Razpis za ravnatelja gledališča APT

Razpis za ravnatelja gledališča APT

-
0 93

Mestna občina Novo mesto, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila javni razpis za ravnatelja/ravnateljico javnega zavoda, gledališča Anton Podbevšek Teater.

Kandidat/ka mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

da je državljan Republike Slovenije,
da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
da ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje pri poslovnem in umetniškem vodenju ter da pozna področja dela gledališča in kulturne dejavnosti,
da ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
da aktivno obvlada slovenski jezik,
da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Kandidat/ka mora k prijavi na javni razpis poleg potrebnih dokazil priložiti tudi življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Mandat ravnatelja/ice traja pet let.

Pisne ponudbe z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v roku 21 dni od objave razpisa na naslov:Mestna občina Novo mesto, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici, opremljene z oznako: »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja javnega zavoda Anton Podbevšek Teater.«