Starši, začenja se vpis v vrtce

Starši, začenja se vpis v vrtce

-
1 141

Z začetkom tedna se v MO Novo mesto začenja vpis predšolskih otrok v vrtce za leto 2016/2017. Vpisi v vse vrtce (Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice in OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče)bodo od 29. februarja do 11. marca 2016.

Vrtci bodo obravnavali vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo. Vloge, ki bodo vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane, ko bodo vrtci vključili vse otroke s čakalnega seznama. Za otroke, ki v šolskem letu 2016/2017 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2017/2018 oddati novo vlogo. V času vpisa bodo starši lahko vložili tudi vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi vrtci v Mestni občini Novo mesto.

Ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec je treba predložiti EMŠO otroka in obeh staršev ter osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru pošiljanja po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

Starši lahko podajo vlogo za vpis otroka v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo. Prednost pri sprejemu v vrtec bodo sicer imeli otroci, za katere bodo starši predložili pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 11. marca 2016 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog bo komisija obveščala v aprilu 2016.

Vpisni listi so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto TUKAJ.