Stavka v Domu starejših občanov Nm

Stavka v Domu starejših občanov Nm

-
0 767

Zaposleni v Domu starejših občanov Novo mesto bodo to sredo stavkali. Stavka se bo začela ob 9. uri in bo trajala dve uri. Pogajanja med stavkovnim odborom sindikata zdravstva in socialnega varstva ter direktorico doma neuspešna. V nadaljevanju si lahko preberete obvestilo zaposlenih o stavki in izjavo direktorice DSO Nm, Milene Dular.

Stavkajoči so sporočili: ‘da ne glede na to, koliko časa bo stavka trajala, da bodo za oskrbovance doma poskrbeli in opravili vse nujne storitve in še več. Z vami delamo in živimo, vaše zdravje in dobro počutje je naša glavna skrb in tudi naše zadovoljstvo. Zato ne bomo stavke zaostrili do zakonsko zapovedanih storitev.  Poznamo se, z nekaterimi že dolga leta, vidite nas, ko delamo v petek in svetek. Vidite nas, utrujene izgorele in vidite, da nas je za vašo kvalitetno oskrbo premalo. Pa vendar, radi vas imamo in radi opravljamo svoje delo. Glavni razlog za našo stavko je, da nam vodstvo zavoda krati pravico do plačila nadomestila.’

Stavkovni odbor je oblikoval enajst stavkovnih zahtev. Glavna je izplačevanje nadomestila za nedelovne praznične dni. Delavci v Domu starejših Novo mesto so morali lani pet praznikov delati, za kar so prejeli dodatek. Preostalih šest praznikov, ko niso delali, pa niso prejeli nadomestila in so morali te ure celo nadomestiti.

Kot so nam povedali nezadovoljni zaposleni, so se z direktorico Mileno Dular razhajali v drugi točki: ‘Direktorica in še nekateri namreč prejmejo nadomestilo za praznik in ure, ostali pa smo tepeni,  če smo prosti, ker moramo nadomesti ure da dosežemo fond ur.’

OBVESTILO: STAVKA V DSO NM BO 10. 1. 2018

Vsak dan od 9. do 11. ure.

Stavkovni odbor se je žal neuspešno že večkrat sestal z vodstvom zavoda, na pogajanjih o uveljavitvi naših stavkovnih zahtev.

Direktorica Milena Dular, kljub našim trdnim argumentom še vedno ne pristaja na uveljavitev 12. točke Dogovora, ki ga je kot enoviti kriterij razporejanja javnih uslužbencev na praznične dni, v vseh slovenskih DSO, podpisala ministrica Anja Kopač Mrak.

Direktorica torej še vedno ne pristaja, da bi uslužbenci DSO NM, ki delamo 6 dni v tednu, na vse dneve v tednu, prejeli  nadomestilo za vse praznike, ko ne delamo in nadomestila nebi prejeli le, ko ne delamo iz naslova počitka sedmega dne in je to sočasno tudi praznični dan, ki je na nedeljo.

Ker vodstvo ni upoštevalo naše pravice do praznikov, smo morali v letu 2017 delati 88 ur več, kot za isto plačo uslužbenci v državni upravi in v šolah. Če sestra ali kuharica v domu v Ljubljani ali Celju polovico praznikov dela, dobi za druge dneve, ko ne dela nadomestilo v skladu z zakonom. Pri nas v DSO NM, pa tudi delamo polovico prazničnih dni, za ostale pa ne dobimo ne ur in posledično tudi ne nadomestila plače.

Prav tako direktorica na pogajanjih še vedno zavrača poračun nadomestila plače za praznike v letu 2017, ko nismo delali in nam niso bile priznane ure ter smo zato morali te ure od-delati v drugih dneh.

Število nepriznanih ur, v DSO NM, ni pri vseh uslužbencih enako. Zato morate tudi sami preveriti za koliko ur ste bili oškodovani v letu 2017. Zaradi naših večjih obremenitev dela je zavod ustvaril ekstra dobiček. V povprečju smo morali opraviti kar 6 delovnih dni več, kot v drugih primerljivih zavodih, da smo dobili enako plačilo.

Glede drugih stavkovnih zahtev, pa so se stališča že precej zbližala.

Tudi dan samostojnosti in enotnosti, je tak praznični dan, ko bi morali dobiti nadomestilo plače vsi, ki nismo delali ta dan. Slovenija se je osamosvojila, zaradi narodove enotnosti. Tudi javni uslužbenci Doma starejših občanov bomo v svojih upravičenih zahtevah nedvomno uspeli, saj smo k stavki pristopili enotno in odločno vsi zaposleni. Za vse nas velja, da zahtevamo spoštovanje našega dela in enako delovno obremenitev in enako plačilo, kot ga prejmejo v enak plačni razred uvrščeni zaposleni v šolah, ter drugih DSO v Sloveniji.

