Izjemni dosežki bodo štipendirani

Izjemni dosežki bodo štipendirani

-
0 303

Mestna občina Novo mesto jeobjavila Pravilnik o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto, na osnovi katerega bo v prihodnjem tednu objavila tudi razpis. Pri izbiri štipendistov tokrat prvič ne bo v ospredju učni uspeh, temveč bodo imeli prednost izjemni dosežki, ki omogočajo promocijo ali razvoj občine na različnih področjih, kot so kultura, umetnost, šport in znanost. Sredstva so prednostno namenjena študentom, saj bo razpis objavljen ravno v tednu, ko prihajajo informacije o vpisih na fakultete.

Mestna občina Novo mesto nadaljuje s politiko spodbujanja uspehov in omogočanja razvijanja talentov, ki jo je odločneje začrtala v začetku letošnjega leta pod sloganom Novo mesto priložnosti. Tokrat naproti prihaja predvsem mladim, ki bodo imeli z novim sistemom štipendiranja priložnost, da razvijajo svoje posebne talente.

V ospredju bodo izjemni dosežki
Mestna občina Novo mesto bo med prvimi v Sloveniji perspektivnim posameznikom omogočila štipendijo, za pridobitev katere v ospredju ne bo učni uspeh, temveč izjemni dosežki, ki niso nujno vezani zgolj na zadnje šolsko leto. Za izjemne dosežke na posameznem področju štejejo najvišja mesta na državnem tekmovanju, udeležba ali najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju, priznanja za najboljše raziskovalne naloge, nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo, objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku, drugi izjemni dosežki. Letos je občina v te namene prvič odprla posebno proračunsko postavko za štipendiranje, ki bo glede na izkazane potrebe omogočala tudi povečanje sredstev.

Občina pričakuje prijave kakovostnih štipendistov
O vsakem primeru bo odločala neodvisna komisija, ki jo bo imenoval župan Mestne občine Novo mesto. Komisija bo, v skladu z razpoložljivimi sredstvi, odločala tudi o višini štipendij. Mestna občina Novo mesto ima za te namene v proračunu za leto 2016 trenutno namenjenih 4.000 EUR, za leto 2017 pa 12.000 EUR (primer: najvišji znesek Zoisove štipendije znaša 200 oz. 220 EUR za dijake oz. študente, ki se izobražujejo v več kot 25 kilometrov oddaljenem kraju v Sloveniji). Znesek za štipendiranje bo mogoče v primeru večjega števila kakovostnih prijav tudi povečati.

Več informacij o podeljenih štipendijah bo znanih po zaključku razpisa, ko bo znano tudi število prijavljenih kandidatov in vsebina prijav. Razpis bo odprt do 7. oktobra 2016.

Kandidirajo lahko študenti in dijaki
Možnost za pridobitev štipendije imajo perspektivni študenti študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje in perspektivni dijaki srednješolskega izobraževanja, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4, so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, so dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe. Izjemoma se lahko štipendija podeli tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja glede ocen, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje glede ocen izpolnjujejo.

Enkratne denarne pomoči so namenjene perspektivnim študentom študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje, ki se izobražujejo v tujini in so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, so dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe. Izjemoma se lahko podeli enkratna denarna pomoč tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja glede ocen, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki te pogoje izpolnjujejo.

Več na: http://www.novomesto.si/media/objave/dul/2016/DUL_2016_36.pdf.