Jordana razrešili in za vrtec kredit 2.3 mio €

Jordana razrešili in za vrtec kredit 2.3 mio €

-
0 650

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 22. marca 2017, svojo 18. redno sejo. Na
dnevnem redu je bilo 10. točk.

Svetniki so najprej sprejeli Letno poročilo Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2016 in
Program dela ter finančni načrt Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2017, ki ga je
predstavila direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto mag. Alenka Simonič. V
nadaljevanju so svetniki sprejeli dodaten sklep, s katerim občinski svet kot soustanovitelj
Zdravstvenega dom Novo mesto zahteva, da Zdravstveni dom Novo mesto v najkrajšem
možnem času v skladu z veljavno pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in neprave služnosti,
izvede vse aktivnosti za prevzem parkirišča (svoje investicije) v upravljanje in prične z njo
gospodariti na način, da si iz prihodka parkirnin povrne celoten finančni vložek investiran v
izgradnjo parkirišč oz. z Mestno občino Novo mesto sklene ustrezen dogovor o vračilu vseh
finančnih sredstev vloženih v izgradnjo parkirišč z obrestmi vred. V naslednji točki so
svetniki sprejeli Poročilo o delu Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto za leto
2016 in Program delu Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto za leto 2017, ki ga je
predstavila sekretarka OZ RK Barbara Ozimek.

V nadaljevanju seje so se svetniki seznanili s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine
Šentjernej za leto 2016, ki ga je predstavil predsednik nadzornega odbora Pavel Borse. V peti
točki dnevnega reda je prokurist JP Ekološke družbe Šentjernej, d.o.o. Gašper Bregar
predstavil Letni program dela JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2017, ki so ga svetniki tudi
potrdili.

Občinski svet Občine Šentjernej je zaradi neupravičene odsotnosti, od vseh sej Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti, razrešil Toneta Jordana z mesta člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti. V drugi obravnavi so sprejeli predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Šentjernej in sprejeli predlog cen storitve pomoči družini na domu ponudnika Centra za socialno delo Novo mesto.

V deveti točki so svetniki podprli namero Občinske uprave Občine Šentjernej, da za dokončno izpeljavo projekta Vrtec Šentjernej 1 in Vrtec Šentjernej 2 najame dolgoročni kredit v predvideni višini 2.300.000 evrov. Sprejet je bil tudi predlagan 1. Rebalans Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017.