Kaj so sejali novomeški svetniki?

Kaj so sejali novomeški svetniki?

-
0 223

Občinski svetniki so na 25. redni seji sprejeli predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto ter predlog Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za obdobje 2017-2020 in se seznanili s Poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava na območju osrednje Dolenjske. Potrdili so kandidaturo Bojana Kekca za člana Državnega sveta in izbrali svoje predstavnike (elektorje) v volilnem telesu za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet. Na področju kadrovskih zadev so podali še pozitivni mnenji kandidatkama za direktorico Doma starejših občanov in Gimnazije Novo mesto.

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto, s katerim občina zasleduje načela, določena v Zakonu o športu in Resoluciji o nacionalnem programu športa ter je osnova za vsakoletni občinski razpis, s katerim Mestna občina Novo mesto financira številne športne klube, kolektive in posameznike.

Na področju kadrovskih zadev so bile v ospredju volitve v Državni svet. Svetniki so najprej potrdili predlog Sklepa za imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet. Mestna občina ima v regionalnem organu osem predstavnikov. Za predstavnike so bili izbrani Dušan Kaplan, Gregor Klemenčič, Alojz Kobe, Ivan Kralj, Janez Povh, Borut Škerlj, Martina Vrhovnik in Adolf Zupan.

Potrjen je bil tudi Predlog Sklepa za imenovanje kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov. Na ta položaj so svetniki imenovali Bojana Kekca.

Občinski svet je podal pozitivno mnenje k imenovanju dosedanje direktorice Milene Dular na mesto direktorice Doma starejših občanov Novo mesto in imenovanju tudi dosedanje ravnateljice Mojce Lukšič na mesto ravnateljice Gimnazije Novo mesto v novem mandatnem obdobju.

Svetniki so se seznanili s Poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava na območju osrednje Dolenjske, ki ga je predstavil Jernej Muhič iz Komunale Novo mesto. Svetnikom je pojasnil, da so zaradi nepredvidenih nujnih del na Ministrstvo za okolje in prostor podali vlogo za spremembo krovne odločbe o sofinanciranju projekta, ki zajema delno spremembo upravičenih stroškov, spremembo diskontne stopnje in podaljšanje roka projekta do aprila 2019. Celotni projekt bo kljub navedenemu ostal v okviru že odobrenih sredstev.

Župan Gregor Macedoni je ob koncu v svojem poročilu predstavil aktualne projekte v Mestni občini Novo mesto. V sklopu prenove mestnega jedra arheologi ta teden nadaljujejo dela na terenu pred rotovžem, gradbinci pa so za potrebe prevoza materiala zaprli parkirišča od Arkade bara do Foto Asje, medtem ko bodo na Rozmanovi ulici vzpostavili bočna parkirišča za kratkotrajno parkiranje. V oktobru bo zaživel sistem za izposojo koles, Občinska uprava pa dela tudi na pripravi rebalansa proračuna 2017 in spremembi proračuna 2018. Ob tem se na državni ravni z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 spreminja višina povprečnine, možnost sprejemanja dvoletnih proračunov in pravna podlaga za sprejemanje odlokov o NUSZ. Mestna občina Novo mesto z državo aktivno komunicira preko Razvojnega sveta regije JV Slovenija, kjer si prizadeva za optimizacijo porabe kohezijskih sredstev na področju okoljskih projektov in projektov mobilnosti. Nadaljuje se dobra praksa sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti, ki so že prejele poziv za sodelovanje v letu 2018. 10. oktobra je z deli začel izvajalec nosilne konstrukcije za pokrijte velodroma v Češči vasi, kjer občina skupaj v sodelovanju z državo, Olimpijskim komitejem in tremi panožnimi zvezami načrtuje Olimpijski vadbeni center Češča vas. V teku sta tudi pripravi javnih naročil za izvajalce del na državnih cestah skozi Lešnico in Šmihel. Vlada RS je sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka za Mestno občino Novo mesto, ki se sprejema za občine s povišano onesnaženostjo zraka z delci PM10. Zaključene so prijave za pridobitev občinskih štipendij, sledi ocenjevanje kandidatov in izbor štipendistov. V začetku oktobra so bili v Novem mestu predstavniki razvojnega podpornega programa Evropske investicijske banke, ki so se seznanili z vizijo razvoja mesta in postavili dvomesečni terminski okvir, v katerem bodo izvedli ocenjevanje razvojnega potenciala Novega mesta in zastavljenih razvojnih projektov.