciji belokranjske regije poteka v poletnem času ciklus šestih tekmovanj, po
dve v vsaki gasilki zvezi, za pokal belokranjske regije. V kategorijah članov in članic oziroma starejših
gasilk in starejših gasilcev sodelujejo številne ekipe iz območja Bele krajine, iz drugih slovenskih regij
kot tudi iz sosednje Republike Hrvaške. Tekmovanja za pokal belokranjske regije so postala sinonim za
odlično organizacijo, korektno in strokovno sojenje ter druženje z odličnimi tekmovalnimi ekipami.
Navedeno potrjujejo tudi vrhunski dosežki belokranjskih gasilcev na državnih gasilskih tekmovanjih v
organizaciji Gasilske zveze Slovenije kot tudi dejstvo, da je Bela krajina imela svoje predstavnike v
slovenski olimpijski reprezentanci na vseh gasilskih olimpijadah po letu 1991; ekipo »članov B«
Prostovoljnega gasilskega društva Štrekljevec iz Gasilske zveze Semič.

Na svečanem zaključku 10. tekmovanja za pokal belokranjske regije so bili poleg tekmovalcev,
sodnikov in predstavnikov regije in vseh teh belokranjskih gasilskih zvez prisotni tudi župan Občine
Metlika gospod Darko Zevnik, podžupan Občine Črnomelj gospod Štefan Misja ter podžupan Občine
Semič gospod Bojan Jakša, kar potrjuje odlično sodelovanje lokalnih skupnosti z gasilci, oziroma
podporo odgovornih v občinah humanemu poslanstvu gasilske organizacije.

Za sodelovanje in dosežene uvrstitve na tekmovanju za pokal Lokvice 2016 so bile podeljene zahvale
ter pokali s strani organizatorja. V nadaljevanju svečanosti sta tovariš Anton Planinc, regijski poveljnik
in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ter tovariš Martin Štubljar, predsedujoči Regijskemu svetu
belokranjske regije v letu 2016, podelila zahvale ekipam, ki so v letošnjem letu sodelovala na vsaj
štirih tekmal za pokal belokranjske regije. Prvim trem ekipam v posameznih kategorijah so bile s
strani predstavnikov belokranjskih gasilskih zvez, vseh treh občin kot tudi predstavnikov naše regije v
organih GZS, podeljene medalje in pokali. Zmagovalci v posamezni kategoriji so prejeli tudi prehodne
pokale, ki po treh zaporednih zmagah preide v trajno last. To je ob zaključku 10. tekmovanja za pokal
belokranjske regije uspelo članom PGD Lokvica iz Gasilske zveze Metlika.

Ekipam, ki so v juniju zastopale Belo krajino na državnem gasilskem tekmovanju v Kopru, so bile
podeljene zahvale belokranjske regije. Da se je navedeno tekmovanje razvilo in doživelo prvo desetletnico so zaslužni številni posamezniki, ekipe in društva. Zato so bile podeljene tudi posebne zahvale belokranjske regije organizatorjem tekmovanj, ekipam, ki so sodelovanje vsaj pet let v pokalnem tekmovanju ter sodnikom, ki so več kot pet let v poletni vročini skrbeli za nadzor nad sekundami in kazenskimi točkami.

Pozabili niso niti na člane regijskega sveta, ki so v zadnjih desetih letih pripomogli, da je pokalno tekmovanje uspelo. Vsi skupaj smo si enotni, da ima tekmovanje za pokal belokranjske regije kot tudi belokranjsko gasilstvo, ki je tudi zibelka slovenskega gasilstva, dobro osnovo in temelje za učinkovito in uspešno prihodnost. Želimo si, da nam pri tem pomagate oziroma nas podpirate!
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

GZ Metlika