Kaj je o delu povedal novomeški župan?

Kaj je o delu povedal novomeški župan?

-
3 403

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na rednem srečanju z novinarji na novomeškem rotovžu predstavil najbolj aktualne projekte v občini na področju energetske sanacije, športa, prometa ter komunalne infrastrukture. Županu sta se pridružili tudi direktorica Občinske uprave Vida Čadonič Špelič in nova vodja Urada za družbene dejavnosti Jana Bolta, ki sta podrobneje predstavili aktivnosti Urada za družbene dejavnosti.

Delo Urada za družbene dejavnosti na Mestni občini Novo mesto
Direktorica Občinske uprave Vida Čadonič Špelič in vodja Urada za družbene dejavnosti Jana Bolta sta v uvodu izpostavili, da je Urad za družbene dejavnosti v preteklem letu kljub zniževanju povprečnine s strani države in racionalizaciji delovanja tako Občinske uprave kot javnih zavodov, obdržal, na veliko področjih pa tudi izboljšal raven opravljenih storitev. Posebno prizadevno delo je urad opravil pri javnih razpisih za razdelitev proračunskih sredstev. Ti so bili objavljeni še pred sprejetjem proračuna za leto 2016, s čimer je bilo omogočeno zgodnje financiranje uporabnikov na področju družbenih dejavnosti. V proračunu občine je bilo v letu 2016 za družbene dejavnosti v celoti namenjenih 15.133.073 EUR, kar znaša 27,4 % celotnega proračuna in 10 % več sredstev v primerjavi z letom 2015.

Na področju sociale je urad med drugim vzpostavil denarno pomoč za novorojenčke. Starši tako za vsakega novorojenčka že od leta 2015 prejmejo 220 EUR denarne pomoči in vrednostni bon Dolenjskih Lekarn Novo mesto v višini 20 EUR. Urad zagotavlja tudi sofinanciranje predšolske vzgoje in prevoz otrok pri šolski vzgoji.
Eden pomembnejših ukrepov na področju sociale je subvencioniranje socialno varstvene storitve pomoči na domu. V občini je v ta program vključenih okrog 140 uporabnikov. Urad je uspešno znižal ceno izvedbe pomoči na domu, in sicer s 5,50 EUR na 4,70 EUR na uro, ter s tem finančno razbremenil starejše, bolne in invalidne osebe.

Uspešno poteka tudi projekt Donirana hrana, v sklopu katere se razdeli med 8 in 12 paketov hrane dnevno. Prav tako je občina z Lions klubom Novo mesto podpisala donatorsko pogodbo za avtomobil, ki bo omogočil prevoz in prevzem hrane iz trgovskih centrov.

V letu 2016 je Mestna občina Novo mesto preko javnih del, kljub zmanjšanju sofinanciranja s strani države prvič zaposlila deset delavcev, ki se preko nevladnih organizacij vključujejo v socialne programe, kot so: Donirana hrana, Dnevni center za Rome, Dnevni center za priseljence … V preteklih letih sta bila v sklopu javnih del doslej zaposlena največ dva človeka. V program javnih del je tako s sofinanciranjem občine vključenih že 41 javnih delavcev.

Na področju športa je Mestna občina Novo mesto za tretjino povečala število vadbenih površin in s tem povečala število razpoložljivih terminov za športno vadbo. Z osnovnimi šolami je bil namreč dosežen dogovor, da so šolske telovadnice ob popoldnevih in vikendih kot vadbene površine namenjene prednostno športnim društvom, ki imajo mlajše selekcije. Povečan je bil tudi obseg sofinanciranja strokovnih sodelavcev v športnih klubih. Občina sofinancira stroške zaposlitve petim strokovnim delavcem, zaposlenim na javnem zavodu in šestim strokovnim delavcem, zaposlenim v športnih klubih, za delo z mlajšimi kategorijami – skupaj trem več kot v primerjavi z lanskim letom.

Na področju mladine je bila sprejeta strategija mladine, ki se aktivno izvaja. V sklopu strategije je bil objavljen tudi razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči, s katerim občina naproti prihaja perspektivnim mladim, ki bodo imeli z novim sistemom štipendiranja priložnost, da razvijajo svoje posebne talente. Sredstva so namreč prednostno namenjena posameznikom z izjemnimi dosežki na različnih področjih, kot so kultura, umetnost, šport in znanost. Razpis je odprt do 7. oktobra 2016.

