Svetniki tudi o nakupu traktorja in prikolice

Svetniki tudi o nakupu traktorja in prikolice

-
0 350

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 7. junija 2017, nadaljevanje 20. redne seje. Na dnevnem redu je z dne 31.5.2017 ostalo še 12 točk.

Svetniki so se najprej s strani prokurista JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej Gašperja Bregarja seznanili s predlogom odobritve financiranja nakupa osnovnih sredstev za nakup traktorja s priključki, traktorske prikolice in poltovornega vozila. Svetniki so kot izvajalci pravic ustanovitelja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej podali, da soglašajo z nakupom osnovnih sredstev v višini 128.500 evrov. V nadaljevanju je Občinski svet Občine Šentjernej sprejel osnutek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej in osnutek Statuta Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej. Svetniki so sprejeli tudi predlog Odloka 2. Rebalansa Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 in sklep o sprejetju Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjernej za leto 2017.

V nadaljevanju seje je Občinski svet Občine Šentjernej sprejel sklep, da se zasebnima zdravstvenima delavkama Mojci Zoran in Karmen Kerin podaljša koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na
področju patronaže in zdravstvene nege na domu v obsegu 100% programa (za obdobje petih
let do 5.9.2022) in zadolžili Občinsko upravo Občine Šentjernej, da na podlagi sklepa izda
odločbi o podaljšanju koncesije in sklene aneksa k pogodbi o koncesiji.

Sprejeli so tudi sklep o določitvi začasnega izpisa otrok iz vrtca, tako, da starši plačajo rezervacijo v višini 70% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Razliko 30% krije Občina Šentjernej.

Prav tako so sprejeli Letni program športa v Občini Šentjernej za leto 2017, predlog Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov ter osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej. Ob koncu seje so svetniki sprejeli sklep s katerim so za nadomestno članico Komisije za priznanja in nagrade potrdili Anico Lekše in sklep s katerim so za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej potrdili Aleksandra Furarja. Občinski svetniki so v zadnji točki sprejeli osnutek Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šentjernej .