FOTO: Po dolenjske odpadke iz Ljubljane

FOTO: Po dolenjske odpadke iz Ljubljane

-
0 126

Občinsko gospodarsko javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov iz občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert bo z novim letom izvajal koncesionar – ljubljanska Snaga. Pogodbo so podpisali župani teh štirih občin – Alojzij Kastelic, Anton Maver, Dušan Skerbiš in Rupert Gole – ter direktor
Snage Janko Kramžar.

Vse zbrane mešane komunalne odpadke je skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov treba
pred odlaganjem obdelati v napravi za mehansko–biološko obdelavo. Na območju omenjenih
občin bi bilo treba letno obdelati 2.000 ton mešanih odpadkov, zato posebna naprava v sklopu
odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko ne bi bila racionalna in za uporabnike predraga.

„Prepričan sem, da smo našli najboljšo rešitev tako za naše občine kot tudi za naše uporabnike.
Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov bomo namreč sodelovali z zanesljivim javnim
partnerjem, ki v tem trenutku s to javno službo pokriva praktično tretjino Slovenije. Z nekaterimi
predvidenimi ukrepi bomo poskušali zagotoviti, da bi bil vpliv stroška za obdelavo odpadkov na
ceno storitve pri uporabniku čim nižji,“ pojasnjuje direktor JP Komunala Trebnje Stanko
Tomšič.

Koncesija je javnemu podjetju Snaga Ljubljana podeljena za 30 let oziroma dokler obratujeta
Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) in Odlagališče Globoko in
dokler so izpolnjeni pogoji iz pristopne pogodbe. Gre za sinergijski odnos med dvema javnima
partnerjema, s čimer je zagotovljeno dolgoročno stabilno izvajanje javne službe obdelave
odpadkov ter odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko.

Uporabniki bodo obdelavo odpadkov še naprej plačevali s položnico, ki jo na dom pošlje
Komunala Trebnje, ki bo v sklopu ravnanja z odpadki še vedno skrbela za odvoz in odlaganje
odpadkov. Tudi tu se obeta nekaj sprememb – najpomembnejša je ta, da se 1. januarja začne
poskusno odvažanje mešanih komunalnih odpadkov na tri tedne, s čimer želijo na območju
štirih občin dolin rek Temenica in Mirna povečati gospodarnost in izboljšati doslednost ločevanja odpadkov.

(foto: LAPEGO)