Natečaj za najboljši turistični spominek

Natečaj za najboljši turistični spominek

-
0 57

Turistično društvo Semič v sodelovanju z Občino Semič razpisuje javni natečaj za izbor
najboljšega turističnega spominka za območje občine Semič v letu 2016

1.Na natečaju lahko sodelujejo samo spominki, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo
Občino Semič, jih je možno izdelati v poljubni količini za prodajo ter so prvič javno
predstavljeni. Vsak avtor lahko sodeluje na natečaju z največ tremi predlogi.
2.Strokovna komisija bo izbrala tri najboljše spominke in jim podelila naziv »Turistični
spominek Občine Semič«.
3.Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije: likovno estetsko
vrednost, dediščinska vrednost, izvirnost, turistično promocijsko vrednost kraja,
uporabnost, ceno izdelka in možnost trženja.
4.Spominki, ki bodo v skupni oceni glede na ocenjevalna merila dosegli največje število
točk, bodo prejeli denarno nagrado: prva nagrada 400,00 €, druga nagrada
200,00 € in tretja nagrada 100,00 €.
5.Spominke bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija. Strokovna komisija pred
ocenjevanjem pregleda prispele izdelke in izloči tiste, ki ne ustrezajo pogojem
razpisa. Zmagovalnim spominkom, ki jih izbere strokovna komisija, se podelijo
denarne nagrade. Strokovna komisija za ocenjevanje lahko prerazporedi nagrade.
Strokovna komisija za ocenjevanje je popolnoma avtonomna in odloča samo z večino
glasov. Na odločitev komisije niso možni ugovori.
6.Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe.
7.Spominek za natečaj bomo sprejemali na sedežu TIC-a Semič, Štefanov trg
7, 8333 Semič do srede, 26. oktobra 2016.
8.Vsakemu vzorcu mora biti priložena zaprta kuverta s podatki: ime, priimek, naslov in
telefonska številka avtorja; ime spominka, dve fotografiji spominka; izjava o
avtorstvu.
Pri prevzemu spominka na TIC-u Semič se le – ta označi z enotno šifro, ki jo obdrži
do konca razpisa.
9.Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu Turističnega društva Semič, ostali spominki pa
se lahko vrnejo.
10. Razglasitev rezultatov natečaja bo javna, in sicer v sklopu prireditve 10. Praznovanje
jeseni Semič v Beli krajini (5. november 2016)
11. Za informacije se obrnite na TD Semič, in sicer na tel. št. 040/625 148 ali e-pošti
tic@kc-semic.si ali td.semic@gmail.com