Stavkali bomo dostojanstveno in odločno. Nihče nas ne sme omejevati v izvrševanju naše zakonsko določene pravice do stavke. Vsako grožnjo stavkajočim prijavite stavkovnemu odboru. Zoper takega, ki bi izvajal kakršne koli pritiske na stavkajoče, bomo ukrepali v skladu z zakonom.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije bo zaščitil vse stavkajoče, ne glede na članstvo v sindikatu. Prav tako pa stavkajoči ne bomo šikanirali tistih sodelavcev, ki se za sodelovanje v stavki ne bodo odločili.

Prosimo vas, da spremljate in upoštevate obvestila stavkovnega odbora.

Združeni in enotni, ponosni in odločni uveljavljamo izpolnitve naših zahtev.

Predsednik IO SZSVS, DSO NM                   Vodja stavkovnega odbora

Blaž Božič, l. r.                                               Zvonko Vukadinovič, l. r.

Novo mesto, 8. 1. 2018

IZJAVA DIREKTORICE DSO NM

Obveščamo Vas, da se bo jutri, dne 10.1.2018 v Domu starejših občanov Novo mesto, začela stavka, ki jo je napovedal Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dom starejših občanov Novo mesto. Stavka naj bi potekala vsak dan, od 09.00 ure do 11.00 ure.

Želimo pojasniti, da so tako predstavniki ministrstva kot tudi predstavniki sveta zavoda in vodstvo doma k ureditvi razmer s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije vložili izredno veliko truda. Kljub velikim prizadevanjem že pred sprejemom sklepa o razglasitvi stavke ter nato od sprejema sklepa o razglasitvi stavke dalje, pogajanja niso bila uspešna, saj je sindikat pogajanja pogojeval s popolno ugoditvijo zgolj eni zahtevi, in sicer izplačilom plače oziroma nadomestila plače za VSE praznike (več o tem v nadaljevanju). O zahtevah, ki med stavkovnim odborom in vodstvom niso bile sporne in jih je vodstvo v celoti sprejelo ter o tem obvestilo tudi stavkovni odbor, se stavkovni odbor ni želel pogovarjati in jih še vedno izpostavlja kot sporne, čeprav niso. Na določena vabila vodstva doma za sestanek se stavkovni odbor ni odzval, prav tako pa je odklanjal dogovarjanje o načinu zagotavljanja dela v času morebitne stavke. Stavkovni odbor je bil na sestanek povabljen tudi danes, dne 9.1.2018, vendar niso pristopili. Dom je preko elektronske pošte prejel le vsebino »stavkovnega plakata«.

Želim zanikati izjavo predsednika stavkovnega odbora gospoda Vukadinoviča, ki so jo povzemali nekateri mediji, da naj bi kot »direktorica ne priznavala plačila za praznik«. Zaradi zavajajočih izjav posredujem predlog, ki smo ga posredovali stavkovnemu odboru v tej točki zahteve in je v celoti skladen z vsemi pravnimi mnenji in razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Predlog vodstva, katerega stavkovni odbor zavrača, se tako glasi:

»Delodajalec se zavezuje, da bo v mesecu decembru za prihodnje leto pripravljal letni razpored delovnega časa, v katerem bo med drugim določil tudi:

delavce, ki bodo delali na praznični dan, in bodo za navedeno prejeli plačo s pripadajočimi dodatki,
delavce, ki bi po predhodnem delovnem razporedu morali delati, pa zaradi zmanjšanih ekip zaradi praznika, ne bodo delali, in kateri imajo pravico do nadomestila plače ter
delavce, ki na dan praznikov po razporedu ne bodo delali, ker bo praznični dan sovpadal z zakonsko prostim dnem kot dnem počitka in katerim nadomestilo ne bo izplačano.«
Poleg tega je vodstvo sprejelo še dodatne zahteve stavkovnega odbora (ki sicer presegajo pristojnosti sindikata, ker že posegajo v poslovodne in organizacijske pristojnosti), in sicer koliko nedelj in praznikov v letu naj bi posamezni zaposleni delali, ipd.

Pri tem se stavkovni odbor sklicuje na Dogovor (št.:129-173/2009-5), sklenjen med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva iz leta 2009, ki pa:

1. zahteve po plačilu vseh praznikov ne vsebuje in

2. tudi sicer ne more biti podlaga za stavkovno zahtevo, saj je tudi po mnenju Računskega sodišča RS (katerega vsebino prilagamo v celoti) navedeni dogovor »mogoče razumeti predvsem kot opredelitev področij, na katerih so potrebne spremembe in izboljšave ter zavezo k spremembi nekaterih predpisov«, pa še to v okviru danih pristojnosti posameznega podpisnika.

Glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da sindikat želi s stavko uveljavljati rešitve, katere bi morale biti predmet pogajanj z resornim ministrstvom. Tega ni mogoče uveljavljati s pritiskom, usmerjenim na posamezen dom.

