Šteje vsak predlog, ki prispeva k skupnim ciljem

Šteje vsak predlog, ki prispeva k skupnim ciljem

-
0 260

V Krki se zavedajo, da so inovativni izdelki, tehnologije in pristopi eden od temeljev konkurenčnosti, zato je inovativnost strateška usmeritev, vpeta v vse poslovne procese. Množična inventivna dejavnost je skozi desetletja postala sistem, v okviru katerega lahko vsak zaposleni s svojimi idejami in predlogi prispeva k napredku, razvoju in izboljšavam delovnih procesov, izdelkov in storitev. Od leta 2003 so sodelavci
prijavili že 6.460 koristnih predlogov in izboljšav, od tega lani 691.

Do konca septembra letos pa so zaposleni podali 487 predlogov. Tudi letos so organizirali tradicionalno srečanje, na katerem so se zbrali vsi predlagatelji koristnih predlogov in izboljšav. Najboljši organizacijski enoti na področju inventivne dejavnosti v letu 2015 – tokrat je to Proizvodnja učinkovin – pa so podelili posebno plaketo.  Plaketo je direktorju Proizvodnje učinkovin Andreju Bavdku izročila direktorica Proizvodnje zdravil Valentina Zaletel Mišmaš.

V Krki se zavedajo, da so v farmacevtski industriji stalna vlaganja in napredek nujnost, saj le tako
lahko kupcem zagotavljajo nove kakovostne, varne in učinkovite izdelke. Inovativnost za razvoj
izdelkov in tehnologij ter za kontinuirane izboljšave je vgrajena v celoten proces, od načrta za razvoj
prek eksperimentiranja do prenosov v proizvodnjo in lansiranja izdelkov na trg.

In kako v pridobivanje zamisli za inovacije podjetja vključujejo zaposlene? Inventivna dejavnost je
pomemben del Krkine kulture že od njene ustanovitve, dve njenih ključnih vrednot pa sta kreativnost
in učinkovitost. V ta namen imajo tri sisteme spodbujanja inovativnosti: sistem nagrajevanja inovacij,
ki so praviloma zaščitene s patenti, sistem izboljšav na področju kakovosti ter sistem množične
inventivne dejavnosti.

Sistem množične inventivne dejavnosti in sistem stalnih izboljšav so povezali v skupnem projektu in s
tem dosegli, da cilji sistema stalnih izboljšav postanejo tudi cilji, ki jih zaposleni dosegajo s
koristnimi predlogi in izboljšavami. Z namenom, da bi oba sistema prinesla še večjo učinkovitost in
varčnost na vseh področjih delovanja, od leta 2013 na ravni skupine Krka organizirajo tudi akcijo
Vaša učinkovitost šteje. Osnovno sporočilo akcije je, da še tako majhni prispevki vsakega
zaposlenega lahko vplivajo na skupni cilj: v vse ostrejši konkurenčni tekmi ohranjati vidno mesto na
svetovnem generičnem farmacevtskem trgu.

Pomembno je, da koristni predlogi in izboljšave, ki jih sodelavci predlagajo, niso zgolj ideje, ampak
je večina podanih predlogov dejansko že bila uresničenih. Tako je prihranek izračunljivih izboljšav
samo v letu 2015 znašal nekaj milijonov EUR. K izboljšanju poslovnih procesov pa vsekakor
prispevajo vsi koristni predlogi in izboljšave, tudi tisti, pri katerih se prihranek težje ovrednoti.

Koristne predloge in izboljšave, s katerimi zaposleni prispevajo k višji stopnji učinkovitosti
poslovanja, sistematično zbirajo že od leta 2003. Doslej so zbrali 6.460 predlogov. Z njimi so izboljšali rabo notranjih virov, poenostavili delovne procese, zmanjšali stroške in povečali učinkovito rabo energije. Število predlogov vsako leto raste: v letu 2015 se je glede na prejšnje leto povečalo za 3 %, za 9 % pa se je lani povečalo tudi število predlagateljev.

Posebno vlogo pri spodbudi sodelavcev k inovativnemu razmišljanju imajo vodje, ki so odgovorni za
ustvarjanje pozitivnega vzdušja, za izvedbo in nagrajevanje predlogov. Sodelavce pa spodbujajo k
inovativnemu razmišljanju tudi z objavami vsebin o kreativnih, inovativnih posameznikih in timih na
internih spletnih straneh, v interni reviji, z nagradami ob četrtletjih in posebnimi priznanji.

Predlagatelji dobijo denarno nagrado, najboljšim pa spomladi na prireditvi Dan Krkinih priznanj
podelijo tri posebne nagrade: priznanje za največ predlogov, priznanje za predlog, ki je prinesel
največjo gospodarsko korist, in priznanje za najboljši koristni predlog. Vsako leto je nagrajena tudi
organizacijska enota, v kateri so zbrali največ koristnih predlogov in izboljšav. Vsi predlagatelji
konec leta dobijo praktično darilo in zahvalo predsednika uprave. Srečanja krkašev, ki so v
preteklem letu dali koristni predlog ali izboljšavo, pa so postala že tradicionalna.