Kaj in kje vse se bo gradilo v Novem mestu?

Kaj in kje vse se bo gradilo v Novem mestu?

-
5 2286

Mestna občina Novo mesto nadaljuje ambiciozen nabor projektov, ki jih želi začeti do letošnjega poletja. Med večje projekte na področju cestne infrastrukture sodijo prenova dela Straške ceste, priključek Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto ter povečanje parkirišča na Trdinovi ulici. Tem projektom se pridružujejo komunalno urejanje gospodarske cone na Brezovici in prenova vodovoda v Smolenji vasi, energetska sanacija vrtcev in šol ter drugih občinskih javnih objektov. Večina projektov se bo začela ali izvedla v času poletnih počitnic, da bi dela kar najmanj ovirala občane pri vsakodnevnih opravilih. Nadaljujejo se tudi priprave na najzahtevnejši projekt, prenovo mestnega jedra, ki se začenja konec poletja, in dobro sodelovanje s krajevnimi skupnostmi pri manjših projektih, ki pozitivno vplivajo na kakovost življenja občanov.

Eden ključnih projektov v letu 2017 je prenova odseka Straške ceste med Mirnopeško cesto in priključkom Ulice Bršljin, ki pomembno prispeva k sklenitvi dela kolesarskih poti. V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija vozišča, izgradnja kolesarske steze, pločnika in javne razsvetljave ter obnova ostale gospodarske javne infrastrukture. Dela se začenjajo v prihodnjem tednu, najprej na Ulici Bršljin, kjer bo zaradi del uvedena približno enomesečna popolna zapora z urejenimi obvozi. Investicijo v vrednosti 760 tisoč evrov brez DDV bo izvedlo podjetje CGP, dela pa se predvidoma zaključujejo v oktobru.

V drugi polovici junija bo sledila obnova dotrajanega in prometno obremenjenega priključka Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto. Priključek bo razširjen, dobil bo ločen levi zavijalni pas, dodatno pa je na tem območju predvidena še obnova kanalizacije in vodovoda ter obnova dela cestne razsvetljave. Investicija bo znašala 333 tisoč evrov brez DDV. Dela bodo predvidoma potekala do avgusta 2017.

Pričetku del na področju cestne infrastrukture se pridružuje urejanje komunalne infrastrukture. V sredini junija bo steklo komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici, ki med drugim vključuje ureditev vodovoda, kanalizacije, avtobusne postaje, cestne razsvetljave in dograditev ceste ter pločnika, ki bo služil tudi za potrebe ureditve večnamenske poti. Izbor izvajalca je v teku, ocenjena vrednost investicije pa znaša 2,17 milijona evrov brez DDV, pri čemer je občina upravičena do 980.000 EUR kohezijskih sredstev, ki jih je pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije. V začetku junija se bodo prav tako začela dela na vodovodu v Smolenji vasi. Poganjanja s ponudniki za izvedbo del potekajo, investicija je ocenjena na 480 tisoč evrov z DDV. Dela se bodo predvidoma zaključila do letošnjega septembra.

Na področju šolstva bo v letošnjem letu izjemno pomemben projekt energetske sanacije vrtcev in šol. Občina je od Ministrstva za infrastrukturo v aprilu prejela odločbo o sofinanciranju projekta v višini1.181.440,57 evrov, kar je bil ključni pogoj za izvedbo projektov. Začetek gradbenih del je načrtovan za sredino junija, večina del pa bo izvedena v času šolskih počitnic. Zaključek del je načrtovan za oktober, predaja namenu pa za november 2017, ko se začne izvajanje drugega dela – zagotavljanje stroškovnih prihrankov na podlagi izvedenih ukrepov. V sklopu projekta bo občina z lastnimi sredstvi izvedla šesanacijo vlage v kletnih prostorih in radona na podružnični šoli Podgrad. Objavljen je razpis za pridobitev izvajalca, dela bodo potekala sočasno z energetsko sanacijo. V teku je tudi javno naročilo za izvedbo zadnjega sklopa menjave oken na OŠ Center. Potekajo pogajanja z izvajalcem, dela bodo prav tako izvedena v času šolskih počitnic.

Predvidoma do konca meseca bo nadgrajena športna infrastruktura, saj bo območje Športnega parka Portovala dobilo dodatne vadbene površine za metalce kopja in kladiva. Investicija bo znašala 80 tisoč evrov brez DDV in bo delno sofinancirana s sredstvi Fundacije za šport, občina pa bo projekt prijavila še na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za urejanje športne infrastrukture, ki je bil objavljen 12. maja.

