Ria Bačer je častna občanka Novega mesta

Ria Bačer je častna občanka Novega mesta

-
1 317

Občinske svetnice in svetniki so včeraj odločali o nagrajencih Mestne občine Novo mesto za leto 2016. Častnim občanom Mestne občine Novo mesto se pridružuje Ria Bačer, ki je bila nagrajena za življenjsko delo in dosežene pomembnejše trajne uspehe na novinarskem in publicističnem področju. Nagrado Mestne občine Novo mesto prejmejo režiser Žiga Virc (za pomembnejše trajne uspehe na področju filmskega ustvarjanja), športnik Primož Kobe (za pomembnejše trajne uspehe na področju športa) in učiteljica Zinka Muhič (za pomembnejše trajne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju). Trdinovi nagradi prejmeta Barica Smole (za pomembnejše trajne uspehe na literarnem področju) in Marjan Hren (za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem in literarnem področju ter pri ohranjanju kulturne dediščine). Grb Mestne občine Novo mesto prejmejo Gimnazija Novo mesto, Škofija Novo mesto in prostovoljka Anica Korasa.

V prvem branju so svetniki potrdili proračun za leto 2018. Proračun je usmerjen predvsem v uskladitev z investicijskimi prioritetami, začrtanimi v Izvedbenem načrtu Trajnostne urbane strategije, za katere si občina obeta tudi 9,8 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev. Proračun je pripravljen tako, da omogoča lažje prijave na razpise za evropska kohezijska sredstva in bolj tekoče izvajanje investicij. Občina v marcu pričakuje prve pozive iz naslova projektov Trajnostne urbane strategije in do takrat mora imeti pripravljeno ustrezno finančno podlago za prijavo projektov. Mestna občina Novo mesto želi poleg tega izboljšati pogoje za razvoj gospodarstva z urejanjem gospodarskih con, obenem pa s socialnimi programi nuditi ustrezno podporo ranljivim skupinam. Potrebno je razvijati programe na področju športa, kulture, turizma, kjer je prostora za razvoj še veliko, in posebne ukrepe za posamezne skupine (starejši, družine, mladi), kot so npr. zmanjšanje cene vrtca za družine s stanovanjskim kreditom in mestna blagajna, ki so bili uvedeni v letu 2016. Mestna občina Novo mesto si je za leto 2018 zadala še nadaljnje regijsko povezovanje in razvoj (skupna javna uprava, obrat za mehansko biološko predelavo odpadkov), uvedbo inovativnih storitev za občane (mobilnost), nadaljnjo podporo krajevnim skupnostim ter izvajanje primarnih nalog, kot so razvoj in vzdrževanje komunalne in cestne infrastrukture.

Občinski svet je na 20. redni seji potrdil nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto za leto 2016. Imenovana je bila nova častna občanka ter podeljene tri nagrade Mestne občine Novo mesto, dve Trdinovi nagradi in trije grbi Mestne občine Novo mesto. V prvem branju sta bila potrjena proračun za leto 2018 in Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, svetniki pa so med drugim odločali tudi o kadrovskih zadevah. Mitja Sadek bo v klopeh Občinskega sveta nadomestil svetnico Nino Jakovljevič iz stranke Solidarnost, Gregor Blažič pa je dobil soglasje k imenovanju za direktorja-poveljnika Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto za štiriletno mandatno obdobje.

V prvi obravnavi so svetniki odločali tudi o Predlogu Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki ga je treba uskladiti z določbami Statuta Mestne občine Novo mesto. Tega so svetniki sprejeli v maju 2016.Podanih je bilo nekaj pripomb, ki bodo obravnavane do naslednjega branja.

V sklopu seje so svetniki odločali o kadrovskih zadevah. Po odstopu Nine Jakovljevič iz svetniške skupine Solidarnost je mandat za člana občinskega sveta prevzel Mitja Sadek. Občinski svet je podal soglasje k imenovanjuGregorja Blažiča za direktorja-poveljnika Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto za štiriletno mandatno obdobje. Za predstavnico lokalne skupnosti v Svet zavoda Ekonomske šole Novo mesto je bila za štiriletno mandatno dobo imenovana Frančiška Renuša. Renati Zupančič je zaradi odstopa s funkcije članice Občinskega sveta v novembru 2016 prenehal tudi mandat kot članici Odbora za davčno politiko, proračun in finance. Občinski svet je za nadomestno članico imenoval svetnico Jasno Kos Plantan. Kos Plantanova bo Zupančičevo prav tako nasledila kot članica Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti. Za nadomestnega člana Komisije za vloge in pritožbe je Občinski svet imenoval Mira Škufco, ki bo nasledil Slavka Gegiča. Za štiriletno obdobje so svetniki imenovali še člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za predsednika sveta je bil imenovan Borut Šuštaršič.

V skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Najpomembnejša je sprememba določil, ki se nanašajo na dovolilnice, namenjene stanovalcem mestnega jedra, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče in imajo vozilo pisano na svoje ime. Z novimi določili se bosta lahko izdali do dve dovoljenji za parkiranje na gospodinjstvo, upravičenec pa mora biti lastnik vozila oziroma upravičen do uporabe ter imeti stalno ali začasno bivališče na tem območju.

Potrjen je bil usklajen predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tovarna zdravil Krka-1 v drugi obravnavi. Namen izdelave načrta je opredelitev sodobnejših pogojev za prostorski razvoj tovarne. Prav tako je bil potrjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti v prvi obravnavi. Spremembe in dopolnitve OPPN so predvidene samo v jugozahodnem delu območja urejanja, kjer namerava investitor zgraditi visokoregalno skladišče. Poleg tega želi investitor na delu območja dopustiti možnost izgradnje proizvodnega oziroma skladiščnega objekta.

V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o občinskih cestah. Razlog za pripravo odloka je spremenjena področna zakonodaja in podzakonski predpisi. Novi zakoni lokalnim skupnostim nalagajo uskladitev z lokalnimi predpisi, zato je Mestna občina Novo mesto pripravila nov predlog odloka. Poleg uskladitve z veljavno cestnoprometno zakonodajo Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto vsebuje tudi določila, ki se nanašajo na nekategorizirane ceste, zato predlog odloka razveljavlja še trenutno veljavni odlok o nekategoriziranih cestah v Mestni občini Novo mesto.

V nadaljevanju je Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdil Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2017, ki opredeljuje, kako bo izvajalec izvajal obvezno javno službo na tem področju. Potrjene so bile tudi spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2017.

Občinski svet se je ob koncu seje seznanil še s poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 in planom dela za leto 2017 ter s Poročilom o realizaciji projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. V sklopu projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se zaključuje poizkusno obratovanje na vodarnah Jezero in Stopiče. Dodatno so bili izvedeni temeljenje in novo črpališče za večji zajem surove vode na vodarni Jezero, kar bo povečalo učinkovitost vodarne. Vodarne osnovno funkcijo, čiščenje vode, sicer nemoteno opravljajo že vse od septembra 2016. V sklopu druge faze sta konstrukcijsko izvedena vodohrana Škocjan in Gorenja vas, s februarjem 2017 pa so stekla dela na preostalih odsekih.

Ria Bačar je častna občanka Novega mesta

(Ria Bačer/ foto: Tomaž Levičar)