Občutno znižanje komunalnega prispevka

Občutno znižanje komunalnega prispevka

-
1 496

Občinski svet Občine Mirna je na 8. redni seji znižal višino komunalnega prispevka za gradnjo na območju Poslovno-industrijske cone Mirna za približno 22 odstotkov, s čimer nadaljuje spodbujanje
investicij v coni, kjer kvadratni meter komunalno opremljenega zemljišča stane 28 evrov.

Člani in članice občinskega sveta so včeraj sprejeli tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za prestavitev regionalne ceste Trebnje-Mokronog (obvoznica Mirna) v občinah Mirna in
Šentrupert. S tem so postavili temelje za skladen in trajnostni dolgoročni prometni razvoj občin in
širše regije, saj bo nova cesta rešila tudi problem ozkega grla na Mirni. Sprejeti OPPN bo podlaga za
izvedbeni del projekta, ki bo v prostor umestil sodobno državno cesto. Nadalje pa so svetniki
razveljavili odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
iz kotlovnice na lesno biomaso in tako omogočili zainteresirani družbi Halo Pesek, da zgradi
kotlovnico na lesno biomaso in toploto ponudi kot tržno dejavnost, saj se na razpis za koncesijo ni
prijavil nihče od ponudnikov, ki so sodelovali v fazi strokovnega dialoga.

Občinski svet je potrdil še letne programe socialnega in zdravstvenega varstva, športa, kulture ter
dejavnosti za otroke in mlade v Občini Mirna, ki so podlaga za pripravo razpisov za razdeljevanje
denarja za sofinanciranje programov in projektov. Sprejel pa je tudi spremembo pravilnika za sprejem
otrok v vrtec, se seznanil z idejnim osnutkom ureditve centra Mirne in delom nadzornega odbora.

(foto: LAPEGO)