Kaj vse se dogaja v MO Novo mesto

Kaj vse se dogaja v MO Novo mesto

-
0 1245

Preberite nekaj o projektih in investicijah, ki se izvajajo na območju MO Nm, ki jih je danes predstavil Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.

Prenova mestnega jedra

Prenova mestnega jedra še naprej poteka v skladu s predvideno časovnico. Arheološka izkopavanja so v zaključni fazi, gradbinci so v spodnjem delu v zadnjih tednih začeli z urejanjem pločnikov, za poletje pa v tem delu že načrtujejo tudi tlakovanje. Gradnja infrastrukturnega kolektorja napreduje proti vrhu Glavnega trga, naslednji zelo pomemben del pa se začenja prihodnji teden, predvidoma 5. junija. Kot smo že napovedovali, bodo dela v tej fazi potekala na križišču Pugljeve ulice in Glavnega trga, zato bo Kandijski most za promet zaprt. Dostop v mestno jedro bo možen do parkirišč pri APT-ju, za stanovalce pa bo izvoz možen po Sokolski, po kateri bo promet potekal v nasprotni smeri kot doslej. Zavedamo se, da gre za fazo, v kateri bo dostop do mestnega jedra najbolj otežen, si bomo pa v sodelovanju z izvajalci prizadevali za čimprejšnjo izvedbo (izvajalec zaenkrat ocenjuje, da bo ta faza trajala približno mesec dni). Prav tako imamo zagotovilo, da bo Kandijski most za pešce vseskozi prehoden.

Pregled ostalih investicij

Šmihel

Prejšnji teden sta župan Macedoni in minister Gašperšič na Otočcu podpisala sporazum za drugo etapo rekonstrukcije ceste skozi naselje Šmihel. Gre za odsek od odcepa za Šukljetovo ulico do odcepa za Košenice. Dela vključujejo ureditev ceste, pločnikov in odvodnjavanja, prestavitev in zaščito oziroma novogradnjo komunalnih vodov, postavitev nove cestne razsvetljave ter signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Začetek del načrtujemo v letu 2019. Investicija je vredna 1,057 milijona evrov, DRSI bo prispeval 78 odstotkov, preostanek pa MONM. V tretji fazi sledi izgradnja manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti pokopališču.

Gre za nadaljevanje načrtnega urejanja cestne infrastrukture na širšem šmihelskem območju, ki smo se ga v zadnjih letih lotili na Mestni občini Novo mesto. Po zahtevnih projektih urejanja cestnih povezav na območju novomeškega zdravstvenega kompleksa, ureditvi preozkega prometnega grla na mostu čez Težko vodo, izboljšanju pretočnosti pri železniškem prehodu na Westrovi ulici, letos nadaljujemo z rekonstrukcijo Šmihelske ceste in gradnjo železniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto. Urejanje cestne infrastrukture na tem območju želimo v prihodnje nadgraditi z izgradnjo šmihelske obvoznice.

Velodrom – atletska steza

Jutri (torek, 29. 5.) podpisujemo pogodbo z izbranim izvajalcem za dobavo in montažo atletske steze, ki bo montirana v sredini ovala obstoječega velodroma Češča vas. Dobava zajema 200m dolgo štiristezno krožno stezo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle. Vsa dobavljena oprema mora biti postavljena v skladu s standardi IAAF.

V teh dneh je bil objavljen razpis za leseni del kolesarske steze. Dela na podkonstrukciji in membrani potekajo po načrtih.

Mestna občina je za izgradnjo Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi že pridobila sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za šport. V letošnjem letu je MONM podala vlogo za sofinanciranje faze ureditev atletske steze, v višini 85.000 EUR.

Livada

Začela so se pripravljalna dela (zakoličba je narejena), v zaključni fazi je gradnja dveh opornih zidov, v naslednjem tednu se začenjajo tudi prava gradbena dela.

Prijavili smo 1. faze Komunalnega urejanja obrtno industrijske cone, ki zajema ureditev cestnega omrežja, izgradnjo pločnika, cestne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda ter vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Celotna vrednost investicije 1. faze je ocenjena na 2.145.791,58 EUR z DDV. Za izbrano operacijo smo že pridobili 1.552.782,54 EUR sofinancerskih sredstev.

Lešnica

Kot je bilo načrtovano se je po prvomajskih praznikih začela preplastitev ceste Gorenje Kronovo–Lešnica. Gre za izvedbo novega zapornega sloja ceste, kar bo omogočila napovedano spremembo prometnega režima, ki bo dala prednost kolesarjem in pešcem. Dela trenutno potekajo iz smeri Dolenjega Kronovega proti gradu Otočec (do odcepa na bivšo H1) in zahtevajo več popolnih zapor. Obvozi so urejeni.

