V&F: Na Cikavi predelava gradbenih odpadkov?

V&F: Na Cikavi predelava gradbenih odpadkov?

-
0 2135

Na Cikavi v Novem mestu investitor želi zgraditi pogon za predelavo gradbenih odpadkov. Kapaciteta pogona naj bi bila več tisoč ton dnevno. Slednje pomeni tudi velika obremenitev ceste, saj ta delno poteka mimo stanovanjskega naselja in ostalih podjetji, ki  na omenjenem območju delujejo. Na omenjeno količino bi lahko to pomenilo tudi do 100 tovornih vozil dnevno. ARSO je na svoji spletni strani javno objavil naznanilo za okoljevarstveno soglasje. Informacije boste našli tudi na novomeški Upravi enoti.

Do 27. decembra letos pa lahko osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije podajo mnenje oz. pripombe.

NAZNANILO (ARSO):

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov (po postopku R5 v kombinaciji s postopkoma R12 in R13) nosilcu nameravanega posega JUDEŽ d. o. o., Resslova ulica 5, 8000 Novo mesto.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto in Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 22. 11. 2018 do 21. 12. 2018 na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, na Oddelku za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 23. 11. 2018 do 27. 12. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Več o naznanilu ARSO boste našli   NA POVEZAVI – TUKAJ.

Na spletni strani ARSO pa je celo pripravljen osnutek soglasja, iz katerega je razvidno, da je potrebno vpisati le še dokončno številko dokumenta in datum. Zakaj potem sploh povpraševanje po mnenju in pripombah? Dokument boste našli na povezavi TUKAJ.

Nekaj domačinov nam je povedalo, da omenjenemu centru nasprotujejo in da pripravljajo ugovor oz. pripombe. Medtem ko ostalih domačinov omenjena umestitev obrata ne moti.

Vprašanja smo naslovili tudi na Mestno občino Novo mesto. Poslali so nam odgovor.

ODGOVOR:

Z namero gospodarske družbe Judež d.o.o. smo bili prvič seznanjeni dne 21. 11. 2018, ko je Agencija RS za varstvo okolja seznanila javnost o postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. V Mestni občini Novo mesto je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki določena v Rajnovščah, v območju PIC Cikave pa nikoli ni bila podana pobuda za umestitev takšne dejavnosti v prostor. V času po objavi javnega naznanila smo prejeli več odzivov nasprotovanja. Navedbe v vlogi in ugotovitve Agencije RS za varstvo okolja bomo proučili in se v roku vključili v postopek in primerno odzvali. Dejstvo je, da so na obravnavni lokaciji s prostorskim aktom dopustne različne dejavnosti, ki so značilne za poslovno industrijske cone, med njimi pa ni dejavnosti ravnanja z gradbenimi odpadki. Konkretno gre tudi za komunalno neopremljeno stavbno zemljišče, kjer je komunalno opremo treba še zgraditi. S krajani Male Cikave in predstavniki KS, ki opozarjajo na nakopičene okoljske probleme v območju, imamo vzpostavljen stalen dialog, v okviru katerega rešujemo probleme.

Gospodarske cone v naši občini so bile v preteklosti žal opremljene površno in stihijsko. V zadnjih letih si prizadevamo izboljšati situacijo in na tak način podpreti naše gospodarstvo. Tako smo že prenovili komunalno in gospodarsko infrastrukturo v coni na Brezovici, v letošnjem letu na Livadi, odobrena pa imamo tudi že EU sredstva za izvedbo meteorne kanalizacije v coni na Cikavi. Žal gre zaradi tehničnih zahtev, povezanih s širitvijo cone, za zelo kompleksno in drago izvedbo. Meteorne vode zaradi previsoke struge ni mogoče speljati v bližnji potok Šajser, ampak jo bo potrebno speljati na drugo stran državne ceste v smeri proti Krki. Za pripravo projektne dokumentacije bo tako ključna pridobitev soglasja Agencije RS za okolje.

Če bo vse po načrtih in ne bo posebnih zapletov z javnim naročanjem, bomo prihodnje leto začeli z izvedbo. Izbor projektanta je predviden v tem mesecu, projektno dokumentacijo bomo pridobili v prvi polovici 2019, v drugi polovici pa načrtujemo začetek gradbenih del. Sredstva (dobrih 1,2 milijona evrov) so v nedavno sprejetem proračunu za leto 2019 že potrjena. Kot veste, smo v zadnjih 3 letih vložili v infrastrukturo gospodarskih con več kot prej skupaj v 15 letih. In na tej poti bomo vztrajali.

DARS načrtuje celovito prenovo križišča v Žabji vasi, ki bo dobilo vse štiri desne zavijalne krake. Trenutno potekajo odkupi zemljišč, začetek del pa bo potrebno uskladiti tudi z izgradnjo odseka tretje razvojne osi od Mačkovca do Revoza. Odnosi z javnostmi MONM