Direktorica Občinske uprave je na področju predšolske in šolske vzgoje izpostavila tudi, da bodo s 1. septembrom 2016 sprejeti vsi pravočasno vpisani otroci, pri čemer bo v novomeške javne vrtce v šolskem letu 2016/2017 skupaj vključenih 1.670 otrok.

Energetska obnova javnih objektov
Macedoni je v nadaljevanju novinarske konference dodal, da je Mestna občina Novo mesto v sklepni fazi pridobivanja zasebnega partnerja na področju energetskega pogodbeništva, preko katerega bo izvedla energetsko sanacijo javnih objektov. Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca, v kratkem pa občina pričakuje tudi državni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov za namen energetske sanacije občinskih javnih objektov. Energetsko pogodbeništvo pomeni obliko javno zasebnega partnerstva, preko katerega zasebni partner vloži sredstva v energetsko sanacijo objekta in garantira minimalni nivo prihrankov. Vložena sredstva se nato zasebniku povrnejo skozi udeležbo pri privarčevanih izdatkih za porabljeno energijo. Po poteku pogodbenega obdobja so prihranki pri stroških za energijo v celoti občinski.

Projekt vključuje 28 objektov na območju Mestne občine Novo mesto, ki so razvrščeni v tri sklope. Prvi sklop obsega objekte, na katerih je predvidena celovita energetska sanacija (pri teh objektih zasebnik zagotovi minimalno 51 % sredstev, do 40 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov, ostalo zagotovi občina iz proračuna). Energetske sanacije za prvi sklop naj bi se izvedle v letu 2017, če bo občina uspešna pri pridobitvi nepovratnih sredstev. Drugi sklop obsega objekte, na katerih je predvidena delna energetska sanacija, predvsem tehnološki ukrepi (sredstva za izvedbo zagotovi zasebnik v celoti). Investicije na teh objektih se bodo predvidoma začele konec tega leta oz. v začetku naslednjega. Tretji sklop obsega objekte, na katerih ni mogoče izvesti celotne energetske sanacije po modelu javno zasebnega partnerstva (sanacija se bo financirala iz nepovratnih kohezijskih sredstev do 40 %, ostalo zagotovi občina). Podobno kot pri prvem sklopu bo občina sanacijo teh objektov prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. Investicije se bodo predvidoma izvedle v letu 2017.

Urejanje športnih površin
Na pomožnem nogometnem igrišču ob stadionu Portoval so danes stekle dela v okviru menjave umetne trave, poteka pa tudi razpis za ureditev metališča za kopje in kladivo. Začetek del je predviden v oktobru, zaključek pa do konca novembra. Kot navedeno, Mestna občina Novo mesto med prednostne projekte na področju športa uvršča tudi urejanje zadostnega števila ustreznih vadbenih površin. Tako smo pred dnevi dosegli dogovor z Vojašnico Franca Uršiča in Slovensko vojsko za najem in uporabo travnatega igrišča v sklopu novomeške vojašnice Franca Uršiča. Agencija za šport Novo mesto je že pristopila k urejanju igrišča, včeraj pa so ga mladi nogometaši NK Krka prvič uporabili za trening.

Energetska sanacija Športne dvorane Marof je v zaključni fazi. Izvajalec je sicer nekoliko v zamudi z zaključnimi deli, vendar treningi potekajo nemoteno. Rok zaključka del je 1. september 2016. Sanacija obsega obnovo strehe, menjavo zunanjega stavbnega pohištva, izolacijo fasade, menjavo notranjih svetil (z LED svetili) in bojlerja za toplo vodo ter vgraditev ventilatorjev, ki skrbijo za enakomernejšo porazdelitev toplote.

Izvedba projektov na področju prometa
Pričenjajo se dela, povezana s Straško cesto. Z izgradnjo kolesarske steze in pločnika se bosta povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti z navezavo na Andrijaničevo cesto. Poleg kolesarske steze je predvidena rekonstrukcija vozišča, izgradnja pločnika za pešce, javna razsvetljava in obnova ostale gospodarske javne infrastrukture. Poteka razpis za izvajalca, ki se zaključuje 16. septembra. Dela bodo predvidoma stekla v oktobru, zaključila pa se bodo v letu 2017.

