Tudi v Šentjerneju dražji vrtec

Tudi v Šentjerneju dražji vrtec

-
0 157

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 21. februarja 2018, svojo 25. redno sejo. Na dnevnem redu je bilo 8 točk. Svetniki so najprej sprejeli predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za počitniško naselje Gorenje Vrhpolje (jug). Območje obsega zemljišče na skrajnem južnem delu območja predvidenega OPPN, ki leži južno od naselja Gorenje Vrhpolje in severno od naselja Mihovo in je obdano z gozdnimi površinami ter s kmetijskimi zemljišči in travniki.

Ob skrajnem južnem delu območja poteka lokalna cesta. Pobudo za izdelavo delnega OPPN sta vložila lastnika zemljišča, ki predstavlja območje OPPN. Občina je pristopila k postopku sprejema delnega OPPN, saj se ne predvideva ureditev celotnega območja v naslednjih nekaj letih. Svetniki so sprejeli tudi Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018, ki ga je predstavil direktor Komunale Novo mesto d.o.o. Gregor Klemenčič.

V nadaljevanju seje so svetniki potrdili predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Šentjernej. Vrtec Čebelica Šentjernej je 24.10.2017 podal predlog sprememb cen programov predšolske vzgoje. Zadnje cene programov predšolske vzgoje so v veljavi od 1.1.2016. Vrtec je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) predlagal uskladitev cen z dejanskimi stroški in sicer:

Tudi v Šentjerneju dražji vrtec

Razlogi za zvišanje cen so:

odprava plačnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja za 44 zaposlenih v vrtcu (zvišanje izhodiščnega plačnega razreda za plačno skupino J in pomočnike vzgojiteljev),
odprava interventnih ukrepov na področju plač – napredovanje v plačne razrede in v naziv,
višji znesek regresa za letni dopust, prehrano in prevoz,
nepotrjen predlog s strani občinskega sveta za zvišanje cen v letu 2016.

Predlog sprememb cen programov predšolske vzgoje je bil predstavljen Občinskemu svetu Občine Šentjernej na 23. seji s strani občinske uprave in na 24. seji s strani vrtca. Na seji v sredo 21.2.2018 je bilo podana še dopolnitev in sicer koliko je potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih sredstev. Glede na to, da je bil sklep o predlaganih cenah sprejet bo potrebno v proračunu zagotoviti sredstva v višini 45.000,00 €. V nadaljevanju seje svetniki niso potrdili Letnega programa dela ČD-SHW d.o.o. in JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2018. Na seji je bil imenovan direktor JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej Gašper Bregar za mandat štirih let. Ob zaključku seje so se svetniki seznanili z delom Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti in njenimi predlogi.

Občina Šentjernej/ Občinska uprava