Šentjernejski svetniki o vodi, vrtcu, muzeju

Šentjernejski svetniki o vodi, vrtcu, muzeju

-
0 46

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 20. decembra 2017, svojo 24. redno sejo. Na
dnevnem redu je bilo 6 točk.

Svetniki so najprej sprejeli predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Šentjernej. V nadaljevanju seje so sprejeli predlog Odloka o razglasitvi Pleterje – Muzej na
prostem za kulturni spomenik lokalnega pomena. Na dnevnem redu je bila tudi točka
obravnave predloga sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Šentjernej,
ki se je nadaljevala s prejšnje 23. redne seje.

Točko je predstavila ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič. O predlogu cen programov predšolske vzgoje za Vrtec Čebelica Šentjernej svetniki niso glasovali. So pa izglasovali sklep, da se točka ponovno nadaljuje na naslednji redni seji v letu 2018 z jasno predstavitvijo finančnega bremena občinskega proračuna.

Občinski svet Občine Šentjernej je sprejel tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej zaradi odprave neskladij med
tekstualnim delom in grafičnimi prikazi izvedbenega dela OPN. Ob zaključku seje so svetniki sprejeli Proračun Občine Šentjernej za leto 2018.