Mestna občina Novo mesto si prizadeva, da bi za realizacijo tega projekta pridobila tudi sredstva evropske kohezijske politike, saj gre za ključen projekt, ki prispeva k sklenitvi kolesarskih poti, kar je tudi eden izmed ciljev, ki jih občina želi doseči z ukrepi celostne prometne strategije.

Izvedena bo tudi menjava dotrajanega drevoreda ob Straški cesti, saj je trenutno stanje neustrezno. Obstoječa drevesa je potrebno odstraniti in jih zamenjati z ustreznejšo vrsto, ki omogoča finančno sprejemljivo vzdrževanje. Razpis za izbiro izvajalca je že v teku, zaključuje se 31. avgusta 2016. Dela bodo izvedena v jesenskem času.

Mestna občina Novo mesto v teh dneh s strani Ministrstva za zdravje pričakuje podpis menjalne pogodbe za zemljišča na področju zdravstvenega kompleksa. Del teh je tudi zemljišče ob lekarni pri Zdravstvenem domu, kjer bo v sklopu sanacije lekarne lahko stekla tudi gradnja parkirišča za stranke lekarne.

Stekla je gradnja nove zakristije pri cerkvi v Velikih Brusnicah, ki je del projekta rekonstrukcije regionalne ceste. Rušenje stare zakristije se bo pričelo v prihodnjih dneh, dela pa bodo predvidoma zaključena v štirih mesecih.

Mestna občina Novo mesto pospešeno nadaljuje pripravo Celostne prometne strategije. V ožji, zaprti skupini, bo prva delavnica potekala že 8. septembra v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik. Sledile ji bodo delavnice za širšo javnost in anketa, ki jo bodo lahko izpolnili vsi občani. Teme Celostne prometne strategije bodo predstavljene tudi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra.

Prenova mestnega jedra
Izbran je izvajalec za menjavo strehe na Narodnem domu, s katerim je Mestna občina Novo mesto že podpisala pogodbo. Dela se pričenjajo proti koncu septembra, zaključila pa se bodo v dobrih dveh mesecih. Vrednost prenove je nižja od prvotno ocenjene, in sicer znaša 72.000 EUR. Z Ministrstvom za kulturo je župan Gregor Macedoni podpisal tudi pogodbo za sofinancerska sredstva v višini 50 % celotne investicije oz. do največ 56.000 EUR.

Podpora gospodarskim investicijam
Mestna občina Novo mesto v zadnjem času intenzivno sodeluje z gospodarskimi subjekti in zagotavlja podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta. Na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo v gospodarskih conah je občina skupaj z uporabniki prijavila dve coni, in sicer cono Livada in cono Na Brezovici. V obeh primerih gre za ureditev nujne komunalne infrastrukture, v večini pa gre za obstoječe lastnike zemljišč, ki so pripravljeni investirati v nadaljnji razvoj. Projekt v coni Livada predvideva okrog 60 novih delovnih mest in je ocenjen na 935.000 EUR. Občina je zaprosila za 49-odstotno sofinanciranje oz. 460.000 EUR. Projekt v coni Na Brezovici predvideva okrog 100 novih delovnih mest in je ocenjen na 1,37 mio EUR. Občina je zaprosila za 71-odstotno sofinanciranje oz. 980.000 EUR. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani v novembru 2016.

Urejanje kanalizacije in vodovoda v Šentjoštu in na Potovem vrhu
Zaključena sta razpisa za ureditev komunalne infrastrukture v obeh naseljih, dela se pričenjajo v jesenskem času. Trenutno v obeh primerih potekajo pogajanja za ceno.

Prireditveno pestro poletje
Prireditev polno poletje v Novem mestu se nadaljuje. Zaključek poletja nas razvaja s prijetnimi temperaturami, ki omogočajo še en prireditveni vikend ob reki Krki ter v mestnem jedru. Mnogi organizatorji pripravljajo kopico dogodkov, vsekakor pa bodo najbolj izpostavljeni Festival Poletje na okljuku, športni projekt Krka Živi – Skoki v Krko, Kuhinja nad Krko, na Glavnem trgu bo potekala Noč pri Vodnjaku in Day & Night party na Vrtu San Sebastian, Knjižnica Mirana Jarca pripravlja bogat program v Hiši Kulinarike ob predstavitvi novega Bibliobusa, Anton Podbevšek Teater pa vabi na uprizoritev predstave Plovemo. V soboto pa lahko izkoristite tudi prav posebno ponudbo brezplačnega turističnega ogleda Novega mesta.