Podžupana ostajata, o mostu in soglasje za dr. Simoničevo

Podžupana ostajata, o mostu in soglasje za dr. Simoničevo

-
0 200

Občinski svet Občine Šentjernej je na 10. redni seji obravnaval 7. točk. Pri prvi točki so občinski svetniki obravnavali osnutek Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center in ga sprejeli po enofaznem postopku. Sprejem odloka nima nikakršnih finančnih posledic za občine ustanoviteljice saj se predvideva ukinitev javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik. V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli sklep, da zadolžujejo občinsko upravo in župana, da v roku desetih dni skliče sestanek z vsemi
občinskimi svetniki in jih informira z dodatnimi podatki glede možnosti glede gradnje mostu v Mršeči vasi za kasnejšo ustrezno odločitev na naslednji seji občinskega sveta.

Sklep je bil tudi sklep, da občinska uprava za izgradnjo mostu pridobi nove izvajalske predračune.
Prav tako je bil sprejet sklep o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej za leto 2016. V nadaljevanju seje so občinski svetniki sprejeli predlog proračuna Občine Šentjernej za leto 2016 in sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjernej za leto 2016. Župan Občine Šentjernej Radko Luzar je svetnike seznanil, da je izdal dva sklepa o imenovanju podžupanov, na podlagi katerih je za podžupana Občine Šentjernej ponovno imenoval dosedanja podžupana Janeza Selaka in Alberta Pavliča, saj se jima je enoletni mandat zaključil. Oba podžupana sta imenovana za obdobje enega leta.

Ob koncu seje so svetniki obravnavali posredovano zaprosilo za podajo soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto dr. Alenke Simonič za obdobje štirih let in ji tudi podali soglasje.