SB Nm izboljšala poslovanje

SB Nm izboljšala poslovanje

-
0 365

Splošni bolnišnici Novo mesto je uspelo zaustaviti negativni trend poslovanja – v letu 2016 je
zmanjšala izgubo iz 2,4 mio na 170.000 EUR. To je dober rezultat, glede na dejstvo, da so bili pogoji
poslovanja v letu 2016 bistveno slabši v primerjavi z letom 2015, predvsem na račun delovanja
Urgentnega centra. SB Novo mesto je tako bistveno izboljšala uspešnost poslovanja v primerjavi z
letom 2015. V letu 2016 je večina bolnišnic poslovala s precejšnjo izgubo, za razliko od leta 2015, ko
je bila SB Novo mesto edina regijska bolnišnica z veliko izgubo.

Na poslovanje bolnišnice je v letu 2016 zelo vplivalo izvajanje sanacijskih ukrepov in konec leta 2015
odprtje Urgentnega centra, ki je s svojim delovanjem vnesel precejšnje spremembe v delovanju
bolnišnične dejavnosti. Urgentni center naj bi pokrival območje Dolenjske in Bele krajine, vendar se
je izkazalo, da se je v ta center usmerilo tudi velik del pacientov iz Posavja, Kočevske regije in delno
ljubljanske regije. Povečan pritok pacientov je povzročil veliko težav pri delovanju Urgentnega centra,
saj še vedno ostaja odprto ustrezno financiranje, kot tudi organizacijski in kadrovski izzivi. Bolnišnica
je tako iz naslova urgentnega centra naredila skoraj 1 mio EUR izgube.

Planirani delovni program je presežen za 2,4 mio EUR plačanega in za 3,4 mio EUR neplačanega
programa. Finančni izid poslovanja bolnišnice izkazuje, da je bila bolnišnica dokaj uspešna pri
obvladovanju stroškov in izvajanju sanacijskih ukrepov, kar se odraža v minimalnem negativnem
finančnem rezultatu. Prihodek je bil v letu 2016 dosežen v višini 56.203.629 evrov in je bil glede na
realizacijo v letu 2015 višji za 7,22 %, glede na plan pa za 1,73 %.

Če bi bolnišnica dobila plačilo za celoten izveden program, bi ustvarila za več kot 3 mio EUR
presežka, ki bi ga lahko namenila za prepotrebne investicije.

Še vedno pa ostaja odprt problem likvidnosti zaradi nepokritih starih izgub.

Število zaposlenih na dan 31.12.2016 je glede na zadnji dan v letu 2015 višje za 15 delavcev. Nove
zaposlitve so bile večinoma vezane na urgentni center. V letu 2016 se je nadaljevala dokaj ugodna
kadrovska zasedenost pri zdravnikih, saj se je povečalo število zdravnikov specialistov za 8.
Tudi v letu 2016 so bile vodene aktivnosti v smeri zagotavljanja ciljev kakovosti. Vzpostavljen sistem

kakovosti po standardu ISO 9001:2008 v Splošni bolnišnici Novo mesto je s strani zunanjih
presojevalcev v letu 2016 uspešno prestal deveto presojo. Izvedena je bila tudi presoja po
standardu DNV-DIAS, kjer je bila ključna ugotovitev kritično stanje na področju kirurškega dela
endoskopij. To je bil tudi razlog, da je k investiciji skupne intenzive za leti 2017 in 2018 dodana
investicija skupne endoskopije.

Pri investicijah je dokončana prenova patocitološkega oddelka, investicija v RIS PACS sistem,
nadstandardni apartma za porodnice in pripravo projektne dokumentacije za investicijske projekte v
letu 2017 in 2018 (skupna intenziva in skupne endoskopije, energetska sanacija, projekt Poliklinike)
in nabavo nekaj nujne opreme. Žal ni bil realiziran projekt angiografa zaradi neuspešno izvedenega
javnega naročila in se bo prenesel v leto 2017.