Pasivnost odgovornih, ki sili k spremembam Zakona o romski skupnosti

Pasivnost odgovornih, ki sili k spremembam Zakona o romski skupnosti

-
10 856

Že dolgo je znano, da se na področju reševanja romske problematike oz. tako imenovane integracije pripadnikov etnične skupnosti v okolje ni zgodilo nič.

Regijska civilna iniciativa  za reševanje romske problematike Novo mesto je na Vlado in Državni zbor RS naslovila predlog za spremembo Zakona o romski skupnosti, ki jo objavljamo v celoti:

Predlog za spremembo Zakona o romski skupnosti v Sloveniji (ZRomS-1)

Stanje na področju reševanja romske problematike v Sloveniji je izredno slabo. Tu govorim o področju
JV Slovenije.  Čeprav so v raznih programih zapisani razni ukrepi za izboljšanje stanja na tem
področju, pa so rezultati vidni zgolj v komunalnem urejanju in legalizacijah črnih gradenj na
nezakonito zasedenih zemljiščih. Vendar to urejanje vsekakor ne vodi v izboljšanje negativnega stanja.
Prav nasprotno. Ustvarjajo se vse večja getoizirana naselja in s tem zaprta družba z bistveno večjim
deležem kriminalnih dejanj. Takšnega »napredka« si nobena normalna družba ne more želeti.  Odnos
slovenske politike do romske problematike je bil viden tudi ob sprejetju Nacionalnega programa
ukrepov za Rome za obdobje 2017 – 2021 katerega je Vlada Republike Slovenije sprejela 24.5.2017.
Že to, da je bil sprejet na dopisni seji ( in to s skoraj dvoletno zamuda) kaže na odnos vlade do tega
problema. Program  je bil sprejet brez temeljite analize programa za obdobje 2011 – 2015 s katerim bi
lahko ugotovili kaj je bilo uspešno in kaj ne, ter o vzrokih za njihovo neuspešnost.  Kakšne težave vse
izvirajo iz tega niti nima smisla več naštevati. Dovolj je le pogovor s krajani, ki sobivajo ob romskih
naseljih..

Z dolgoletnim delovanjem na področju romske problematike le to vsekakor bolje poznam kot večina
poslancev. Iz tega razloga tudi dajem naslednji predlog:

7. člen Zakona o romski skupnosti v Sloveniji določa, da se v občinah, v katerih se v skladu z
zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, voli predstavnika romske skupnosti v mestni oziroma občinski
svet , se v občinskem svetu ustanovi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti.

Predlagam, da se ukine predstavnik romske skupnosti  v mestnih oziroma občinskih svetih.

UTEMELJITEV:

Občinski svet razpravlja o zadevah pomembnih za celotno Občino. Sama romska problematika je na
dnevni red seje občinskega sveta uvrščena zelo poredko. Izvoljeni romski svetniki pa so brez
izobrazbe in  včasih tudi dobesedno nepismeni ter, kot taki, tudi ne morejo prebrati pripravljenega
gradiva za sejo. Tako so povečini glasovalni stroj trenutno vodeče opcije.  Romi velikokrat od svojega
svetnika pričakujejo, da jim bo priskrbel stvari, ki niti niso v njegovi pristojnosti. Zaradi
nerazumevanja so bili v preteklosti romski svetniki v novomeški Občini deležni tudi fizičnih napadov
s strani svojih volivcev. Smiselna  bi bila ustanovitev delovnega telesa sestavljenega iz predstavnikov
Romov iz vseh naselij v posamični Občini. Le ti se naj tvorno vključijo v opredelitev vseh težav,
iskanje rešitev in njihovo uresničitev. Ob točki o romski problematiki na seji občinskega sveta pa naj
predsednik delovnega telesa možnost sodeluje na sami seji. Na ta način bi bilo več Romov vključenih
v aktivno reševanje romske problematike, kar bi ob sodelovanju ostalih Romov v prihodnje lahko
prineslo željen napredek. Predsednik RCI,  Silvo Mesojedec