Začenja se vpis v vrtce

Začenja se vpis v vrtce

-
0 246

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2017/2018. Vpisi v vrtce Ciciban, Pedenjped, Brusnice, Stopiče in Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA bodo potekali od 8. do 17. marca 2017.

Ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec je treba predložiti EMŠO otroka in obeh staršev ter osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. Vlogam, poslanim po pošti, je treba priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

V času vpisa starši lahko vložijo tudi vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi vrtci v Mestni občini Novo mesto. Vrtci bodo obravnavali vse vloge, ki bodo prispele do roka. Vloge, ki bodo vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po rednem roku. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za otroke, ki v šolskem letu 2017/2018 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2018/2019 oddati novo vlogo.

Starši lahko podajo vlogo za vpis otroka v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo. Prednost pri sprejemu v vrtec bodo imeli otroci, za katere bodo starši predložili pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 17. marca 2017 ali oddane ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog bo komisija obveščala v aprilu 2017. Starši bodo v primeru premajhnega povpraševanja po določeni enoti lahko izbrali drugo enoto.