nedelja, 3 marca, 2024
DomaLokalnoKaj vse so sejali svetniki MO Nm

Kaj vse so sejali svetniki MO Nm

Na 20. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je znova potekala prek spleta, so svetniki potrdili predlog pripojitve Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto k javni Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu z dolgoročnim ciljem ustanovitve javne univerze v Novem mestu. Podprli so postopek priprave OPPN Bučna vas – zahod/1, ki omogoča stanovanjsko gradnjo, v prvem branju pa so potrdili dopolnitve Odloka o ureditvi cestnega prometa, ki se nanašajo na izdajo parkirnih dovolilnic v mestnem jedru.

V prvi obravnavi so svetniki podprli dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – zahod/1, ki bo na območju Bučne vasi, zahodno od Ljubljanske ceste in soseske Župnca, omogočil gradnjo stanovanjskih hiš in ureditev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture.

Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto, ki bo s spremembo vseboval merila za vrednotenje letnega programa športa. Ta so bila do sedaj navedena samo v razpisni dokumentaciji za sofinanciranje Letnega programa športa Mestne občine Novo mesto. Svetniki so potrdili tudi prenehanje veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto in Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem mestu. Slednji se bo sicer uporabljal še do uveljavitve akta z določenimi cenami za uporabo storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem mestu.

Občinski svet se je v prvi obravnavi strinjal tudi z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, pri čemer se spremembe nanašajo na območje mestnega jedra. Predlog odloka predvideva izdajo dovolilnic za parkiranje samo stalnim prebivalcem. Izjema so tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji, v času, ko še ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev stalnega bivališča, in izvajalci službe Zdravstvenega doma Novo mesto, ki bodo prav tako lahko prejeli parkirno dovolilnico.

Sprejet je bil tudi sklep o potrditvi lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/14-a za objekt Glavni trg 27, ki bo investitorju in delnemu lastniku poslovno stanovanjskega objekta na omenjeni lokaciji izjemoma omogočil individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM oziroma rekonstrukcijo stavbe s povečanjem volumna.

Svetniki so na seji razpravljali o pridružitvi samostojnih visokošolskih zavodov Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto k javni Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu z namenom ustanovitve javne univerze v jugovzhodni regiji. Predlog, s katerim se bo Mestna občina Novo mesto približala cilju ustanovitve javne univerze s sedežem v Novem mestu, je občinski svet podprl.

Občinski svet se je seznanil z Letnim programom športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2022, v katerem so kot osrednji cilji predstavljeni dostopnost javne športne infrastrukture, podpora programskih vsebin za vse starostne kategorije, osveščanje o pomenu športnega udejstvovanja, organizacija večje mednarodne športne prireditve, povečanje deleža športno dejavnih mladih, sofinanciranje programov za otroke in mladino ter sofinanciranje strokovnih delavcev, povečanje število športnikov v tekmovalnih sistemih in obdržati število vrhunskih športnikov, navsezadnje pa tudi povečanje prepoznavnosti športa. Potrjena je bila tudi Prva dopolnitev (I) programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2021, v katerega bodo dodani nadzorni pregledi na podlagi zaprosil državnih organov.

Občinski svet je v sklopu kadrovskih zadev imenoval nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm Mirana Hudoklina, predstavnika soustanovitelja v Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto dr. Blaža Rodiča in predstavnico Mestne občine Novo mesto v svet javnega zavoda Ekonomska šola Novo mesto Suzano Hočevar. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto so imenovali predstavnika Mestne občine Novo mesto Klemna Beličiča, predstavnika Skupne občinske uprave občin Dolenjske Jureta Duha, predstavnika Javne agencije za varnost prometa RS in izpitni center Novo mesto in avtošole Igorja Roliha, predstavnika Policijske uprave Novo mesto Jožeta Zupeta, predstavnika za srednje šole Iva Šteblaja, predstavnico za osnovne šole in za področje predšolske vzgoje Anko Zupančič in predstavnika starejše populacije Darka Poštraka. Svetniki so podali mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban in podali pozitivno mnenje Radojki Udovič in Jožefi Zec, prednost pa dali slednji. Pozitivno mnenje so podali tudi h kandidaturi za ravnatelja Organizacijske enote Višja strokovna šola zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma Igorju Hrovatiču in dr. Mateji Colarič Bajc ter dali prednost pri imenovanju obstoječi v. d. ravnateljici.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča