Spremenjena vodstvena ekipa SB Nm

Spremenjena vodstvena ekipa SB Nm

-
1 1770

Splošna bolnišnica Novo mesto deluje od oktobra letos z dopolnjenim oziroma spremenjenim najvišjim vodstvom, in sicer:
– Direktorica doc. dr. Milena KRAMAR ZUPAN (nastop funkcije s 1.1.2016),
– Strokovni direktor prim. Milivoj PILETIČ, dr.med., spec. interne medicine (nastop funkcije 1.10.2016) in
– v.d. pomočnice direktorice za področje zdravstvene nege Simona VOLF,  univ.dipl.org. (nastop funkcije 10.10.2016).

SB Novo mesto se je že več kot preteklih deset let srečevala z velikimi finančnimi,
likvidnostnimi in organizacijskimi problemi, podhranjenostjo z nujno potrebno sodobno
opremo, zdravstvenimi programi … Med njene velike težave spadajo slabi prostorski pogoji
za delo oz. za bolnike, posebej v prostorih internega oddelka. SB Novo mesto ima glede na
njen regijski pomen in velikost (4. največja bolnišnica v Sloveniji) premalo zahtevnih
programov zdravljenja, še posebej na področju internistike. Poleg res slabih prostorskih
pogojev in opreme, bolnišnica ne razpolaga z nujno potrebnim angiografskim programom
oskrbe bolnikov. Tako bolniki naše regije nimajo v vseh primerih dovolj hitre in zadovoljive
interventne oskrbe na področju srčno žilnih bolezni, ki povzročajo še vedno največjo
umrljivost. Bolnišnica nima priznanega programa internistične urgence, premalo programa
kirurške urgence in je v preveliki meri postajala »ambulantna bolnišnica”, ki je v sistemu
storitev slabše plačana.

Po zagotovilih zaposlenih v prikazovanju opisane problematike Ministrstvu za zdravje in
drugim pristojnim za skupno reševanje problemov, ni bila uspešna.

Lansko leto, ki je bilo eno najbolj ugodnih let za bolnišnice v zadnjih letih, je kot edina
regijska bolnišnica zaključila leto z izgubo 2,3 mio EUR. Poleg te izgube ima bolnišnica še
stare neporavnane izgube (zadnje izgube so bile s strani ustanovitelja poravnane leta 2010)
v skupni vrednosti 5,3 mio EUR. Tem izgubam je potrebno dodati še 3,1 mio prikrite razlike
med aktivo in pasivo bilance in 207.000 EUR neplačane amortizacije Ministrstvu za zdravje.
Na dan 31.12.2015 je bolnišnici za pokritje obveznosti do dobaviteljev primanjkovalo 8,6 mio
EUR , na dan 31.5.2016 pa skupaj za vse obveznosti (dobavitelji, banke in zaposleni) kar
11,6 mio EUR. Tako velike finančne obveznosti bolnišnici povzročajo hude plačilne težave.
Bolnišnica je tako ujeta v splošno poznane neurejene pogoje poslovanja v zdravstvu, hude
finančne težave oziroma plačilno nesposobnost, večletno pomanjkanje bolj učinkovitega
vodenja zavoda, prevzema nove dejavnosti Urgentnega centra z visokim mesečnim
negativnim finančnim rezultatom, neprilagojene organizacije dela novim razmeram,
neprilagojenega programa dela in v določenih primerih prenizkega vrednotenja njenih
storitev.

Ob tem je bila večina zaposlenih prepričanih, zaradi prejema več standardov kakovosti, da je
stanje v zavodu povsem v redu. Temu zavedanju je bila prilagojena tudi organizacijska
kultura zavoda.

V prvih mesecih letošnjega leta je na zahtevo Sveta zavoda bolnišnice Inštitut za javno
finančno pravo iz Ljubljane opravil delno revizijo poslovanja in sicer – pregled finančnega
poslovanja zavoda v preteklih dveh letih, s poudarkom na stroških dela in materialnih
stroških.

Ugotovitve v poročilu so izjemno zaskrbljujoče. Ugotovitve oziroma potrebni ukrepi so
razdeljeni v dve skupini. Tisti, ki se nanašajo na stroške dela, zahtevajo nujne spremembe v
naši organizaciji dela, uvedba izmenskega dela, posege na plačnem področju, vse od
pravilnosti uvrščanja v plačne razrede, ocenjevanje dežurnih delovnih mest, posebnih
pogojev dela itd.

Na področju obvladovanja stroškov materiala so nujne racionalizacije in odgovorne bolj
gospodarne nabave, spremljanje in porabe zdravil in ostalega materiala. Za povečanje
prihodkov je potrebno uvajanje tržnih dejavnosti. Posebej kritično je označena informacijska
podpora za učinkovito vodenje zavoda, saj ni dovolj kakovostne in urejene spremljave in
kontrole sprotnega poslovanja na vseh področjih in s tem ne prepotrebnega hitrega
ukrepanja pri odklonih od planiranih ciljev. Za informacijsko podporo zavod nameni absolutno
premalo sredstev.

Med temi ukrepi je več kot polovica označenih z nujnostjo takojšnjega ukrepanja » OZNAKA
VISOKA ALI IZREDNO VISOKA stopnja tveganja «. V praksi to pomeni, da ponovno
zatiskanje oči pred njimi ali njihov zamik lahko bolnišnico še globlje porine v popolnoma
neobvladljivo stanje. To pa bi imelo hude negativne posledice za obstoj, razvoj in varnost za
bolnike in zaposlene.

Poleg izredne finančne revizije je v bolnišnic pravkar zaključil nadzor Inšpektorat za javni
sektor pri MJU v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na področju notranje organizacije in
sistemizacije delovnih mest, določanja plač, obračunavanja dežurstva, PPD-jev, itd.

Bolnišnica mora v roku treh mesecih odpraviti vse nepravilnosti na področju plač in izvesti
potrebne ukrepe za sanacijo razmer.

Naloga novega vodstva bolnišnice zagotovo ne bo lahka. Vodstvo je v prvi vrsti dolžno
izvesti že sprejete sanacijske ukrepe za normalizacijo poslovanja in odpraviti vse
nepravilnosti ugotovljene s strani Zunanje revizije in Inšpektorata za javni sektor ter tako
poskrbeti za formalno pravni okvir poslovanja bolnišnice. Poleg tega je zadolženo bolnišnico
spraviti na pozitivno poslovanje in odpraviti njene razvojne zaostanke, ki so precejšnji ter
seveda zagotoviti njen nadaljnji razvoj v korist ljudi in zaposlenih.

Spremenjena vodstvena ekipa SB Nm