Volilna hidravlična izboljšava. Kaj je res?

Volilna hidravlična izboljšava. Kaj je res?

-
0 1508

V javnosti je zaokrožila anonimna e-pošta v povezavi s projektom Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

Na Mestni občini Novo mesto pravijo, da je v anonimki zapisana vrsta lažnih in zavajajočih navedb, ki nimajo podlage v realnih dejstvih. Mestna občina Novo mesto v zvezi z zapisanim podaja naslednje pojasnilo.

»Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (UNP) na podlagi revizije operacije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« Ministrstvu za okolje in prostor predlaga, da izvede popravek oziroma zmanjšanje stopnje sofinanciranja za 25 % certificiranih upravičenih izdatkov posameznih zahtevkov, kar znaša dokazljivo manj kot milijon evrov evropskih sredstev. Pri tem ne gre za končno odločitev, temveč priporočilo Ministrstvu za okolje in prostor, ki v zadevi odloča samostojno in se že predhodno z določenimi bistvenimi ugotovitvami UNP ni strinjalo oz. soglašalo.

Gre za očitke, vezane na vodenje postopkov izvedbe projekta, ki smo jo občine soinvestitorice s pogodbo prenesle na koordinatorja Komunalo Novo mesto d.o.o., ki za pravilnost izvedbe postopkov  tudi materialno odgovarja. Zato pričakujemo, da bodo v nadaljnjih korakih razčiščevanja priporočil UNP ustrezno pojasnili vse očitke ter uporabili vsa pravna sredstva. Na podlagi sklenjene pogodbe koordinator za pravno skladnost tudi odgovarja, tako da občine iz naslova izvedbe ne bomo nosile nobenih posledic.

Dodajamo, da smo v preteklem tednu prejeli Sklep Ministrstva za okolje in prostor za financiranje dodatnih in nepredvidenih del, s čimer smo za izvedbo projekta uspešno pridobili dodatnih štiri milijone evrov sofinancerskih sredstev. Vrednost celotnega projekta tako sedaj znaša dobrih 26 milijonov evrov, vrednost sofinanciranja pa 20 milijonov evrov.

Glede na lažne obtožbe povezane z županom Mestne občine Novo mesto, zagotavljamo, da ne poteka noben sodni postopek, ki bi kakorkoli posegal v pristojnosti za opravljanje funkcije župana,« so še sporočili z MONm.

IN ŠE ANONIMKA:

Poročilo  o opravljeni reviziji operacije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki nakazuje, da župan Gregor Macedoni ne more opravljati županske funkcije, občine, sodelujoče v projektu pa bodo izgubile 4,2 MIO EURO že odobrenih sredstev

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v avgustu 2018 opravil revizijo operacije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« (OP20.00303) in izdal poročilo o opravljeni reviziji operacije. Št. Revizije: RO18-19, avgust 2018.

V operaciji sodeluje pet občin: Mestna občina Novo mesto, Občina straža, Občina Šentjernej, Občina Škocjan in Občina Šmarješke Toplice. Kot vodilna občina je Mestna občina Novo mesto za vodenje in koordinacijo projekta pooblastila Komunalo Novo mesto.

Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da je upravičenec za javna sredstva (občine) dopustili bistveno spremembo elementov pogodb o izvedbi javnega naročila in s tem kršili temeljna načela javnega naročanja.

Zaradi tega revizija predlaga Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) da izvede popravek oziroma zmanjšanje stopnje sofinanciranja za 25 % certificiranih upravičenih izdatkov. Skupni načrtovani javni upravičeni izdatki znašajo 16.866.478,41 EUR. Z odbitkom sofinanciranja za 25 % pa se bodo javni upravičeni izdatki zmanjšali za  4.216.619,60 EUR, ki ga bodo morale občine izplačati iz lastnih proračunov.

Zavezanec, to je Mestna občina Novo mesto je na predlog poročila dala pripombe, ki pa jih Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna ni upoštevala in je izdala končno poročilo o opravljeni reviziji, v katerem so ostale enake sankcije za Mestno občino Novo mesto, kot je bilo to navedeno v osnovnem poročilu.

Konkretno to za Mestno občino Novo mesto in ostale štiri občine pomeni, da bodo zaradi napak pri vodenju projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske izgubile 4.216.619,60 EUR sredstev, ki so bila odobrena že v prejšnjem mandatu.

V zvezi z javnim naročilom za izgradnjo vodarn in cevovodov je Državna revizijska komisija vložila proti odgovorni osebi upravičenca (župan MO Novo mesto) obdolžilni predlog. Okrajno sodišče pa je v juniju 2018 v zvezi z javnim naročilom razsodilo, da je odgovorna oseba upravičenca izvedla javno naročilo brez izvedbe ustreznega postopka.

Ob tem naj dodamo, da je anonimni avtor predložili tudi nekaj fotokopiranih dokumentov, tako sodišča kot tudi revizijske komisije, ministrstva za okolje. Kaj je res, bodo najverjetneje ugotovile pristojne službe.