Slovenske davkoplačevalce zanima utemeljen odgovor

Slovenske davkoplačevalce zanima utemeljen odgovor

-
0 231

Zanimivo bo prebrati, slišati oz. videti odgovor vlade, ministrstva oz. odgovornih, ki so plačani z denarjem davkoplačevalcev, v primeru službenih poti ministrice Alenke Smerkolj, ki jih je objavila POP TV.

Medtem ko vlada moralizira pri plačah, pokojninah, ki so v določenih ‘razredih’ sramotno nizke oz. lahko nižje od socialne pomoči, pa ni ovir za t.i. službene poti ministrice Alenke Smerkolj. Slednja, ki je zelo neopazna v slovenskem medijskem okolju, je sicer ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo v EU, prav slednje je še kako zanimivo, v Evropski uniji. Še ena funkcija, kjer slovenska družba oz. Slovenija ne deluje tako kot bi lahko oz. bolje.

In ministrica si je za očitno za Slovenijo pomembne strateške projekte omislila in odšla z davkoplačevalskimi cekini na: štiridnevni obisk v Dubaju, šest dni je bila v Indiji, teden dni v New Yorku in osem dni v kraljevini Butan. To so destinacije zunaj EU, ki jih je lani obiskala ministrica. Naša ministrica je med drugim v prvi vrsti zadolžena za črpanje evropskega denarja.

In še o pristojnostih ministrstva, ki ga vodi Smerkoljeva (http://www.svrk.gov.si):

Krepitev trajnostne gospodarske rasti, konkurenčnosti, sociale in ustvarjanje novih delovnih mest so med ključnimi prednostnimi cilji Slovenije v naslednjem obdobju. Za dosego tega cilja je ključnega pomena učinkovito usklajevanje nacionalnih razvojnih politik in njihovo izvajanje z uporabo razpoložljivih sredstev proračuna Evropske unije v največji mogoči meri.

Ob danih omejitvah za rast so kohezijska sredstva osrednja investicijska sredstva, ki prispevajo k spodbujanju trajne rasti, ustvarjanju novih delovnih mest in dolgoročnemu razvoju. Sredstva te politike so v Sloveniji tudi ključni instrument spodbujanja gospodarske rasti in konkurenčnosti, krepitve človeškega kapitala in inovacijskih sposobnosti, zagotavljanja učinkovite države, trga dela in socialne varnosti, pa tudi trajnega, okoljskega in teritorialnega razvoja.

Učinkovitost in uspešnost razvojne politike Republike Slovenije v prihajajočem obdobju zahteva pravilno in strateško ustrezno umeščeno upravljanje sredstev EU in drugih finančnih mehanizmov, saj lahko bistveno izboljša vpliv javnih izdatkov na gospodarski, družbeni in okoljski razvoj ter tako zagotovi sinergije. Neučinkovit in/ali neuspešen sistem črpanja v praksi bi pomenil zastoj pretežnega dela razvojne politike v Republiki Sloveniji v naslednjih letih.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pristojna za delovni področji evropske kohezijske politike in razvoja.

Vladna služba opravlja naslednje naloge:
–    pripravi predlog Strategije razvoja Slovenije v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za makroekonomske analize;
–    usklajuje razvojno načrtovanje in razvojne dokumente Republike Slovenije ter spremlja izvajanje razvojnih politik in njenih programov;
–    je odgovorna za  usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja ter skladnost med nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja in razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;
–    vodi priprave in usklajevanje strateških dokumentov z Evropsko unijo, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna;
–    opravlja naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike;
–    opravlja naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov;
–    usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, ter o tem poroča vladi. V primeru ugotovljenih neskladnosti predlaga vladi ustrezne ukrepe; zagotavlja pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike;
–    svetuje vladi pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se nanašajo na izvajanje in spremljanje razvoja in kohezijske politike;
–    opravlja druge naloge v skladu z drugimi predpisi in sklepi vlade.

Glede na izvedene analize in primerjave z drugimi državami vladna služba:
–    zagotavljala potrebno osredotočenost na upravljanje kohezijskih sredstev,
–    z umeščenostjo znotraj vlade pridobila večji nadzor nad črpanjem evropskih sredstev ter s tem moč za odločanje in pravočasno ukrepanje.