V Šentrupertu bodo razdelili 76.000 €

V Šentrupertu bodo razdelili 76.000 €

-
0 92

Občina Šentrupert bo na devetih različnih javnih razpisih in pozivih razdelila več kot 76 tisoč evrov. Največ na javnem razpisu za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja ter za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.

Že tretje leto zapored je znesek približno enak, v letošnjem letu pa so prejšnjim razpisom dodali še enega novega, in sicer javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti. Za programe neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti namenjajo 10 tisoč evrov, za programe mladinskih dejavnosti pa tisoč. „Nov javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti je neke vrste naslednik prejšnjega javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva. Zanj smo se odločili, ker smo spremenili interni pravilnik, s katerim smo na novo določili pogoje in merila za sofinanciranje dejavnosti na tem področju. Poleg formalnih pogojev, je pogoj za pridobitev sredstev na javnem razpisu aktivna vključenost občanov občine Šentrupert v program. Ker pa želimo pritegniti k aktivni vlogi v lokalnem okolju tudi mlade, je s pravilnikom omogočeno sofinanciranje tudi mladinskih dejavnosti, kar do sedaj ni bilo urejeno,“ pojasnjuje višja svetovalka za družbene dejavnosti na Občinski upravi Občine Šentrupert Danica Grandovec.

Največji delež denarja je namenjen ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja, in sicer je na razpisu 25 tisoč evrov, kar je manj kot lani, a skladno z lansko realizacijo. V okviru tega razpisa je za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih namenjenih 5 tisoč evrov, in sicer za stavbe, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo, upravičenci do pomoči pa so kmetijska gospodarstva.

Za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov namenjajo 16 tisoč evrov, za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 6.500, za sofinanciranje turističnih prireditev v občini 6.000, za druge programe in projekte društev in organizacij v občini Šentrupert pa je na voljo 2.900 evrov. Društva, neprofitne organizacije in drugi do sredstev upravičeni izvajalci za področje športa lahko prijavo na javni razpis oddajo do 22. marca, ostali do 30. marca. Daljši rok za prijavo imajo drugi programi in projekti, ki niso predmet drugih javnih razpisov, in sicer do 10. maja.

Poleg omenjenih javnih razpisov pa ima občina od danes odprta tudi dva javna poziva. Za subvencioniranje dela stroškov nabave in vgradnje male komunalne čistilne naprave, kjer je na voljo osem tisočakov, je rok za prijavo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 28. septembra. Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk pa je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra na voljo tisoč evrov.

Objavljen je tudi javni razpis za letošnja priznanja – Občina Šentrupert bo ob občinskem prazniku podelila dve priznanji Občine Šentrupert, posamezniki, društva, organizacije in drugi pa lahko svoje predloge za prejemnike priznanj pošljejo do vključno 22. marca 2018. (LAPEGO)