Na seji o JP Energetika Šentrupert in urejanju cest

Na seji o JP Energetika Šentrupert in urejanju cest

-
0 56

Na 21. redni seji v tem mandatu so se sestali člani Občinskega sveta Občine Šentrupert in se med drugim seznanili s poročilom Javnega podjetja Energetika Šentrupert ter dokumenti identifikacije investicijskih projektov (DIIP) za ceste v vaseh Srasle, Kostanjevica in Rovnice.

JP Energetika Šentrupert je bilo ustanovljeno junija 2012 in ima od letos novega direktorja. Vizija podjetja je postati ključni energetski člen v regiji oziroma v Mirnski dolini. Poleg obstoječe kotlovnice ter enote za soproizvodnjo električne energije želi podjetje v prihodnosti zgraditi novo proizvodno napravo SPTE 2. Na včerajšnji seji so o pozitivnem poslovanju podjetja poročali direktor Marko Kos, predsednik nadzornega sveta Ervin Pfeifer in članica Suzana Leben. „Presek je bil narejen na 31. 8. 2017 in izkazuje okoli 70 tisoč evrov dobička, kar pa je pravzaprav zelo dober znak tudi za pozitiven zaključek konec letošnjega leta,“ je po seji povedal župan Občine Šentrupert.

Ostali sklepi:
V Šentrupertu so se seznanili tudi z izvrševanjem proračuna v prvi polovici leta, ki je bilo pričakovano nižje od realizacije v drugi polovici. Od načrtovanih dobrih 4,07 milijona evrov prihodkov so jih udejanili dobrih 972 tisoč (23,9 %), od načrtovanih 4,03 milijona evrov odhodkov pa nekaj več kot 907 tisoč evrov (22,5 %). Ker je večina investicij v teku oziroma se bodo začele v kratkem, bo realizacija ob koncu leta ustrezno višja.
Občinski svet Občine Šentrupert se je seznanil še z letnim poročilom Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina – Medobčinski inšpektorat za leto 2016, imenoval je novi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentrupert ter se seznanil s kar nekaj dokumenti identifikacije investicijskih projektov (DIIP), od katerih so za občane najbolj pomembni DIIP-i za urejanje cestne infrastrukture v vaseh Srasle, Kostanjevica in Rovnice. Vse investicije na cestnem področju bodo sofinancirane iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin.
​ Ker predlogov za elektorja ali kandidata za volitve v Državni svet Republike Slovenije Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni prejela, občinski svet o tem včeraj ni odločal. (LAPEGO)