Kaj so dorekli župan in svetniki MO Nm

Kaj so dorekli župan in svetniki MO Nm

-
0 208

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 18. redni seji po skrajšanem postopku potrdil spremembe Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto in s tem rebalans za leto 2016 ter spremembe Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Svetniki so sprejeli še Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali v drugi obravnavi, v prvi pa Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo ter Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Potrdili so tudi predlog odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa in predlog letnega programa športa za leto 2017 ter imenovali predstavnike zainteresirane javnosti v Svet zavoda Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po skrajšanem postopku sprejel predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto. Proračun se prilagaja predvsem zaradi spremenjene časovnice investicij, na katero vpliva možnost črpanja državnih in evropskih sredstev. Nekateri razpisi in s tem investicije se namreč zamikajo v prihodnje leto. Na drugi strani se povečujejo izdatki, ki jih mora občina nameniti za tekoče financiranje zakonsko predpisanih nalog predvsem s področja socialnega varstva in zdravstva (plačilo oskrbnin za ostarele, pomoč na domu, zavarovanje za nezavarovane občane …). V rebalansu so upoštevane tudi postavke za razvojne programe, kot je Center za razvoj, raziskave in inovacije Jugovzhodne Slovenije, ki bo dopolnil podjetniške razvojne programe. Občina v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto ugotavlja, da je potrebno v regiji najti nove poti, ki bi podpirale razvoj gospodarstva in področje robotike je tisto, kjer bo skušala regija vzpostaviti platformo, s pomočjo katere bo lahko kandidirala tudi za evropska kohezijska sredstva. V tej finančni perspektivi je za področje razvoja in raziskav na voljo okrog 600 milijonov evrov.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po skrajšanem postopku potrdil spremembe v lanskem letu sprejetega Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Mestna občina Novo mesto na področju učinkovite rabe energije nadaljuje s projektom energetske sanacije občinskih stavb, ki se bo izvajala po modelu Javno zasebno partnerstvo, preko katerega zasebni partner vloži sredstva v energetsko sanacijo objekta, vložena sredstva pa se mu povrnejo skozi udeležbo pri privarčevanih izdatkih za porabljeno energijo. Po poteku pogodbenega obdobja so prihranki pri stroških za energijo v celoti občinski.
Občina je trenutno v fazi pogajanj z zainteresiranimi izvajalci, v kratkem pa za to področje pričakuje še državni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. V Odloku je bila doslej predvidena možnost, da se nabor objektov oziroma ukrepov razširi, ni pa bila predvidena možnost, da se ta nabor zmanjša, če morebitna neekonomičnost objektov ali ukrepov ogroža izvedbo celotnega razpisa oz. projekta. Z novimi določbami bo mogoče nabor objektov oziroma ukrepov tudi zmanjšati. Iz seznama objektov se že umikajo vrtec Metka, vrtec Pedenjped in OŠ Mali Slatnik, ki ne izpolnjujejo ekonomskih pogojev za projekt javno-zasebnega partnerstva, zato bodo obnovljeni v okviru postopka oddaje javnega naročila in s pomočjo finančnih sredstev iz evropske kohezijske politike.
Občinski svet je potrdil predlog nove odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Odredba opredeljuje javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ter njeno višino in način plačevanja. Ker je bilo zaradi urejanja novih parkirišč v odredbi kar nekaj sprememb, je bila zaradi preglednost pripravljena nova odredba. Hkrati so svetniki potrdili uvrstitev novih parkirnih prostorov pri Dolenjskih lekarnah v drugi tarifni razred, kjer je cena za parkiranje 0,50 EUR za vsako začeto uro. Parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17. ure. Polovico parkirnih mest pri lekarni bo v režimu modre cone.
Svetniki so v drugi obravnavi potrdili Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto. Sledil bo javni razpis za izbiro koncesionarja, ki bo koncesijo prejel za obdobje petih let. Funkcijo zavetišča za živali na območju Mestne občine Novo mesto je doslej opravljalo Zavetišče za živali Turk.
Na 18. redni seji je bil sprejet letni program športa, ki določa programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine. Predlagani letni program športa za leto 2017 bo tudi podlaga za objavo javnega razpisa za leto 2017 za sofinanciranje enoletnih programov športnih društev, za področje športne rekreacije, vrhunskega športa, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter športnih prireditev.
V prvi obravnavi so svetniki sprejeli predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto, ki ga je potrebno zaradi lažjega izvajanja te gospodarske javne službe v manjšem obsegu spremeniti in uskladiti s potrebami uporabnikov ter predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto, ki ga je treba uskladiti s spremenjeno zakonodajo.
Pri premoženjskih zadevah so bili sprejeti dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2017 in sklepi o vzpostavitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto, ki ne predstavljajo kategoriziranih javnih cest, v naravi pa predstavljajo ceste ali poti javnega pomena in se tako evidentirajo kot površine, ki jih pod enakimi pogoji lahko uporabljajo vsi.
V sklopu seje so svetnice in svetniki odločali tudi o kadrovskih zadevah. Članom Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto novembra 2016 poteče štiriletni mandat. Občinski svet je za predstavnika zainteresirane javnosti za naslednje mandatno obdobje imenoval Zlatka Gazvodo, OŠ Center, in Marjanco Trošt, Vrtec Ciciban Novo mesto.
V poročilu župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta je župan Macedoni posebej izpostavil, da je bila Mestna občina Novo mesto uspešna pri pridobivanju sredstev na državnih razpisih. Pridobila je milijon evrov za ureditev gospodarske cone Na Brezovici ter dvakrat po 39.316 evrov za izvedeno energetsko sanacijo Športne dvorane Marof in menjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču na Portovalu. Prav tako je navedel, da se občina še naprej aktivno prijavlja na razpise, med drugim se je na razpis Fundacije za šport prijavila s projektom ureditve velodroma v Češči vasi.
Župan je v nadaljevanju izpostavil, da bi se večina del na Smrečnikovi ulici in mostu preko potoka Težka voda lahko zaključila mesec dni pred rokom, hkrati pa je navedel, da se pričenjajo ureditev kanalizacije in vodovoda na Potovem vrhu ter v naselju Šentjošt, ureditev cestne razsvetljave v naselju Dolenje Kamence in projekt prestavitve kapelice na Westrovi ulici. Omenil je, da se zamika začetek del na Straški cesti zaradi vložene revizije s strani enega izmed ponudnikov. Svetnike je obvestil, da je Mestna občina Novo mesto prejela certifikat Mladim prijazna občina, hkrati pa v tem obdobju nastaja Program varstva okolja. Svetniki so bili tudi obveščeni, da je Občina Straža na občinskem svetu potrdila že izraženo namero, da skupaj z Mestno občino Novo mesto ustanovi medobčinski inšpektorat.
Ob zaključku seje so svetniki so podali tudi nekaj pobud in vprašanj. Med drugim so se dotaknili stanja pešpoti do Kulturnega centra Janeza Trdine, ureditve pasjega parka, vzpostavitve evidence mestnih dreves, razširitve koridorja za pešce na Muzejski in Kapiteljski ulici, ureditve stojal za kolesarje ob vrtcih in šolah, preplastitve cest in ureditve pločnikov v posameznih krajevnih skupnostih, so še sporočili z MO Nm.