Po zaključku del se bo na odseku od Lešnice do Šentpetra zmanjšala dovoljena hitrost in vrisala kolesarska steza. Cesta od pokopališča v Šentpetru do gradu Otočec bo za motorni promet v celoti zaprta, omogočen bo le dostop lastnikom parcel na tem območju. Prav tako se za motorni promet zapira lokalna cesta od priključka na nekdanjo hitro cesto na Otočcu do Dolenjega Kronovega, razen za lastnike dveh parcel na tem območju.

Gre za nadaljevanje akcijskega načrta za leti 2017 in 2018, v sklopu katerega na Mestni občini Novo mesto izboljšujejo kolesarske in pešpoti in jih povezujejo v zaključene funkcionalne enote.

Prostorsko urejanje romskega naselja Žabjak-Brezje

OPN Žabjak

Po javni obravnavi smo predlog prostorskega akta poslali v končna mnenja nosilcem urejanja prostora, ki imajo 30-dnevni rok za obravnavo. Če bodo mnenja pozitivna, bo predlog pripravljen za obravnavo in sprejem na julijski seji občinskega sveta

Večnamenski romski center Brezje

Na prvem razpis nismo dobili ponudnika, na ponovljenem razpisu pa zaradi previsoke cene pogajanja niso bila uspešna. Vseeno si bomo prizadevali za izvedbo načrtovane investicije, ki pa bo verjetno morala potekati postopoma.

Trajnostni razvoj

Brv Kandija-Loka – najava natečaja

V zadnjem času smo se na Mestni občini Novo mesto načrtno usmerili v prostorsko urejanje kolesarskih stez in pešpoti, povezovanju obstoječih v zaključene, funkcionalne celote in navezovanju teh povezav na mestne zelene površine in okoliške, obmestne kraje.

Del teh načrtov je tudi brv čez reko Krko, ki bo v bližini izliva potoka Težka voda povezala območje Kandije z ožjim delom mestnega jedra in športno-rekreacijskim parkom Loka. Še bolj pa je pomembna povezava zalednega, šmihelskega dela mesta, ki z načrtovana pešpotjo ob Težki vodi daje širši smiselni okvir začrtane lokacije brvi. Premostitev reke Krke za pešce in kolesarje ob izlivu Težke vode je z občinskim prostorskim načrtom predvidena že od leta 2009, izvedba javnega natečaja  pa je naslednji vidnejši korak k uresničitvi zastavljenih ciljev. Z izvedbo natečaja želimo dobiti strokovne rešitve, ki bodo omogočile trdne temelje za izvedbo projekta.

V načrtih je tudi brv v Irči vasi, za katero že imamo arhitekturno rešitev, izvedbo pa ovirajo nerazumne zahteve lastnika zemljišča na bršljinski strani. Poleg brvi je potrebno izpostaviti tudi potrebo po novih mostovih, zato bo v bližnji prihodnosti ključna točka zagotovitev dveh novih mostov za motorni promet v Ločni in pri Srebrničah.

 

Širitev sistema izposoje koles GONM

Sistem GONM bomo razširili z 9 novimi postajami (skupaj jih bo torej 14) ter 45 električnimi kolesi. V teku je razpis, za katerega bo odpiranje ponudb 4. 6. 2018. Izvedba širitve je predvidena za julij in avgust 2018. Projekt je preko razpisa Celostnih prometnih strategij (Ministrstvo za infrastrukturo) sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicerv v višini 148.000 EUR.

Lokacije novih postaj so:

Kandijski most,
Topliška cesta (pri Tušu),
Glavni trg (v sklopu prenove mestnega jedra)
Seidlova cesta (Zavarovalnica SAVA),
Drska,
Osnovna šola Bršljin,
Ragovska ulica,
Podbreznik,
Osnovna šola Šmihel.
Mestna kartica

V teku je razpis za ponudnika sistema mestne kartice, ki so ga skupaj oblikovale mestne občine Novo mesto, Kranj in Nova Gorica. Odpiranje ponudb je 4. 6. 2018. Gre za tehnično in procesno zahteven projekt, saj bo potrebno po uspešni izbiri izvajalca narediti temeljite analize in načrt integracije različnih sistemov v naši občini in jih integrirati s skupnim sistemom mestne kartice. Vizija projekta je, da bodo občani preko mestne kartice (brezkontaktna kartica) oz. aplikacije za pametne telefone lahko dostopali do različnih javnih storitev oz. jih poenostavljeno uporabljali – npr. parkiranje, javni potniški promet, identifikacija v knjižnici itd. Gre za enega od korakov, ki jih MONM izvaja v smeri pametnega mesta oz. sodobnih storitev za občane. Sistem naj bi bil implementiran v šestih mesecih po podpisu pogodbe z izvajalcem.

