Župan o projektih v mestu oz. občini

Župan o projektih v mestu oz. občini

-
1 531

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na srečanju z novinarji podal nekaj novih informacij o poteku prenove mestnega jedra, ki se bo začela v letošnjem letu. V sklopu načrtovanih kolesarskih in peš povezav je pojasnil, da trenutno poteka urejanje večnamenskih poti v sklopu rekonstruckije Straške ceste in komunalnega urejanja gospodarske cone Na Brezovici. Poleg tega se v kratkem obeta začetek del v Velikih Brusnicah in sanacija dotrajanega cestišča na Šmihelskem mostu ter priprava na komunalno urejanje gospodarske cone Livada in ureditev podkonstrukcije za pokritje Velodroma. V teku je tudi energetska sanacija vrtcev in šol. Župan je pojasnil postopke, ki tečejo v zvezi s prenovo Narodnega doma, najemom prostorov za RIC Novo mesto in urejanjem občinskih terjatev. V zaključku srečanja pa je izpostavil nov razpis za izredne štipendije in enkratne denarne pomoči ter novo, poletno obdobje okoljevarstvene kampanje Vse se vrača.

Prenova mestnega jedra je eden osrednjih projektov, ki se bodo v mestni občini Novo mesto začeli v letošnjem letu. Trenutno potekata razpisa za izvajalce arheoloških raziskav in gradbenih del. Odpiranje ponudb za arheološke raziskave bo v četrtek, 6. julija 2017. Glede tega so dalj časa potekala usklajevanja s pristojno institucijo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki je obseg nadaljnih arheoloških izkopavanj zaradi najdb predvidela na približno 2.500 kvadratnih metrih površin mestnega jedra. Prav tako poteka usklajevanje vseh deležnikov (arheologi, Zavod za varstvo kulturne dediščine, potencialni izvajalci gradbenih del, lastniki in najemniki v mestnem jedru …) glede faznosti izvedbe prenove. Predvideno je, da bodo arheološka in gradbena dela predvsem v spodnjem delu trga potekala sočasno, da se izkopi ne bodo podvajali. Arheologi naj bi dela začeli pred gradbinci. Odpiranje ponudb za izvajalca gradbenih del bo potekalo v petek, 14. julija 2017, pogodba pa bi bila lahko podpisana v prvem tednu avgusta.

Župan Macedoni je v nadaljevanju pojasnil, da občina že dalj časa intenzivno dela na zelo široki paleti projektov, pri čemer imajo prednost predvsem nove kolesarske in peš povezave, ki močno vplivajo na kakovost življenja v občini. Predstavil je akcijski načrt za leti 2017 in 2018, v sklopu katerega želi občina izboljšati to infrastrukturo. Trenutno sta v teku dva projekta, in sicer kolesarska in peš pot skupaj z rekonstrukcijo Straške ceste in večnamenska pot, ki nastaja ob nekdanji hitri cesti v sklopu komunalnega urejanja gospodarske cone Na Brezovici. Tik pred izvedbo je večnamenska pot, ki bo prvič neposredno povezala Grm in Žabjo vas. Občina je pridobila ponudbe potencialnih izvajalcev, projekt pa bo treba izvesti v času glavnih poletnih počitnic, da bi čim manj ovirali delovni proces podjetij na tem območju. V kratkem naj bi nastal kolesarski poligon (ti. pumptrack), ki bo umeščen ob rob športno-rekreacijskega parka Portoval, med brvjo do Gostišča Loka in trgovskim centrom. Izvajalec je izbran, potrebno pa je pridobiti še nekatera soglasja za izvedbo.

Del akcijskega načrta za leti 2017/18 je še 11 projektov, ki so v različnih fazah. Za večnamensko pot ob Levičnikovi cesti poteka usklajevanje z državo kot lastnico tangirane infrastrukture ter pridobivanje zemljišč. Večnamenska pot Srebrniče bo izvedena v prvi fazi do pokopališča in drugi fazi do naselja Srebrniče. Potekajo pogovori glede sofinaciranja z državo, saj bo projekt zajel državno infrastrukturo. Prav tako poteka projekt ureditve brvi v Irči vasi, kjer bo v kratkem znana zmagovalna arhitekturna rešitev. V okviru urejanja poti od mlina do mlina (pod stavbo sodišča ob Krki, do Šolske ulice) potekajo dogovori z lastniki zemljišč in priprava dokumentacije. Načrtovana je ureditev odsekov na relaciji Lešnici – Kronovo. Občina po preplastitvi, ki jo bosta izvedla DRSI oz. DARS, načrtuje spremembo prometnega režima, ki bo dala prednost kolesarjem in pešcem. Na odseku od Lešnice do Šentpetra se bo zmanšala dovoljena hitrost in vrisala kolesarska steza. Cesta od pokopališča v Šentpetru do gradu Otočec se za motorni promet v celoti zapira, omogočen bo le dostop lastnikom parcel na tem območju. Prav tako se za motorni promet zapira lokalna cesta od priključka na nekdanjo hitro cesto na Otočcu do Dolenjega Kronovega, razen za lastnike dveh parcel na tem območju. V teku so priprave na ureditev peš in kolesarske poti ob Andrijaničevi cesti v predelu Bršljina, kjer je predvidena še sprememba prometne ureditve priključka Ceste brigad na Andrijaničevo cesto. V izdelavi je načrt poti od avtobusne postaje do Irče vasi, ki bo predvidoma končan do konca avgusta. V pripravi je kolesarska povezava na trasi Sava – Krka bike med vasjo Krka in Otočcem. Občina je od države dokončno pridobila polovico parcele na makadamu ob Težki vodi, kjer se bo z ureditvijo parkirišča uredil tudi začetek večnamenske poti, ki bo potekala ob Težki vodi proti Šmihelskemu delu. Poleg tega sta planirani sanacija stopnišča pod ulico Breg, kjer bo v okviru investicije treba obnoviti še dotrajan kanalizacijski vod, in krožna pot po Portovalu, kjer poteka dogovor za odkup zemljišč oz. pridobitev služnosti. Poleg tega so v načrtu dokončanja odsekov, kjer je treba pridobiti preostala zemljišča za zagotovitev povezanost kolesarskih stez (Ljubljanska, Straška, Šmarješka cesta).

 

Na področju cestne infrastrukture se v letošnjem poletju obetajo dela na cesti skozi Velike Brusnice. Direkcija RS za ceste je pridobila ponudbi dveh izvajalcev, razpis bi se lahko zaključil v juliju, podpis pogodbe pa bi sledil v avgustu. V kratkem bi direkcija lahko objavila tudi razpis za izvajalca del na delu Šmihelske ceste. Mestna občina Novo mesto v juliju in avgustu načrtuje celovito sanacijo poškodovanega cestišča na Šmihelskem mostu. Na mostu vsakoletno prihaja do poškodb voziščne konstrukcije, posebno je problematičen spodnji del, kjer je voziščna konstrukcija v smeri Šmihel pred križiščem izpostavljena zavornim silam tako zaradi območja križišča kot zaradi naklona vozišča. Dela bodo izvedena v celotni širini vozišča hkrati, kar pomeni, da bo potrebna popolna zapora in ureditev obvoza. Odpiranje ponudb je potekalo 29. junija 2017, podpis pogodbe bi lahko sledil ta teden.

 

Na področju urejanja komunalne infrastrukture v gospodarskih conah teče projekt v coni Na Brezovici. Začela se bo tudi priprava na komunalno urejanje gospodarske cone Livada. na spodnjem delu je treba zagotoviti izgradnjo dveh opornih zidov, da bo lahko sočasno izpeljanagradnja visokonapetostnega kablovoda. Dela bodo potekala od septembra do konca novembra, vrednost del je ocenjena na 200 tisoč evrov brez DDV. Sledilo bo komunalno urejanje, pri čemer bo občina skušala pridobiti sofinanciranje iz kohezijskih sredstev, kjer se predvidevajo nadaljnji razpisi. Lansko leto je bila na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo uspešna z gospodarsko cono Na Brezovici, za katero je pridobila milijon evrov.

Na področju športne infratrukture teče projekt zagotovitve podkonstrukcije za pokritje Velodroma. Na javni razpis za izbor izvajalca sta prispeli dve ponudbi. Sledi analiza ponudnikov, po končanem preverjanju pa bosta povabljena na pogajanja, da podata končno ceno. Dela bi se lahko začela konec septembra 2017. Poziv za pridobitev zasebnega partnerja, ki bi se že v tej fazi vključil v pokritje velodroma, ni bil uspešen. Interesenti so opozorili na nekaj dejavnikov, na podlagi katerih bo občina prilagodila poslovni model sodelovanja pri upravljanju bodočega objekta. Zaradi arheoloških najdb pa se je ustavila ureditev vadbenih površin metališča za kopje in kladivo na območju Portovala. Dodatni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine za arheološka izkopavanja so več kot podvojili stroške izvedbe, zato je občina projekt ustavila in pozvala pristojne državne institucije, da zagotovijo sredstva za izkop in zavarovanje kulturne dediščine.

V teku je energetska sanacija vrtcev in šol. Trenutno je odprtih 11 gradbišč. Na treh lokacijah – vrtčevski enoti Metka in Pedenjped, OŠ Mali Slatnik – kjer je neposredni investitor Mestna občina Novo mesto, dela že potekajo. Na osmih objektih, ki bodo sanirani v sklopu javno-zasebnega partnerstva – vrtčevski enoti Labod in Rdeča kapica, OŠ Otočec, OŠ in vrtec Brusnice, OŠ Dolž, OŠ Podgrad, OŠ Birčna vas, OŠ Dragotin Kette – je že potekala uvedba v delo, ki se je prav tako že začelo oz. se bo začelo v prihodnjih dneh. Na objektih, kjer je predvidena delna sanacija s tehnološkimi ukrepi (večinoma kotlovnice in razsvetljava), se predvideva začetek del v sredini julija in zaključek najkasneje do nove kurilne sezone.

Župan je v nadaljevanju v zvezi s prenovo Narodnega doma pojasnil, da je bila vloga za sofinanciranje prenove na razpisu Ministrstva za kulturo po mnenju občine neupravičeno zavrnjena. Tekom razpisa je bila občina pozvana, da vlogo dopolni z gradbenim dovoljenjem. Ko je podala pojasnilo, da za navedena dela gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa je ministrstvo navedlo, da vloge ni več možno spreminjati. Zoper sklep je občina vložila tožbo na Upravno sodišče v Ljubljani. Kljub temu bo tudi v primeru, da ostane brez državnih sredstev, nadaljevala z menjavo strehe. Pogodba z izvajalcem je podpisana in dela se bodo začela takoj, ko bodo urejena razmerja s trenutnimi uporabniki objekta in bo možno zagotoviti varnost na gradbišču. Občina je dobila informacijo, da je Društvo za kulturno osveščanje vložilo pritožbo zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu za izpraznitev prostorov Narodnega doma. Sodišče ji pritožbe še ni vročilo.

Nadaljuje pa se sodni postopek v zvezi z najemom prostorov za RIC Novo mesto na Okrožnem sodišču v Novem mestu. Na zadnjem naroku je sodišče, tudi na zahtevo občine, zaprosilo za izvedeniško mnenje sodne izvedenke finančne stroke, ki bo predvidoma potrdilo, da najemodajalec napačno zaračunava najemnino in stroške. Občina je zahtevala tudi vpogled v podatke o stroških od podjetja Zarja, ki upravlja s kompleksom, in Komunale Novo mesto. Na podlagi teh podatkov je možno sklepati, da je s strani najemodajalca prihajalo do zavestnega goljufanja pri nadaljnjem zaračunavanju stroškov, zato je občina podala kazenske ovadbe za poslovno goljufijo proti najemodajalcu in direktorju tega podjetja. V začetku leta je občina angažirala zunanjega odvetnika za zastopanje v kazenskem postopku proti štirim odgovornim osebam, zaposlenim na Mestni občini Novo mesto, ki so sodelovale pri sklepanju te najemne pogodbe, ker je postopek potekal prepočasi.

