Največ za ceste

Največ za ceste

-
3 381

Na zadnji seji v letošnjem letu se je včeraj sešel Občinski svet Občine Šentrupert. Mesec dni po zaključku javne razprave o proračunu za prihodnje leto, je bil ta včeraj sprejet. Prav tako letni programi, ki so podlaga za razpise za sofinanciranje programov in projektov na različnih področjih.

V Šentrupertu za leto 2017 načrtujejo dobrih 3,95 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 3,93 milijona
evrov odhodkov, pri čemer za investicije namenjajo skoraj 900 tisoč evrov, največ na področju prometa in
prometne infrastrukture. Občina Šentrupert ima na svojem območju 41,8 km lokalnih cest in 75,8 km javnih
poti. Za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, vključno z rekonstrukcijo mostu čez Bistrico,
je v prihodnjem letu namenjenih 365 tisoč evrov, za obnovo približno 600 metrov dolgega odseka državne
ceste Slovenska vas-Šentrupert pa mora občina zagotoviti tretjino 296 tisoč evrov vredne naložbe.

„Še posebej me veseli, da sem v tem tednu končno podpisal pogodbo za rekonstrukcijo zadnje tretjine državne ceste iz Slovenske vasi proti Šentrupertu in da se bodo dela tako lahko v kratkem pričela – seveda odvisno tudi od vremenskih razmer – in bodo v naslednjem letu v pomladanskih mesecih tudi zaključena. Tako bomo pred občinskim praznikom v 2017 imeli do Šentruperta urejeno in sodobno vpadnico,“ je zadovoljen župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Občinski svet Občine Šentrupert je včeraj potrdil tudi letne programe na področju kulture, športa in socialnega varstva v občini za prihodnje leto. Ti so podlaga za razpise za sofinanciranje programov in projektov na teh področjih, izvajalci pa lahko razpis pričakujejo že v začetku prihodnjega leta.

Člani in članice občinskega sveta so včeraj v svet revije Rast imenovali Matejo Leban, v prvi obravnavi so
sprejeli odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini, sprejeli tehnični pravilnik o javnem vodovodu v
občini in program odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode za obdobje 2017-2020. Prav
tako je občinski svet sprejel pravilnik o sofinanciranju drugih programov in projektov društev in organizacij v
Občini Šentrupert, ki tako po novem s splošnim aktom ureja način razdelitve tako imenovanih »županovih«
sredstev. Občinski svet je potrdil tudi predlog finančnega načrta za Muzej kozolcev in se seznanil z
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta „Obnova športnega igrišča“. Z obnovo športnega igrišča
pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert želijo izboljšati pogoje za izvajanje programov športne vzgoje, za vadbo
občinskih športnih ekip, za športno udejstvovanje rekreativcev, za druženje otrok ob športu, za zdrav, športni
​način življenja in za organizacijo raznih športnih prireditev v Šentrupertu. Za na 73 tisoč evrov ocenjeno
naložbo bo občina zagotovila polovico, za drugo polovico pa je že oddala prijavo na razpis Fundacije za šport.

(T&F: Lapego)