Krka z dobičkom, težava je padanje rublja

Krka z dobičkom, težava je padanje rublja

-
0 361

Skupina Krka je lani ustvarila 158 milijonov evrov čistega dobička, kar je pet odstotkov manj kot predlani. Farmacevtu je z uporabo izvedenih instrumentov uspelo močno popraviti težave, ki mu jih povzroča padanje vrednosti rublja.

Dobiček iz poslovanja dolenjskega farmacevta se je lani namreč zmanjšal kar za 28 odstotkov in znaša 199 milijonov evrov. Velik padec gre delno pripisati izrednim prihodkov v letu 2014, ko je farmacevt odpravil za skoraj 60 milijonov evrov rezervacij. Krka je sicer tudi lani odpravila 20 milijonov evrov rezervacij za tožbe. Brez enkratnih učinkov bi padec dobička iz poslovanja znašal 17 odstotkov, kar gre pripisati tečajnim vplivom na cene izdelkov in padcu prodaje v vzhodni Evropi.

Rubelj usoden za petino prihodkov v Rusiji

Skupina Krka je lani ustvarila 1,165 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka manj kot leta 2015. Kot je bilo opaziti že v prvih devetih mesecih leta, se je farmacevtu poznal padec vrednosti valut držav nekdanje Sovjetske zveze, še posebej rublja. V Vzhodni Evropi, ki je za farmacevta še vedno najpomembnejša regija so se prihodki zmanjšali kar za petino in lani znašali 327 milijonov evrov. V Rusiji se je prodaja merjena v evrih zmanjšala za petino, v rubljih pa je Krka prodala šest odstotkov več kot leta 2014. Desetino manj kot predlani je Krka prodala tudi na Balkanu oziroma državah jugovzhodne Evrope. Razlog je zmanjšanje cen izdelkov v Romuniji na Hrvaškem, ter v Srbiji.

Največjo absolutno rast prodaje je dosegla regija Zahodna Evropa s 306,1 milijona EUR ustvarjene prodaje, kar predstavlja 26,3 % prodaje skupine Krka. Skupno prodajo v regiji so povečali za 22 %, prodajo izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami pa za 35 %. V Nemčiji, Krkinem največjem trgu v tej regiji, so prodajo povečali za 27 %. Največja prodajna regija je bila z 28,1-odstotnim deležem v prodaji regija Vzhodna Evropa, v kateri so ustvarili prodajo v vrednosti 327,5 milijona EUR. Na obeh ključnih trgih, v Ruski federaciji in Ukrajini, prodaja, izražena v evrih, ni dosegla prodaje iz leta 2014, zato je bil skupni padec prodaje v regiji 20-odstoten. V Ruski federaciji so v letu 2015 prodali za 224,7 milijona EUR izdelkov, kar je v evrih izraženo
petino manj kot leto prej.

Prodaja, izražena v ruskih rubljih, se je povečala za 6,5 %. V regiji Srednja Evropa so ob 3-odstotni rasti prodali za 279,9 milijona EUR oziroma 24 % prodaje skupine Krka. Na Poljskem, ki je ključni in največji Krkin trg v regiji, se je prodaja povečala za 8 %. V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 139,6 milijona EUR, kar je 12 % prodaje skupine Krka in 10 % manj kot v letu 2014. V prodajni regiji Čezmorska tržišča so v letu
2015 prodali za 31,7 milijona EUR, kar je 2,7 % prodaje skupine Krka. Relativna rast prodaje v tej regiji je bila največja med vsemi Krkinimi regijami, in sicer 24-odstotna. V Sloveniji je prodaja izdelkov in storitev znašala 79,9 milijona EUR (od tega za 31 milijonov EUR zdraviliško-turističnih storitev), kar je 6,9 % prodaje skupine Krka. Skupaj so v Sloveniji prodali za 2 % več kot v letu 2014.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 971,5
milijona EUR, kar je 83,4 % prodaje skupine Krka. Glede na leto 2014 je bila manjša za 2 %.
Atoris (atorvastatin) je bil tudi v letu 2015 po prodaji na vodilnem mestu med zdravili na recept.
Med desetimi vodilnimi so bili še Lorista (losartan), Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), Enap (enalapril), Emanera (esomeprazol), Valsacor (valsartan), Roswera (rosuvastatin), Zyllt (klopidogrel) in Arylazera (aripiprazol). Nekatera zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Izdelkov brez recepta so prodali za 107,8 milijona EUR oziroma 12 % manj kot leto prej, njihov
delež v skupni prodaji pa je bil 9,3-odstoten. Padec prodaje je bil predvsem posledica
ekonomskega položaja in manjše kupne moči uporabnikov izdelkov brez recepta na trgih v
Vzhodni Evropi. Prodaja veterinarskih izdelkov v višini ​52,1 milijona EUR je predstavljala 4,5 % prodaje skupine Krka, glede na leto 2014 pa se je povečala za 12 %. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je povečala za 3 % in je znašala 31 milijonov EUR, kar je 2,6 % prodaje skupine Krka. Ostala prodaja je dosegla 2,1 milijona EUR, kar je 0,2 % prodaje skupine Krka.

Rezultati poslovanja

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 199,4 milijona EUR je bil za 28 % manjši kot v letu 2014. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 306,7 milijona EUR se je zmanjšal za 18 %. Na zmanjšanje poslovnih izidov je vplivala predvsem manjša prodaja od načrtovane kot posledica neugodnega gibanja tečajev nekaterih valut (Ruska federacija, Ukrajina), kot tudi manjše prodaje na nekaterih večjih trgih (Romunija, Češka). Čisti dobiček skupine Krka je znašal 158,2 milijona EUR in je bil glede na leto 2014 manjši za 5 %. Čisti dobiček družbe Krka je znašal 146,3 milijona EUR in je bil glede na leto 2014 večji za 1
%. Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v letu 2015 je znašal 13,6 % (družbe Krka 13,5 %), delež dobička iz poslovanja v prodaji 17,1 % (družbe 15,3 %) in delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji 26,3 % (družbe 22,9 %). Donosnost kapitala (ROE) za skupino Krka je znašala 11,5 % (za družbo 10,4 %), donosnost sredstev (ROA) pa 8,8 % (za družbo 8,3 %). Iz naslova občasnih zavarovanj tveganja zaradi nestanovitnega tečaja ruskega rublja je skupina Krka ustvarila ​16,5 milijona EUR neto finančnih prihodkov. To je v veliki meri nevtraliziralo vpliv negativnih tečajnih razlik, ki so skupaj za vse valute znašale 35,0 milijonov EUR, tako da je bil skupni negativni finančni rezultat iz naslova tečajev tujih valut 18,5 milijona EUR.

 

Za dividende do polovico dobička

Letošnjo dividendo bo sicer Krka formalno predlagala konec meseca. V sporočilu pa je zapisala, da bo v skladu s politiko povečanja dividend za dividende namenili do 50 odstotkov dobička večinskih lastnikov, pri čemer bodo upoštevali tudi finančne potrebe skupine Krka za vlaganje in prevzeme. To verjetno pomeni, da bo dividenda Krke podobna lanski.