Intenzivno potekajo priprave na najpomembnejši letošnji projekt, prenovo mestnega jedra. Občina je s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine v začetku maja na podlagi predhodno izvedenih arheoloških sondiranj prejela kulturno-varstvene pogoje za prenovo. Obseg nadaljnjih arheoloških izkopavanj je zaradi najdb predviden na približno 2.500 metrih površin mestnega jedra. Predvideno je, da bodoarheološka in gradbena dela večinoma potekala sočasno, tako da se stroški izkopov ne bodo podvajali in se že odkopanih delov terena ne bo zasipavalo in potem ponovno odkopavalo. So pa arheološke raziskave precejšnja neznanka, saj predstavljajo stroškovno in časovno (še) neopredeljen obseg del, zato je težko napovedovati točne datume. Zamik bi lahko povzročilo tudi neugodno vreme in določene gradbeno-tehnične situacije, ki jih zaenkrat še ni mogoče predvideti. Zaradi morebitnih zamud se bodo arheološka dela začela nekoliko pred gradbenimi deli, v začetku avgusta 2017. Razpis bo objavljen v prihodnjih dneh. Arheologi bodo v nadaljnjih obsežnih raziskavah podali odgovore o najdbah, ki so se nakazale s testnimi izkopi in zajemajo ostanke naselbin iz rimskega obdobja, delno najdbe iz prazgodovinskega obdobja ter poznosrednjeveške in novoveške najdbe. Največ zanimivih najdb iz rimskega obdobja (in s tem bolj zahtevne raziskave) je pričakovati na zahodnem delu Glavnega trga.

V teku je že javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. Usposobljenost je bila priznana štirim ponudnikom, ki bodo na podlagi prejetih kulturno-varstvenih pogojev pripravili dokončne vrednostne ponudbe. Gradbena dela se predvidoma začenjajo v začetku septembra 2017. Usklajevanje časovnice, del in vzpostavitve gradbišča še poteka.

Na prenovo mestnega jedra se navezuje tudi razširitev obstoječega parkirišča na Trdinovi ulici.Mestna občina Novo mesto želi v podporo oživljanju mestnega jedra zagotoviti več parkirišč na obrobju centra. Predvidena je ureditev okrog 20 dodatnih parkirišč, gradnja se predvidoma pričenja v juliju in bo trajala približno štiri mesece. V pripravi je javno naročilo za izvajalca, ocenjena vrednost znaša 235 tisoč evrov z DDV.

Projekti v pripravi

Mestna občina Novo mesto je v lanskem letu prvič pripravila poziv za polovično sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, preko katerega je bilo uspešno izvedenih 35 projektov v 18 krajevnih skupnostih. Uspešno zaključeni projekti in pozitivni odzivi krajevnih skupnosti kažejo, da je s tem narejen pomemben korak pri uresničevanju nekaterih, morda na videz manj pomembnih projektov, ki pa pripomorejo h kakovosti življenja občanov. Dobra praksa se nadaljuje tudi letos. 17 krajevnih skupnosti je prijavilo 49 projektov v skupni vrednosti 780 tisoč evrov (delež MONM znaša dobrih 350 tisoč evrov). Med večjimi projekti so dograditev pločnika v Prečni (celotna vrednost 150 tisoč evrov) in ureditev večnamenskega igrišča v Prečni (50 tisoč evrov), izgradnja športnega dela igrišča v Žabji vasi (80 tisoč evrov), nadaljevanje urejanja športno-rekreacijskega centra v KS Otočec (40 tisoč evrov) in rekonstrukcija dela ceste skozi Dolž (38 tisoč evrov).

Prav tako potekajo intenzivne priprave na ureditev velodroma v Češči vasi. Prihodnji teden bo objavljeno javno naročilo za izvedbo 1. faze – izgradnje podkonstrukcije za pokritje objekta – ki je ocenjena na milijon evrov brez DDV. Mestna občina Novo mesto načrtuje, da bo finančno konstrukcijo delno zaprla s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je 12. maja objavilo razpis za urejanje športne infrastrukture. Občina poleg tega računa na sredstva Fundacije za šport, kjer se je že pred časom prijavila na razpis.

V sredini julija bo znana zmagovalna idejna rešitev za brv za pešce in kolesarje čez Krko pri Irči vasi. Enostopenjski arhitekturni natečaj je odprt do 12. junija 2017. Sledili bodo izbor najustreznejšega načina izvedbe, pridobivanje gradbenega dovoljenja in pravice graditi ter izbor izvajalca. Gradnja bi se lahko pričela v poletnih mesecih leta 2018. V teku je tudi pridobivanje zemljišč za brv. Upravno sodišče v Ljubljani je potrdilo odločbo upravne enote Novo mesto, s katero je v postopku razlastitve lastnika dela nepremičnin na drugem bregu Krke občini do dokončne odločitve dovolila, da izvede geološke raziskave tal, ki so pogoj za načrtovanje brvi ter parcelacijo.

Mestna občina Novo mesto je v marcu objavila javno naročilo za izvajalca mestnega potniškega prometa s prenovljenim konceptom financiranja, ki bo izvajalca spodbudil k učinkovitejšemu izvajanju službe in skupnemu iskanju pristopov za spodbujanje občanov k uporabi javnega prevoza. Plačilo bo sestavljeno delno iz posebne tarife za prevožen kilometer (en evro z vključenim DDV) in delno iz plačila glede na število prevoženih potnikov.