Spremembe prostorskih aktov za razvoj

Spremembe prostorskih aktov za razvoj

-
0 132

Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sešel na 19. redni seji, na kateri je med drugim v drugi obravnavi  potrdil tri dokumente za urejanje prostora na območju občine, s katerimi posredno spodbuja razvoj  gospodarstva in posledično tudi prihodkov v občinski proračun.

Najpomembnejši včeraj sprejeti prostorski dokument je Odlok o spremembah in dopolnitvah
Lokacijskega načrta plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Trebnje na območju
Občine Mirna, ki je bil sprejet še v tedanji Občini Trebnje leta 1989.

„Del tega načrtovanega plinovoda poteka po Podjetniško-industrijski coni Mirna in ovira gradnjo
oziroma širitev objektov v tej coni. Nekaj objektov je na tej trasi praktično že zgrajenih, in sicer v
starejšem delu Mirne, v območju Tomplasta, zato smo ugotovili, da bi bilo potrebno ta akt tako
spremeniti, da ga iz cone umaknemo oziroma zaključimo pred podjetniško cono na Mirni. Na ta
način se bo za 450 metrov skrajšala trasa načrtovanega plinovoda in ob koncu trase bo zgrajena
razdelilna postaja. Skrajšanje trase plinovoda v območju PIC Mirna je zelo pomemben akt. Če
občinski svet tega ne bi naredil oz. ne bi sprejel tega akta, bi bila na nek način gradnja objektov
znotraj te cone ovirana, zmanjševali bi torej možnosti širitve zdajšnjih, novozgrajenih objektov,
in bodočih, načrtovanih objektov,“ pojasnjuje mag. Štefan Velečič, ki je na Občini Mirna
zadolžen za urejanje okolja in prostora. (- pripeta tonska izjava Š. Velečiča)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Peskokop Jersovec, širitev
pridobivalnega prostora Jersovec II ureja širitev pridobivalnega prostora za kamnino roženec,
hkrati pa določa tudi sanacijske ukrepe za območje, ki je že izkoriščeno. Z drugimi
spremembami Občinskega prostorskega načrta, ki jih je v celoti financiral investitor sam, pa so
podjetniku omogočili, da na parceli, ki je bila prej delno kmetijska in jo je že uporabljal za
potrebe svoje dejavnosti, v prihodnje uredi tudi proizvodnjo.

Ostali sklepi:
Mirnski občinski svet je včeraj sprejel drugi rebalans letošnjega proračuna, s katerim so
znižali načrtovane prihodke in odhodke za približno pet odstokov, tako da proračun po
sprejetem drugem rebalnasu predvideva 3,23 milijona evrov prihodkov in 3,24 milijona evrov
odhodkov.

Občinski svet je potrdil tudi nove cene programov vrtca, ki so predvsem posledica višjih
stroškov dela. Cena programa je sicer sestavljena iz stroškov dela, stroškov materiala in
storitev ter stroškov živil. Občina kot ustanoviteljica pokrije razliko v ceni, ki jo skladno z
odločbo Centra za socialno delo plačujejo starši, na letni ravni pa bo zagotovila še dodatnih 11
tisoč evrov za uporabo t. i. fleksibilnega normativa pri vseh treh oddelkih prvega starostnega
obdobja, ki je vplival na nižji izračun cen. Cena programov vrtca na Mirni se bo za otroke
prvega starostnega obdobja zvišala za 4,71 % na 483,34 evra, za otroke v oddelkih drugega
starostnega obdobja pa za 8,21 % na 365,26 evra.

(LAPEGO)