Vse stanovalce in uporabnike naših storitev ter njihove svojce obveščamo, da bomo v domu storili vse potrebno, da bodo vse storitve opravljene strokovno. Zavedamo se namreč, da smo vsi skupaj zavezani in odgovorni uporabnikom, ki so nam zaupani v varstvo in oskrbo in smo tu zaradi njih in zanje.

V domu si bomo še naprej prizadevali doseči sporazum, ki bo skladen z zakonodajo in bo ustrezen za zaposlene, za naše stanovalce in za naš dom.

Milena Dular,  Direktorica

_____________________________________________________________________________

In še zahteve:

Predlog stavkovnega sporazuma

1. Točka
Zavod bo aktivno ugotavljal kadrovske potrebe na vseh deloviščih, glede na zahtevane in strokovno priznane standarde storitev.

Zavod bo vlagal sredstva v kadre glede na možnosti in o tem seznanjal sindikat.

2. Točka
a)  Zavod bo za vse praznike v letu 2017 obračunal in izplačal nadomestilo plače tistim JU, ki za praznik niso delali, pa tega dne kot prostega nimajo določenega v pogodbi o zaposlitvi, ( delo od ponedeljka do petka ). Zavod ni obvezen izplačati nadomestila plače za praznik, če je bil praznik na nedeljo, JU pa dokazljivo ni bil razporejen na delo zaradi obveznega počitka.

b) Zavod bo v letu 2018 in naprej delo organiziral tako, da bo posamezni javni uslužbenec ( v nadaljevanju JU ), ki lahko dela na vse dneve v tednu, razporejan tako, da bo prost približno 26 nedelj letno. V to kvoto so vštete tudi nedelje prostega vikenda.

c) Zavod lahko JU razporedi na delo največ na 8 praznikov, ki so dela prosti dnevi. Odstopanja so možna le zaradi nepredvidljivih nujnih organizacijskih potreb.

JU je na dan praznika, ki je prosti dan, potrebno razporejati na delo tako, da se letno spreminjajo praznični dnevi, na katere dela ( kolobarjenje ).

JU, ki na dan praznika ne dela je za ta dan upravičen do nadomestila plače.

3. Točka
Zavod bo v prvih dveh mesecih razporedil v pripravljenost, za ne planirane potrebe dopoldanske izmene enega bolničarja ali srednjo medicinsko sestro.

Po dveh mesecih poizkusnega obdobja, se potreba po pripravljenosti, ponovno preveri za vsa delovišča. Nova razporeditev pripravljenosti se naredi po predhodnem mnenju sindikata.

Sindikat je upravičen, do podatkov o potrebah po delavcih, ki so bili zaradi ne planirane odsotnosti vpoklicani na delo.

4. Točka
V 30. dneh od podpisa tega sporazuma se pregleda sistemizacijo stopnjevanih delovnih mest in delovnih mest iz kataloga KP DZSVS, glede na dejansko zahtevnost posameznih delovnih mest ter uvrstitev javnih uslužbencev DSO NM na stopnjevana delovna mesta na podlagi priloge IV KP DZSVS. Izvesti je potrebno uvrstitev javnih uslužbencev na zahtevnejša delovna mesta skladno s kriteriji priloge in z deli in nalogami, ki jih opravljajo.

5. Točka
Delodajalec bo JU podal pobudo za koriščenje dopusta in ga evidentiral po predhodno pridobljenem soglasju JU.

Tudi za določitev dneva koriščenja viška ur bo vodja predhodno pridobil mnenje javnega JU, o predlaganem času – dnevu koriščenja.

6. Točka
Za čas upravičene odsotnosti z dela se mora JU evidentirati toliko dni in toliko ur kot bi jih delavec sicer na ta dan – dni, moral delati po mesečnem, oziroma zadnjem veljavnem razporedu.

7. Točka
Delo se J U, ki delajo 6 dni v tednu, organizira tako, da se dnevno dela 7 ur, ob nedeljah in praznikih pa 12 ur. Delodajalec iz upravičenih razlogov, posameznemu JU, na dan nedelje ali praznika odobri delati krajši delavni čas. Takemu JU pa se lahko sorazmerno poveča letno število delovnih nedelj ali praznikov.

8. Točka
Upošteva se omejitve za starejše delavce po vseh KP, ki veljajo za JU DSO NM.

JU lahko dajo le pisno soglasje za delo preko omejitev.

9. Točka
Delodajalec mora razkriti vse podatke o možnosti izplačila dodatne delovne uspešnosti iz naslova sredstev pridobljenih na trgu in racionalizacije ter se dogovoriti o izplačilu dela plače iz tega naslova za leto 2017.

10. Točka

Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, DSO NM se bodo vročala vabila in gradiva za seje organov, ki so navedeni v 1. točki KP DZSVS.

11. Točka
Obe stranki si bosta prizadevali za dosledno izvajanje tega sporazuma.

Če pride do kršitve določb tega sporazuma, in je zato posledično napovedana in izvedena stavka, bo stavka plačana, kot da gre za kršitev KP.