Slabih evropskih 10 mio € za projekte v MO Nm

Slabih evropskih 10 mio € za projekte v MO Nm

-
0 509

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na rednem srečanju z novinarji včeraj predstavil potek priprave proračuna občine za leto 2018 in projekte zastavljene v Izvedbenem načrtu Trajnostne urbane strategije. Izpostavil je tudi tekoče aktivnosti povezane s cestno in komunalno infrastrukturo ter potek projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

Župan je v začetku srečanja izpostavil pripravo proračuna za leto 2018, ki ga bo občinski svet prvič obravnaval 16. februarja. Proračun je usmerjen predvsem v uskladitev z investicijskimi prioritetami, začrtanimi v Izvedbenem načrtu Trajnostne urbane strategije, za katere si novomeška občina obeta 9,8 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev. Proračun je pripravljen tako, da omogoča lažje prijave na razpise za evropska kohezijska sredstva in bolj tekoče izvajanje investicij. Občina v marcu pričakuje prve pozive iz naslova projektov Trajnostne urbane strategije in do takrat mora imeti pripravljeno tudi ustrezno finančno podlago za prijavo projektov. Proračun 2018 je prav tako potrebno ustrezno prilagoditi glede na nove dogovore med državo in sindikati javnega sektorja, dodatno pa je treba upoštevati še nove ukrepe, ki dvigujejo kakovost življenja občanov in jih krije občina – npr. zmanjšanje cene vrtca za družine s stanovanjskim kreditom in uvedba mestne blagajne.

Vzporedno poteka priprava Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030 (IN TUS), ki je do 1. marca v javni razpravi. V novi finančni perspektivi 2014–2020 Evropska unija prvič podpira razvoj urbanih središč s strategijami, ki določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja. Do sredstev so upravičene mestne občine, ki imajo sprejete Trajnostne urbane strategije, za črpanje evropskih sredstev pa je potrebno sprejeti tudi IN TUS, ki vsebuje konkretne projekte. Župani vseh 11 mestnih občin so se dogovorili, da 127 milijonov evrov, ki so na voljo, razdelijo po posameznih mestih na podlagi določenih kriterijev. Novemu mestu bo pripadlo 9,8 milijonov evrov. Gre za urbane projekte, projekte trajnostne mobilnosti in projekte energetske učinkovitosti na urbanih območjih. Med najpomembnejšimi ukrepi so ureditev Glavnega trga in Rozmanove ulice, tematske poti na Marofu kot predfaza arheološkega parka, novozgrajeni vrtec v Bršljinu, na področju trajnostne mobilnosti brv in kolesarska povezava v Irči vasi, nova kolesarska pot ob Levičnikovi cesti, nova parkirišča ob Kandijski cesti in na področju energetskih sanacij tudi prenova stanovanjske stavbe na Kočevarjevi.

Projektiranje prenove Glavnega trga se že zaključuje, Mestna občina Novo mesto pa se je z vsemi upravljavci vodov uspela dogovoriti, da bodo svoje napeljave brez dodatnih stroškov za občino speljali skozi glavni kolektor na Glavnem trgu. Hkrati potekajo priprave za izvedbo arheoloških raziskav na Glavnem trgu in Pugljevi ulici, ki se bodo predvidoma pričele v začetku marca. Sondaž bo okrog 40, trajale bodo približno tri tedne, v tem času pa bo treba delno prilagoditi tudi potek prometa po Glavnem trgu. V teku je priprava razpisa za izbor izvajalca ureditve mestnega jedra, ki bo predvidoma objavljen še ta mesec.

V spomladanskih mesecih se pričenja tudi gradnja novega vrtca v Bršljinu, trenutno pa teče postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje Markomark Nival d.o.o., vrednost investicije znaša milijon evrov z DDV. Zaključek del je predviden v avgustu 2017.

Prav tako je spomladi načrtovana izvedba arhitekturnega natečaja za brv v Irči vasi. Izvedene so bile geološke raziskave in geodetske meritve, ki bodo podlage za izvedbo natečaja. Poleg arhitekturne in konstrukcijske zasnove brvi mora predlog za gradnjo vsebovati tudi rešitve za urejanje brežin reke Krke z ureditvijo okolice obstoječega črpališča, ureditvijo peš in kolesarskih poti, navezavo na prometno omrežje ter potrebno komunalno infrastrukturo.

Številni projekti tečejo na področju prenove cestne infrastrukture. Ureditev Straške ceste je eden ključnih projektov, ki jih želi Mestna občina Novo mesto izvesti v letu 2017, saj pomembno prispeva k sklenitvi kolesarskih poti, kar je eden izmed ciljev, ki jih želi doseči z ukrepi celostne prometne strategije. Načrtovan pričetek del se je podaljšal, ker je v postopku javnega naročila za izbiro izvajalca eden od ponudnikov vložil revizijo. Državna revizijska komisija je po dvomesečnem revizijskem postopku odločila, da pritožbo zavrne, zato je Mestna občina Novo mesto postopek nadaljevala. Preostala ponudnika sta oddala ponudbi, ki sta občutno presegali ocenjeno vrednost projekta, zato sta bili zavrnjeni kot nedopustni, postopek javnega naročila pa zaključen brez izbire. Novo naročilo je objavljeno, zaključuje pa se 1. marca.

Do pričetka projekta celovite prenove železniškega prehoda in Westrove ulice bo Mestna občina Novo mesto poskrbela za začasno prometno ureditev na Westrovi ulici. Občina ima prav tako v podpisovanju sofinancersko pogodbo za ureditev novega železniškega postajališča v sklopu Šolskega centra Novo mesto, ki bo predvidoma izvedeno v letošnjem letu in bo zmanjšalo dnevne migracije dijakov na območju Drske.

Tekoče potekajo priprave na izgradnjo javne razsvetljave na območju Dolenjih Kamenc ter komunalne infrastrukture v naseljih Potov Vrh in Šentjošt. Potekajo pripravljalna dela, ko bo vreme dovolj stabilno, pa se pričenjajo še fizična dela na terenu. Mestna občina Novo mesto je objavila tudi poziv za subvencioniranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območjih, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje oz. izgradnja zaradi npr. redke poselitve ni predvidena ali pa se ni mogoče priključiti na omrežje in je potrebno vgraditi črpališče. Za leto 2017 je na voljo 15.000 evrov, če bo povpraševanje večje, pa se bo postavka ustrezno povečala.

V sklopu projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se zaključuje poizkusno obratovanje na vodarnah Jezero in Stopiče. Dodatno so bili izvedeni temeljenje in novo črpališče za večji zajem surove vode na vodarni Jezero, kar bo povečalo učinkovitost vodarne. Vodarne osnovno funkcijo, čiščenje vode, sicer nemoteno opravljajo že vse od septembra 2016. V sklopu druge faze sta konstrukcijsko izvedena vodohrana Škocjan in Gorenja vas, s februarjem 2017 pa so stekla dela na preostalih odsekih.