FOTO: Zavrnili določitev cen za predšolsko vzgojo

FOTO: Zavrnili določitev cen za predšolsko vzgojo

-
0 132

Občinski svet Občine Šentjernej je imel zadnji dan novembra 15. redno sejo. Svetniki so se najprej s strani predsednika nadzornega odbora Pavla Borseta seznanili z letnim poročilom Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2017.

V nadaljevanju seje so obravnavali osnutek Odloka s spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN občine Šentjernejin ga sprejeli po skrajšanem postopku.

Po skrajšanem postopku so sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej in v naslednji točki sprejeli tudi njegov čistopis. Na dnevnem redu je bil tudi predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Šentjernej, ki ga svetniki niso sprejeli. Tako bo morala občina v novem proračunu zagotoviti dodatna sredstva in plačilo razlike v ceni, ki bi jo krili starši, financirati iz občinskega proračuna.

V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep, da se v Svet revije Rast kot predstavnik občine
Šentjernej imenuje Pavel Borse. Točko je predstavil predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Andrej Mikec, ki je predstavil tudi naslednjo točko v kateri
so svetniki sprejeli sklep, da se v Svet zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej imenuje tri
predstavnice: Jožica Krhin Martinčič, Nataša Bregar in Vesna Mrak Šeruga.

Prav tako je bil sprejet predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Vrednost točke za leto 2017 ostaja nespremenjena glede na predhodno
leto. Svetniki so sprejeli tudi sklep o financiranju političnih strank v občini Šentjernej za leto
2017.

Na dnevnem redu je bil tudi predlog sklepa, da se za predlog proračuna za leto 2017 opravi
javna razprava, ki je bil sprejet. Ob zaključku seje so svetniki sprejeli sklep o ukinitvi statusa
javnega dobra na nepremičninah k.o. Gorenja Orehovica v kamnolomu Cerov Log.