V Šentjerneju šteli svetnike in odpovedali sejo

V Šentjerneju šteli svetnike in odpovedali sejo

-
0 189

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 15. februarja 2017, svojo 3. izredno sejo. Seja je bila sklicana na podlagi zahteve za sklic izredne seje v skrajnem roku s strani petih občinskih svetnikov Alberta Pavliča, Viktorije Rangus, Vesne Bregar, Igorja Kalina in Karmen Pavlič.

Župan Radko Luzar je naštel svetnike in svetnice, ki so opravičili svoj izostanek, le–teh je bilo devet. Po prvem preverjanju prisotnosti so bile v sejni sobi le tri svetnice. 53. člen občinskega poslovnika določa, da lahko občinski svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov OS, kar pomeni najmanj 10 svetnikov, zato je župan po 15 minutah ponovno preveril prisotnost. Ob drugem preverjanju je bilo prisotnih pet svetnikov (Viktorija Rangus, Vida Judež, Darka Brajdič, Igor Kalin in Vesna Bregar), tako, da je bila 3. izredna seja v skladu s poslovnikom zaradi nesklepčnosti odpovedana.

Jutri bo imel Občinski svet Občine Šentjernej nadaljevanje 17. redne seje s točkama: Dopolnjen predlog Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 in Seznanitev o aktivnostih na projektih izgradnje Vrtca Šentjernej 1 in 2.