MO Novo mesto zbira prijave škod zaradi suše

MO Novo mesto zbira prijave škod zaradi suše

-
1 276

Mestna občina Novo mesto na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2017. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije pridejo v poštev škode na koruzi za zrnje in silažo, travinjah, travno-deteljnih in deteljno-travnih mešanicah, krmnem grahu, strniščnih dosevkih, ajdi, bučah, soji in zelenjavi na prostem.

Škodo lahko prijavljajo oškodovanci, ki so utrpeli škodo na navedenih kulturah in ta znaša več kot 30 odstotkov. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID. Velikost prijavljene površine zemljišč mora biti večja od 1ha primerljivih površin. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Izpolnjene vloge je možno oddati na Mestni občini Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, višji svetovalki na področju kmetijstva Veri Vesely (tel.: 07/ 39 39 262), do vključno 1. septembra 2017, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 7.30 in 15.00, v sredo med 7.30 in 17.00 ali v petek med 7.30 in 14.00.

Izpolnjenim vlogam je treba priložiti kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev. Vloga je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev so na voljo pristojna kmetijska svetovalna služba oz. članice občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah v kmetijstvu v Mestni občini Novo mesto: Jožica Srebrnjak (07/ 33 21 942), Katica Kregar (07/ 33 21 943) in Katarina Vovk (07/ 33 21 943).

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, za katero je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode.