Župan o projektih

Župan o projektih

-
1 320

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je podal informacije o poteku prenove mestnega jedra, ki se bo začela 18. septembra ter poteku projektov na področju cestne, športne in komunalne infrastrukture v gospodarskih conah. V teku je zaključna faza energetske sanacije vrtcev in šol ter gradnja vrtca v Bršljinu. Župan je v zaključku srečanja opozoril na prihajajoči Evropski teden mobilnosti, ki se bo odvijal med 16. in 22. septembrom in v sklopu tega novinarje obvestil, da uspešno poteka tudi razvoj sistema za izposojo koles, ki se bo imenoval goNM. Izpostavil je uspešno delovanje občine na področju pridobivanja evropskih sredstev in pri tem poudaril dobro sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter dodal, da v Novo mesto v oktobru prihaja svetovalna skupina Evropske investicijske banke JASPERS, ki je Mestno občino Novo mesto prepoznala kot eno prvih manjših urbanih območij, ki želi celovito pristopiti k svojemu razvoju.

 

Prenova mestnega jedra

Septembra se bo začela prenova mestnega jedra, ki bo zaradi obsežnosti terjala veliko mero potrpežljivosti in prilagodljivosti, je opozorilžupan Gregor Macedoni: »Prepričani smo, da bomo Novomeščani po obnovi lahko upravičeno ponosni na prenovljeno podobo Glavnega trga z okolico. Podjetja, trgovine in gostinski lokali obiskovalce pričakujejo tudi v času prenove.«

 

Dela se predvidoma začnejo v ponedeljek, 18. septembra, s pripravo gradbišča. Sočasno so predvidena arheološka in gradbena dela, ki se bodo vseskozi izmenjavala. Predvidoma se bodo dela v prvi fazi, ki bo potekala nekaj mesecev, začela na Pugljevi ulici in na delu Glavnega trga. Omogočen bo promet po Sokolski ulici, po Kandijskem mostu pa bo možen samo izvoz iz mestnega jedra. Promet po zgornjem delu Glavnega trga bo urejen mimo Gostišča na Trgu in nazaj proti Rozmanovi ulici. Obvoz za stanovalce bo urejen.

Sledijo dela na križišču Pugljeve in Sokolske ulice pri Kandijskem mostu. V tej drugi fazi, ki bo krajša in bo trajala nekaj tednov, bo Kandijski most zaprt za motorni promet. Promet po zgornjem delu Glavnega trga bo urejen mimo Gostišča na trgu in nazaj na Rozmanovo ulico. Za promet bo zaprta tudi Sokolska ulica, po kateri pa bo za stanovalce omogočen izvoz v obratni smeri, proti Florjanovemu trgu. Prav tako bo omogočen obvoz za stanovalce drugih ulic na območju del. O nadaljnjih fazah bo več znano v prihodnjih mesecih.

 

Da bo obdobje prenove za stanovalce in uporabnike mestnega jedra čim lažje, bo prilagojen tudi prometni režim na širšem območju del. V postopku recenzije na DRSI sta prometni ureditvi na obeh najbližjih križiščih na Kandijski cesti. Predvidena je sprememba prednostne smeri na križišču pri mostu in krožišče pri kandijskem parkirišču in stavbi FURS, kar bo omogočilo večjo pretočnost prometa.

Za stanovalce in podjetnike bodo uvedeni premostitveni ukrepi. Stanovalci, imetniki letnih dovolilnic, bodo v času del lahko parkirali tudi v Kandiji in na Novem trgu. Prav tako bodo v prihodnjem letu (po potrditvi na seji občinskega sveta) vsi obstoječi imetniki letnih dovolilnic brezplačno prejeli nove dovolilnice za leto 2018. Za obiskovalce mestnega jedra bo omogočeno dvourno brezplačno parkiranje (predvidoma preko SMS plačila). Obstoječim najemnikom bo omogočen brezplačen najem javnih površin za potrebe gostinskih lokalov, v pripravi pa sta tudi razpis za sofinanciranje najemnin novim podjetnikom v mestnem jedru in razpis za sofinanciranje obnov fasad objektov na Glavnem trgu. Dostava se bo reševala sproti, za vsak posamezen primer posebej.

 

Informacije, povezane s prenovo, bo v delovnem času, od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure, mogoče dobiti tudi na telefonski številki 051 663 030 in na elektronskem naslovu prenova@novomesto.si.

 

Cestna infrastruktura

Župan je pred predstavitvijo drugih investicij osvetlil pogled na dogajanje v gradbeništvu, ki je trenutno v stanju visoke konjunkture, kar povečuje pritisk na dvig cen, to pa se občuti tudi pri cenovnih pogajanjih. Zaradi zasedenosti je potrebno intenzivno sodelovanje z izvajalci, da se dela izvajajo v predvidenih rokih.

Na področju investicij v cestno infrastrukturo je trenutno v izvedbi večnamenska pot Grm-Žabja vas, ki je pomembna peš in kolesarska povezava med podjetjema Revoz in TPV. Nadaljuje se obnova Straške ceste, kjer zaradi kompleksne rekonstrukcije podzemne infrastrukture in prenove vozišča že dalj časa prihaja do zastojev, saj nezadostno razvita infrastruktura državnih cest ne omogoča ureditve ustreznih alternativnih poti oz. obvozov. Bo pa na zmanjšanje zastojev močno vplivalo asfaltiranje dela prenovljene trase, ki bo ob stabilnih vremenskih razmerah izvedeno od gostilne Čefidelj do uvoza v GC Livada. Predviden je premik zapore nad uvoz v cono Livada do križišča. Ta zapora bo mnogo krajša, promet pa bo po gradbišču potekal izmenično. V izvedbi je razširitev parkirišča ob banki NLB na Trdinovi ulici, kjer bo urejenih 20 novih parkirišč, potekajo pa tudi zaključna dela na priključku Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto. V sklopu urejanja državnih cest v teh dneh teče rok za pravnomočnost odločitve o izvajalcu del na cesti skozi Velike Brusnice. Sledi podpis pogodbe in uvedba v delo, prav tako pa je v pripravi pa je javno naročilo za izvajalca rekonstrukcije Šmihelske ceste na odseku od Šukljetove do Smrečnikove ulice.

 

Velodrom v Češči vasi

Danes se izteče rok za pravnomočno izbira izvajalca podkonstrukcije za pokrijte velodroma v Češči vasi. Občina je za investicijo prek javnega razpisa Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športnih objektov in razpisa Fundacije za šport pridobila dobrih pol milijona evrov. Sledi še razpis za športno opremo v objektu in pokritje objekta.

 

Urejanje gospodarskih con

Začenjajo se priprave na komunalno urejanje gospodarske cone Livada. 1. fazo komunalnega urejanja (ureditev cest in večine komunalne infrastrukture) je občina prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je bila lansko leto uspešna z Gospodarsko cono Na Brezovici. Ocenjena vrednost investicije je 1,6 milijona evrov brez DDV, začetek del je odvisen od razpisa. Dela v Gospodarski coni na Brezovici potekajo po terminskem planu.

 

Vrtci in šole

Energetske sanacije vrtcev in šol ter drugih javnih objektov v lasti občine so zaključene ali pa v zaključni fazi. Večina del bo zaključena v septembru in oktobru. Mestna občina Novo mesto na območju Bršljina gradi tudi nov vrtec, kjer je prišlo do zamikov v časovnici zaradi terminskih podaljšanj pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, konec avgusta pa je prišlo še do zapletov pri izvedbi (s strani izvajalca oz. njegovega podizvajalca), kar bi lahko dodatno vplivalo na podaljšanje roka. Skupaj z izvajalcem se usklajujejo rešitve za čim hitrejše dokončanje del, ki v zadnjih dneh že potekajo bolj intenzivno.

 

Trajnostna mobilnost

Mestna občina Novo mesto bo ponovno sodelovala pri tradicionalni vseevropski pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Vrhunec dogajanja promocije trajnosti mobilnosti je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila. Stalnica novomeškega ETM so pregledi šolskih poti in postavitev prikazovalnikov hitrosti ter v septembru brezplačna vožnja z mestnimi avtobusi in izposoja koles. Pomembnejši drugi dogodki za občane bodo: Dan kolesa (na zelenici pod Planetom Tuš, v soboto, 16. 9.), dva pohoda (okrog mesta v četrtek, 21. 9. in na Trško goro v sredo, 20. 9.) ter Dan brez avtomobila, ki bo v petek, 22. 9. Občina pri tem pomembnem projektu združuje moči s podjetjem Krka, tovarna zdravil, d. d., ki bo že drugič organizirala Krkin dan brez avtomobila, prav tako pa aktivno sodeluje pri uvedbi sistema za izposojo koles.

Uvedba sistema za izposojo koles poteka po terminskem planu. Skupaj z občani je bilo izbrano ime goNm, vpripravi je tudi grafična podoba sistema. Mestna občina Novo mesto bo v prvi fazi dve postaji uredila sama (Novi trg, Ulic Slavka Gruma), še dodatne tri bodo zagotovljene v sodelovanju z zasebnimi partnerji. Sodelovanje je potrdila Krka, tovarna zdravil, d. d., ki bo v novo kolesarsko mrežo prispevala donacijo za eno kolesarsko postajo s petimi kolesi in desetimi priključnimi mesti. Hkrati je za avtomatizirano kolesarsko postajo odstopila svoje zemljišče v Ločni.

 

Evropa za državljane

Župan je ob zaključku poročal še o zadnjem razpisu programa Evropske unije »Evropa za državljane«, ki je bil za Mestno občino Novo mesto izjemno uspešen, saj je Evropska komisija odobrila financiranje treh projektov, pri katerih je partnerica novomeška občina. Skupno je bilo na razpis prijavljenih 143 projektov iz vse Evrope, dovolj točk za financiranje pa jih je prejelo le 17, pri čemer jeMestna občina Novo mesto edina občina, ki sodeluje pri več kot enem odobrenem projektu. Pomembno vlogo pri odličnih rezultatih razpisa ima Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki je z večletnim zavzetim delom na mednarodnem področju vzpostavilo široko mrežo partnerstev. V slednjo se vključuje tudi Mestna občina Novo mesto, ki se je z odzivnostjo in zanesljivostjo izkazala kot zaželena partnerica v mednarodnih projektnih konzorcijih, svoje mednarodno delovanje pa leta 2016 nadgradila z vključitvijo v Evropsko združenje za lokalno demokracijo ALDA. Za omenjene tri projekte bo občina od Evropske komisije prejela okoli 40 tisoč evrov, s katerimi bosta od septembra 2017 do septembra 2019 financirana dva mednarodna dogodka v Novem mestu in udeležba predstavnikov različnih novomeških organizacij in posameznikov na 12 dogodkih po vsej Evropski uniji.

 

V oktobru prihaja JASPERS

Svetovalna skupina Evropske investicijske banke JASPERS je Mestno občino Novo mesto prepoznala kot eno prvih manjših urbanih območij, ki želi celovito pristopiti k svojemu razvoju, kar je posledica intenzivnega sodelovanja občine na mednarodnem nivoju in številnih mednarodnih konferencah. JASPERS se je odzvala na povabilo občine, da v oktobru obišče Novo mesto in ponudi nasvete glede razvoja občine. Pri tem je pomembno, da imajo projekti, ki potekajo skladno z njihovo metodologijo, možnostneposredne potrditve sofinanciranja na Evropski komisiji. JASPERS je sicer doslej deloval predvsem pri razvoju projektov v vrednosti nad 50 milijonov evrov, in se je šele pred kratkim se usmeril v manjše projekte, pri čemer je Mestna občina Novo mesto ena prvih v Evropi, ki jih bodo začeli obravnavati.