Svetniki o komunali in pitni vodi

Svetniki o komunali in pitni vodi

-
0 57

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 31. maja 2017, svojo 20. redno sejo. Po
razširitvi dnevnega reda je bilo na dnevnem redu 18. točk.

Svetniki so se najprej seznanili s postopanjem Občine Šentjernej pri pridobivanju stališč
koncesionarja WTE Projektna družba Kranjska gora d.o.o. v zvezi z Analizo obstoječega
stanja s predlogi izboljšav in drugih rešitev za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode na območju Občine Šentjernej. V nadaljevanju so se svetniki s strani direktorja
Komunale Gregorja Klemenčiča seznanili z Letnim poročilom Komunale Novo mesto d.o.o.
za leto 2016 in s poslovnim planom za leto 2017 in ju tudi sprejeli. Sprejeli so tudi sklep o
potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza
komunalnih in bioloških odpadkov v občini Šentjernej.

Sledila je točka, v kateri je direktor CeROD-a Albin Kregar predstavil stališča CeROD-a
glede analize obstoječega stanja s predlogi izboljšav in drugih rešitev za dejavnost ravnanja z
odpadki v občini Šentjernej. Svetniki so dali besedo tudi direktorju sektorja komunale iz
podjetja Kostak Jožetu Leskovarju, ki je že na 19. redni seji predstavil Analizo obstoječega
stanja s predlogi izboljšav in drugih rešitev za dejavnost ravnanja z odpadki v občini
Šentjernej. V imenu Civilne iniciative za čisto okolje in zdravo življenje je bila s strani
svetnikov dana beseda tudi predsedniku civilne iniciative Zdenku Antončiču. V nadaljevanju
so svetniki izglasovali sklep, da se seja prekine. 20. redna seja se bo nadaljevala v sredo,