Župan je tekom srečanja medije obvestil, da je občina pred letom in pol začela postopek urejanja občinskih terjatev. Popisna komisija je ugotovila, da je bilo ob koncu leta 2015 odprtih za 298.868,76 evrov terjatev, zato je začela z intenzivnim opominjanjem dolžnikov, tudi za terjatve, starejše od desetih let in uspešno zaprla kar nekaj terjatev. Terjatve v višini 33.849,83 EUR, ki jim je po zakonodaji potekel absolutni zastaralni rok (deset let), so bile odpisane. Ker mora po Zakonu o davčnem postopku, upoštevati relativni zastaralni rok, ki znaša pet let, je občina terjatve, starejše od pet let odpisala, druge pa vložila v izvršbo. Kljub nekaterim drugačnim informacijam podjetju Konvikt terjatev ni odpisala. V izvršbo je bilo vloženih 39 odločb v višini 95.974,40 EUR. Do 3.julija 2017 je iz naslova izvršb prejela 38.315,74 EUR, ostale še potekajo.

Na predlagano izvršbo se je pritožilo eno podjetje. 21. februarja 2017 je občina prejela sklep Ministrstva za finance, v katerem je organ odločil, da je zastaralni rok dve leti, kot je to določeno v Odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Ur. List RS, št. 18/2010 z dne 8.3.2010), ki pa ni več veljaven. 17. marca 2017 je občina zato pri Upravnem sodišču RS vložila tožbo zaradi odprave odločbe – spodbijanje odločitve Ministrstva za finance na določitev zastaralnega roka, ki je po mnenju občine pet let. V postopku, ki je bil sprožen v letu 2015, je bil vzpostavljen sistem sprotnega spremljanja in izterjave plačil. Dolžniki obveznosti redno poravnavajo.

Tudi letos je Mestna občina Novo mesto objavila razpis za izredne štipendije in enkratne denarne pomoči, namenjene perspektivnim dijakom in študentom, ki prihajajo iz Mestne občine Novo mesto. Pri izbiri štipendistov bodo ponovno imeli prednost izjemni dosežki, ki omogočajo promocijo ali razvoj občine na različnih področjih, kot so kultura, umetnost, šport in znanost. Višina izredne štipendije znaša 200 EUR/mesec za študij v Sloveniji in 300 EUR/mesec za študij v tujini, višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa 500 EUR v enkratnem znesku. Razpis bo potekal do 6. oktobra 2017. Kandidirajo lahko študenti in dijaki.

Z julijem se je začelo poletno četrtletje okoljevarstvene zgodbe Vse se vrača. Občani so zaznali prizadevanja za boljšo ozaveščenost na tem področju, kar se najbolj neposredno kaže pri sami nagradni igri, v sklopu katere je vsako četrtletje razdeljenih približno 100 nagrad. Prav tako veseli dejstvo, da so se v kampanjo samoiniciativno vključile nekatere organizacije, kot so vrtec Ciciban, Rod gorjanskih tabornikov in društvo Naturo, pogosto pa se priključijo še organizatorji številnih dogodkov, ki želijo svoje dogodke obarvati zeleno. Poletno četrtletje je naravnano letnemu času primerno. Poleg nekaterih uveljavljenih aktivnosti si občani lahko zeleno točko prislužijo z aktivnostmi na reki Krki in s pridelki, ki so zrasli na domačih vrtovih.