Kdo bo prvi turistični delavec v Nm?

Kdo bo prvi turistični delavec v Nm?

-
0 549

Mestna občina Novo mesto je v četrtek objavila Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine. Predmet javnega razpisa je pogodbeno javno-zasebno partnerstvo v obliki koncesijskega razmerja, določenega z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu.

Strokovna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana, imenovana s strani župana, pregleda in oceni ponudbe ter ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenih meril ter posreduje poročilo županu.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ponudnika koncesije http://www.novomesto.si/si/, pod razdelkom »Javna obvestila«. Razpisna dokumentacija je v pisni obliki dostopna na sedežu koncedenta Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v Glavni pisarni v 1. nadstropju, od 23. 9. 2016 dalje, vsak delovni dan do poteka roka za vložitev vloge med 8.00 in 14.00 uro. Razpisna dokumentacija je brezplačna.