 

Seja občinskega sveta

Cerod

Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Škocjan, Občina Žužemberk, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Črnomelj, Občina Metlika in Občina Semič so 12. 4. 2018 podpisale Dogovor o sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine s katerim so se zavezale k ustanovitvi nove družbe, ki bo nosilec investicije »MBO Dolenjske in Bele krajine«. Predlog odloka predstavlja realizacijo zavez iz sklenjenega Dogovora in njihovo bolj določno opredelitev v delih, kjer je to predvideval Dogovor oz. kjer je to potrebno za njegovo realizacijo. Sprejetje odloka predstavlja pravno podlago za sklic ustanovne skupščine, podpis družbene pogodbe in formalno pravno ustanovitev javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. V teh dneh jih bodo v prvem branju obravnavali občinski sveti v vseh občinah podpisnicah.

Projekt MBO obsega dve investiciji: – izgradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov (objekt brez opreme za mehansko obdelavo; letna kapaciteta do 25.000 ton odpadkov), in sicer v skupni ocenjeni vrednosti 4.673.600,00 EUR brez DDV, – zunanjo ureditev, komunalno in prometno infrastrukturo (»ureditvena dela na ploščadi«) v ocenjeni vrednosti investicije 826.400,00 EUR brez DDV, ki jo izvede vseh 15-ih občin v okviru ločene investicije, saj se le-ta nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki se bo vključila v Poslovni plan in plan investicij za leto 2019 podjetja CeROD d.o.o. V Dogovoru so se občine dogovorile, da bo z infrastrukturo novozgrajenega objekta MBO upravljalo skupno novo podjetje, pri čemer je od končne oblike financiranja investicije odvisno tudi lastništvo na infrastrukturi (občine, podjetje). Podpisnice so se zavezale zagotoviti ustanovitveni kapital v finančnem deležu na podlagi strukture deležev sofinanciranja občin pri izgradnji MBO.

Delež MONM: 46,146% (povprečje med deležem po preb. in količinami odpad.)

Ob tem so občine oblikovale pogoj, da je Dogovor o sodelovanju pri izgradnji MBO veljaven, v kolikor bo sprejet odlok o ustanovitvi novega podjetja (do 30.9.2018) s strani večine občin podpisnic, ki zagotavljajo skupaj najmanj 80 % sofinanciranja investicije. Razlika do celotne vrednosti investicije se bo sorazmerno razporedila med ostale občine podpisnice, v kolikor katera od občin ne bo v roku sprejela odloka.

 

Turistična taksa

Višina turistične takse v Mestni občini Novo mesto znaša 1,265 eur na osebo, za nočitev. V letu 2015 smo v MONM zbrali 65.177,29 EUR turistične takse, leto kasneje 66.853,82 EUR, lani pa 91.537,35 EUR. V skladu z novo zakonodajo bodo občinski svetniki na četrtkovi seji sprejemali predlog o spremembi, ki predvideva takojšen (s 1. junijem) dvig turistične takse na 2 evra, s 1. januarjem 2019 pa uvedbo t.i. promocijske takse (Zakonsko predpisan dodatek v višini 25% turistične takse, ki ga bodo občine namenile Slovenski turistični organizaciji.). To pomeni, da bo turistična taksa z letom 2019 znašala 2,5 evra.

Glede na status in razvojne usmeritve naše turistične destinacije, ki je ena od vodilnih destinacij Slovenije v okviru makro destinacije Termalno Panonska Slovenija, menimo, da je to primerna in sprejemljiva višina.

 

Pokopališki red

Cilj odloka je uskladitev dejavnosti z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki na novo ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Pogrebna dejavnost se deli na dva dela, in sicer na pogrebno dejavnost, ki je obvezna gospodarska javna služba in obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ter pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.  Na novo se določa pravica do izbire izvajalca pogrebnih storitev.

 

Proračun 2019

Na četrtkovi seji bodo občinski svetniki obravnavali tudi predlog proračuna za leto 2019, ki predvideva skupne prihodke v višini 49.892.910 EUR in skupne odhodke v višini 51.394.196 EUR. Sprejetje proračuna za prihodnje leto omogoča pravočasno izvrševanje pa tudi načrtovanje investicij. Še naprej si želimo ambiciozne investicijske naravnanosti, hkrati pa sledimo trendu zmanjševanja zadolženosti občinskih financ, kar nam uspeva vse od začetka mandata.