Svetniki o odpadkih, investicijah, taksah

Svetniki o odpadkih, investicijah, taksah

-
0 103

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je na 21. redni seji seznanil s predlogom novega koncepta izgradnje objekta za mehansko in biološko predelavo odpadkov Dolenjske in Bele krajine. V drugem branju so svetniki potrdili proračun za leto 2018 in Poslovnik Občinskega sveta, v skrajšanem postopku pa zaključni račun za leto 2016. Občinski svet se je seznanil tudi z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2016 in letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016.

V projekt izgradnje objekta MBO ostaja vključenih 10 dolenjskih in belokranjskih občin, ki želijo doseči cene obdelave in odlaganja odpadkov, nižje od slovenskega povprečja. Projekt je razdeljen na dva dela. Za obrat mehanske obdelave odpadkov bodo občine skušale pritegniti zasebnega partnerja, investicijo v drugi del, biološko obdelavo, ki jo bo izvajal CeROD, pa bi v celoti pokrile občine. Gradnja bi se po trenutnih načrtih lahko začela spomladi 2018 in končala konec leta.

Svetniki so v drugem branju potrdili proračun za leto 2018, ki je usmerjen predvsem v uskladitev z investicijskimi prioritetami, začrtanimi v Izvedbenem načrtu Trajnostne urbane strategije, za katere si občina obeta tudi 11,3 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev. Spomladi občina pričakuje prve pozive iz naslova projektov Trajnostne urbane strategije in do takrat želi imeti pripravljeno ustrezno finančno podlago za prijavo projektov. Skupni prihodki so planirani v višini 44,4 mio EUR, skupni odhodki v višini 45 mio EUR. Med največjimi projekti v letu 2018 bodo nadaljevanje 2. faze hidravličnih izboljšav, nadaljevanje prenove Glavnega trga in Rozmanove ulice, prenova in pokritje velodroma v Češči vasi, vodovod in kanalizacija v Ždinji vasi, pričetek del na križišču v Žabji vasi, rekonstrukcija cesta skozi Velike Brusnice, ureditev varne kolesarske poti ob Levičnikovi cesti in brvi v Irči vasi, ureditev stanovanj na Glavnem trgu, gradnja MBO obrata, komunalna infrastruktura v romskem naselju Žabjak Brezje.

Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016. V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu. Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2016 je bil prednostno naravnan varčevalno in sanacijsko. Z določenimi ukrepi je bilo doseženo uravnoteženje občinskih financ in v proračunskem letu 2017 zagotovljeni pogoji za nove razvojne projekte in učinkovito črpanje EU sredstev finančne perspektive 2014-2020.

V drugi obravnavi so svetniki potrdili Predlog Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki bo tako usklajen z določbami Statuta Mestne občine Novo mesto.

Potrjen je bil dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti v drugi obravnavi. Spremembe in dopolnitve OPPN so predvidene v jugozahodnem delu območja urejanja, kjer namerava investitor zgraditi visokoregalno skladišče. Poleg tega želi investitor na delu območja dopustiti možnost izgradnje proizvodnega oziroma skladiščnega objekta.

Občinski svet se je seznanil z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2016. V preteklem letu so vsi zavodi poslovali pozitivno, razen Vrtca Ciciban, ki je beležil negativni poslovni izid v višini 9.253 evrov. O pokrivanju ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki bo občina odločila o zaključnem računu javnega vrtca.

Svetniki so se prav tako seznanili z Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016. V letu 2016 je Nadzorni odbor izvedel nadzor nad izplačilom plač in ostalih prejemkov v Anton Podbevšek Teatru v letu 2014, nadzor odvetniških storitev v Vrtcu Pedenjprej za leti 2014 in 2015 ter nadzor odvetniških storitev v Razvojnem centru Novo mesto za leti 2014 in 2015.

Na področju premoženjsko-pravnih zadev so svetniki sprejeli Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2018, ki vsebuje načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem ter načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR. Seznanili so se tudi s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016, sprejeli Predlog sklepa o vzpostavitvi javnega dobra na določenih občinskih javnih cestah in potrdili ukinitev statusa javnega dobra pri štirih nepremičninah v Črešnjicah, treh nepremičninah v Gotni vasi in eni nepremičnini v Stranski vasi.

V prvi obravnavi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto. Zakon o lokalni samoupravi je v zadnji spremembi ohranil možnost občin, da ohranijo pravno subjektiviteto ožjih delov občine in da je statut občine tudi statut ožjega dela občine. Za delovanje svetov ožjih delov občine se tako uporabljajo določbe statuta občine in poslovnika občinskega sveta. To pomeni, da krajevne skupnosti ne morejo imeti svojih statutov. Zaradi navedenega je bil pripravljen odlok, ki podrobneje opredeljuje naloge in pristojnosti krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto in njihovo financiranje.

Zaradi prenehanja veljavnosti zakonske podlage so svetniki v skrajšanem postopku sprejeli Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah in Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto.

V sklopu seje so svetniki odločali o kadrovskih zadevah. Nini Jakovljevič iz svetniške skupine Solidarnost je zaradi odstopa s funkcije članice Občinskega sveta prenehal mandat kot članici Komisije za statut in poslovnik in Odbora za lokalno samoupravo – v obeh delovnih telesih jo bo nadomestil svetnik Mitja Sadek. Prav tako ji je prenehal mandat v Odboru za gospodarstvo, v katerem jo bo zamenjal svetnik Uroš Lubej.