Sejali o kadrih, inšpektoratu, parkiranju, razpisu

Sejali o kadrih, inšpektoratu, parkiranju, razpisu

-
0 197

Novomeški občinski svetniki so na 12. seji med drugim v skrajšanem postopku potrdili ustanovitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža. Na področju kadrovskih zadev je svet soglasno potrdil dr. Alenko Simonič za direktorico Zdravstvenega doma Novo mesto, o čemur smo že poročali. Poročali smo tudi o sporazumni pogodbi s Košarkarsko zvezo Slovenije.

So pa svetniki potrdili tudi sklep, da Agencija za šport Novo mesto ne objavi razpisa za delovno mesto direktorja, dokler ne sprejmemo odločitve o morebitnem preoblikovanju zavoda oz. najdlje do konca leta 2016. V tem času se bo določilo vršilca dolžnosti.

Svetnice in svetniki so potrdili tudi predloge novih ustvarjalcev revije Rast.

Svet je potrdil še Martino Vrhovnik za predstavnico lokalne skupnosti v Svetu zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter imenoval Meto Vidiček kot nadomestno predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Brusnice.

Svet je po skrajšanem postopku potrdil spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Odlok predvideva spremembe na področju kaznovanja za prekrške, ki nastajajo zaradi neplačevanja parkirnin. Kazen za prometni prekršek napačnega parkiranja se znižuje z 80 na 40 EUR, uveden pa bo tudi sistem odpustkov in omogočeno plačevanje kazni na blagajni vzdrževalca parkirišč oz. drug ustrezen način plačila. V primeru neplačila predpisane parkirnine bo voznik oziroma lastnik vozila lahko poravnal parkirnino v višini 10 EUR.

Svetniki so potrdili ustanovitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža. V skladu z veljavnim Zakonom o financiranju občin država občinam, ki organizirajo opravljanje teh nalog zagotavlja povrnitev sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja nalog. Iz tega naslova bi novomeška občina lahko računala na 116.000 EUR prihranka in dodatnih 7.000 EUR za pokritje stroškov dela iz Občine Straža.

Na seji so sprejeli še sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah ter v drugi obravnavi potrdili Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto. Komunalni prispevek bo nižji tudi do 9 %, različno za posamezna območja oz. vrsto investicij.

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so na 12. redni seji uspešno potrdili Trajnostno urbano strategijo Novo mesto 2030, ki je podlaga za črpanje evropskih strukturnih in kohezijskih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020. Sledil bo izvedbeni del – predstavitev konkretnih projektov in aktivnosti, ki bodo sledili viziji in usmeritvi strategije. S pridobljenimi sredstvi bo občina sofinancirala izvedbo projektov, ki bodo usmerjeni predvsem v prenovo mestnega jedra, lokalnih urbanih središč in zelenih površin s kolesarskimi in peš povezavami ter vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti.